Home

Recht van enquête

Recht van enquête - Wikipedi

Recht van enquête in een rechtspersoon Wet & Rech

  1. g drijft
  2. Provinciale Staten van Limburg, maken ter voldoening aan het bepaalde in de Provinciewet bekend de nieuwe integrale tekst van: Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 201
  3. Het recht van enquête is een middel waarmee de raad onderzoek kan instellen naar het door het college van burgemeester & wethouders of de burgemeester gevoerde bestuur. Binnen de gemeente Den Helder is geen enquêteverordening vastgesteld

Artikel 2:345 BW - Recht van enquête - Wetboek

  1. ENQUETERECHT (RECHT VAN ENQUETE) De artikelen 2:344 tot en met 2:259 bepalen de regels over het enquêterecht (recht van enquete). Binnen een vennootschap (BV of NV) kunnen uiteenlopende conflicten ontstaan. Denk aan geschillen tussen één of meer aandeelhouders enerzijds en het bestuur anderzijds of tussen aandeelhouders onderling
  2. g zoals geschillen tussen en met aandeelhouders, bestuur of toezichthouders en medezeggenschapsorganen. De kans op toewijzing van een enquêteverzoek door de Onderne
Impact van coronacrisis op het Vlaamse platteland

Het recht van enquête. De wet heeft een mogelijkheid aangereikt om het beleid van een onderneming via de rechter te corrigeren: het recht van enquête. Dit gebeurt bij de Ondernemingskamer. Het recht kan worden toepast op de bv, nv, coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Voor de kenmerken die de ondernemingen moet hebben zie pagina 259 Het recht van onderzoek of enquête is in artikel 70 geregeld. Van deze ingrijpende bevoegdheid heeft de Tweede Kamer de laatste jaren diverse malen gebruik gemaakt. Het recht wordt geregeld in de Wet op de Parlementaire Enquête

1 Recht van enquête (Afd. 2, Titel 8, Boek 2 B.W.) 1.1 Inleiding enquêteprocedure. 1.1.1 Voorontwerp aanpassing geschillenregeling en recht van enquête. 1.1.2 Bijzondere procesregels rechtspersonen. 1.2 Enquêteprocedure alleen voor rechtspersonen met een onderneming. 1.3 Enquêteprocedure kent twee fasen Wet van 18 juni 2012 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

Het recht van enquête. Een empirisch onderzoek 6 beursvennootschappen en gaat daarbij voorbij aan het feit dat de Ondernemingskamer ook actief is bij geschilbeslechting in kleinere ondernemingen, zoals joint ventures en familiebedrijven. Het onderzoek waarvan dit rapport verslag doet, verschaft een empirische gefundeerd inzich Verordening regelende het recht van enquête (Enquêteverordening 2006) Enquêteverordening 2006. Artikel 1 Instelling, taken en samenstelling. 1. De raad kan op voorstel van een of meer van zijn leden een onderzoek naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur instellen. 2. De uitvoering van dit besluit wordt. TY - JOUR. T1 - Het recht van enquête. AU - Huizink, J.B. N1 - column. PY - 2006. Y1 - 2006. M3 - Article. VL - augustus. SP - 38. EP - 39. JO - Management Control. Een parlementaire enquête is een onderzoek naar een onderwerp van regeringsbeleid of naar een besluitvormingsproces. Zowel Tweede als Eerste Kamer, als de Verenigde Vergadering kunnen besluiten tot het houden van een parlementaire enquête. De Eerste Kamer kreeg het recht in 1887 Het recht van enquête is het recht van een parlement of een ander vertegenwoordigend orgaan (zoals in Nederland de Staten-Generaal en de gemeenteraden) om in een bepaalde zaak een onderzoek in te stellen. 14 relaties

Het recht van enquête is het recht van beide Kamers om zelfstandig een onderzoek in te stellen naar het gedrag van ministers en andere burgers. Dit recht is onderdeel van de hoofdtaak controle Het recht van enquête is het recht van een parlement of een ander vertegenwoordigend orgaan (zoals in Nederland de Staten-Generaal en de gemeenteraden) om in een bepaalde zaak een onderzoek in te stellen. Zo'n onderzoek heet een parlementaire enquête.Het recht van enquête is een van de vier rechten die vallen onder het recht op informatie.. Enquête staat in de politiek voor 'onderzoek'

Cools, C, Geerts, P, Kroeze, MJ & Pijls, ACW 2009, Het recht van enquête. Een empirisch onderzoek: Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie. Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam Het recht van enquête (art. 70 Gw). Regering (ofwel kroon) De regering bestaat uit de ministers (inclusief de minister-president), staatssecretarissen en de Koning. De regering is medewetgever, samen met het parlement (art. 81 Gw). Dit is geregeld in art. 42 Gw Recht van enquête De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren.... recht - (bron: Parlement & Politiek Artikel 105: Recht van enquête. Grondwet van 1953 Derde Hoofdstuk. Van de Staten-Generaal. Vierde Afdeling. Beschikkingen aan beide Kamers gemeen. 104. Artikel 105. 106. Beide Kamers hebben, zowel ieder afzonderlijk als in verenigde vergadering, het recht van onderzoek (enquête), te regelen door de wet. 1 Recht van enquête. Search For Search. Recht van enquête « Terug naar begrippenlijst. Het recht om mondelingen en schriftelijke vragen stellen (dingen onderzoeken). Valt onder de controlerende taak. Leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer hebben dit recht

OR en het recht op enquête. De ondernemer kan in de statuten of bij overeenkomst met de ondernemingsraad, aan de OR het recht van enquête toekennen (art. 2:346 sub c BW). De OR krijgt daarmee een bovenwettelijke bevoegdheid. En als de vakbond een verzoek bij de OK wil indienen om een enquête in te stellen over de gang van zaken bij een. Het recht van enquête Een empirisch onderzoek Aantal enquêteverzoeken Alle vennootschappen Alle nietbeursvennootschappen Beursvennootschappe Recht van onderzoek (enquête) Een belangrijk controle-instrument van de raad is het recht van onderzoek (enquête). Het onderzoek kan zich uitstrekken tot het hele door het college of burgemeester gevoerde bestuur (artikel 155 Gemeentewet) Via Juridica | Het recht van enquête. Boek 1 - Personen- en familierecht. Titel 0 - Onbenoemde familierechtelijke verhoudingen. Ongehuwd samenwonen. Samengestelde gezinnen. Titel 1 - Algemene bepalingen. Algemene bepalingen boek 1 BW (art. 1:1 - 1:3 BW) Titel 2 - Recht op naam Wat betekent enquete in het burgerlijk procesrecht. Een enquete is een zitting waar onder ede getuigen worden gehoord in een rechtszaak bij de civiele rechter. Een enquete vindt plaats als de rechter een bewijsopdracht heeft gegeven en de partij die aan die opdracht moet voldoen, het bewijs wil leveren door middel van getuigen

Op basis van een vergelijking van nationale systemen, die van Duitsland en Frankrijk in het bijzonder, zal het onderzoek leiden tot aanbevelingen ter wijziging van het huidige recht van enquête van het Europees Parlement om zodoende het verantwoordingstekort in de Europese Unie tegen te gaan. Het onderzoek werd uitgevoerd door Christian Syrier Recht van enquête bij wanbeleid. De cliëntenraad heeft het recht om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam te vragen mogelijk wanbeleid van een zorginstelling te onderzoeken. Recht om een bestuurslid voor te dragen. De cliëntenraad mag ten minste één persoon voordragen voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht Van het recht de regering te controleren maakt de Eerste Kamer maar beperkt gebruik. De twee Kamers vormen samen de Staten-Generaal (het parlement). Om een parlementaire enquête te kunnen houden is een besluit van een meerderheid in de Tweede Kamer nodig Het recht van enquête Artikel 344 Reikwijdte bepalingen van deze afdeling De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op: a. de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij, de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maak kans op 2 tickets voor Horse Event 2019! - Horse Event

Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken - Parlement

Recht van enquête. - . lün eI gegmnde redenen om aan een juist be-leid van-Lycos te twüfelen rondom de vo-orgeno-menverkoop van haaraandelen danwel bedrijfs_ onderdelen?!1.!9!!ine,.a9 goataandeelhouder vøn Lycos Europe N.V. ('Lyco'), heelt de OK venocht een ondenoek'te bevelennaar hetbeleid en de gangvan zakenvanLycos Indien de verzoeker of andere betrokkenen die het recht van enquête hebben vinden dat hieruit blijkt dat sprake is (geweest) van wanbeleid, kunnen zij de Ondernemingskamer binnen twee maanden na de deponering van het verslag verzoeken vast te stellen dat uit het verslag inderdaad wanbeleid naar voren komt Het recht van enquête. Een empirisch onderzoek Final publisher's version, 472 K Recht van enquête - Main contents. De Tweede Kamer i, de Eerste Kamer i en de Verenigde Vergadering i hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht houdt in dat Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp, om op die manier de regering te controleren Het recht van enquête en de faillissementscurator; verkenning op het grensvlak van rechtspersonenrecht en insolventierecht. / Wessels, B. In: Ondernemingsrecht, Vol. 2001-16, No. 2001-16, 2001, p. 490-494. Research output: Contribution to Journal › Article › Academic › peer-revie

Recht van enquête - CompendiumPolitiek

  1. Het recht van enquête betekent dat het parlement een enquête mag houden. Een parlementaire enquête is een heel groot onderzoek. De Kamer benoemt dan een paar van de eigen leden tot leden van een onderzoekscommissie. Dat is de parlementaire enquêtecommissie. Die commissie kan iedereen oproepen om vragen te stellen: politici, ambtenaren en.
  2. gskamer van het Gerechtshof te amsterdam. 2. Wi
  3. Verordening op het recht van enquête van Provinciale Staten van Limburg 2015 (WIJZIGING) Geldend van 21-07-2015 t/m 06-11-201
  4. gskamer van het Hof Amsterdam, verzorgde voor AKD een boe..
  5. 3 Een rechtspersoon vermeld in de lijst, bedoeld in artikel 2, derde lid, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344), in Bijlage I van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 (PbEG L 139) of is vermeld en met een ster aangemerkt in de Bijlage bij het Gemeenschappelijk Standpunt nr. 2001/931 van de Raad van 27 december 2001 (PbEG L 344) is.

tegenwoordiging het recht van enquête toegekend, waarna de personeelsvertegenwoordiging zich achter de bestuurders schaarde die door de aandeelhouders met ontslag werden bedreigd Ook hier verklaarde de Onder-nemingskamer de personeelsvertegenwoordiging ont-vankelijk en achtte het voldoende redenen aanwezig o Het recht van enquête is het recht van beide Kamers om zelfstandig een onderzoek in te stellen naar het gedrag van ministers en andere burgers. Dit recht is onderdeel van de hoofdtaak controle. toon meer resultaten. Gerelateerde zoekopdrachten. recht van enquête (1) recht van enquête (2) Enquête Het recht van enquête is een onderzoek dat uitgevoerd wordt bij de Ondernemingskamer. Dit is een speciale kamer van het Gerechtshof van Amsterdam, dat alle Nederlandse zaken in het kader van het recht van enquête behandelt. Een verzoek tot het recht van enquête slaagt als de kamer helemaal overtuigd wordt dat er gegronde redenen zijn om aan.

Het recht van enquête - Asselbergs & Klinkhamer Advocate

Het recht van enquête is het recht van een parlement of een ander vertegenwoordigend orgaan om in een bepaalde zaak een onderzoek in te stellen. Zon onderzoek heet een parlementaire enquête. Het recht van enquête is een van de vier rechten die vallen onder het recht op informatie. Enquête staat in de politiek voor onderzoek. In Nederland hebben de Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten. Een parlementaire enquête is in Nederland een middel dat de Eerste en Tweede Kamer kunnen gebruiken om informatie over een bepaald onderwerp te verkrijgen. Het parlementaire recht een enquêteonderzoek te houden is sinds 1848 vastgelegd in de Nederlandse Grondwet en sinds 1850 verder uitgewerkt in de Wet op de Parlementaire Enquête

DE GRONDWET - Nederland rechtsstaat - Wetenschappelijk

Parlementaire enquêtecommissie: Vestia - EenVandaag

Eerste aanleg - enkelvoudig Verbintenissenrecht. Op 20 mei 2020 heeft de Rechtbank Rotterdam een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van verbintenissenrecht, wat onderdeel is van het civiel recht. Het zaaknummer is C/10/565537 / HA ZA 19-22, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBROT:2020:4355 Functies van het recht - Loonstra Samenvatting Basisboek Recht O.A.P. van der Roest 14e druk 2015 Samenvatting Recht h1,9,12 Inleiding recht - Hoofdstuk 3 Hoorcollege-aantekeningen Inleiding Recht Week 1-8 Alle wetsartikele Hoofdstuk 7 over de enquêtebevoegdheid van houders van (certificaten van) aandelen in concernverhoudingen vormt een belangrijk onderdeel. Hierin wordt ingegaan op de vraag waaraan (het verzoek van) een aandeel- of certificaathouder moet voldoen om bevoegdelijk te kunnen verzoeken om een enquête bij zowel de moedermaatschappij als haar dochtermaatschappij Recht op thuiswerken. De conclusie is dat het overgrote deel van de deelnemers niet erg positief tegenover het recht op thuiswerken staat. Het lijkt de deelnemers niet nodig om een werknemer een verdergaand recht te geven om te bepalen waar hij zijn werkzaamheden verricht Het recht van enquête is het recht van een parlement of een ander vertegenwoordigend orgaan (zoals in Nederland de Staten-Generaal en de gemeenteraden) om in een bepaalde zaak een onderzoek in te stellen. Zo'n onderzoek heet een parlementaire enquête.Het recht van enquête is één van de vier rechten die vallen onder het recht op informatie.. Enquête staat in de politiek voor 'onderzoek'

Personen- en familierecht - VANDIJK advocaten

Hoofdstuk IX. Recht van enquête, van interpellatie en het stellen van vragen Enquête Artikel 128 Een voorstel tot het instellen van een onderzoek Een voorstel tot het instellen van een onderzoek (enquête) moet schriftelijk worden ingediend, hetzij door een commissie uit de Kamer naar aanleiding van een bij haar in overweging zijnde onderwerp. Recht van enquête. Controlerende taak van het parlement om een onderzoek in te stellen. Wetgevende en controlerende taken. Het parlement (in Nederland de Eerste en Tweede Kamer) hebben wetgevende en controlerende taken

van J.R. Thorbecke ademde - evenwicht tussen regering en Staten-Generaal - geldt er even-wel een uitzondering voor het recht van enquête. Dit recht kwam niet uit de koker van Thor-becke of van de door hem geïnspireerde en voorgezeten staatscommissie en evenmin van d Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Algemeen De modernisering van de materiële regels van het ondernemingsrecht die in de afgelopen jaren is gerealiseerd en nog steeds voortgaat, kan geschillen in de onderneming niet voorkomen Vind de beste selectie recht van enquête fabrikanten en ontdek goedkope producten van hoge kwaliteit recht van enquête voor de dutch luidspreker markt bij alibaba.co Memorie van toelichting - Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête - Hoofdinhoud. Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 32887 - Aanpassing van het recht van enquête (Ondernemingskamer) i

Geschillenregeling en recht van enquête (Titel 8, Boek 2 B

Gewijzigde Verordening op het recht van enquete van

Dit rapport is een uitgave van het Instituut voor Ondernemingsrecht. Dit instituut is een samenwerkingsverband tussen Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Universiteit Rotterdam. Organisation Erasmus School of Law: Citatio Betekenis enqueterecht - recht van enquete: Krachten het enqueterecht kunnen aandeelhouders, certificaathouders, de vakvereniging en de procureur-generaal van het Hof Amsterdam (waar de ondernemingskamer is gevestigd) een onderzoek doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon (art. 2:344 e.v. BW) Een enquête begint altijd met een introductie. Soms wordt deze introductie ook wel een inleiding genoemd. In deze introductie neemt de onderzoeker een aantal zaken op, zoals de naam van de onderzoeker en de organisatie en de manier waarop vragen zullen worden gesteld. Het idee van een introductie is dat het voor de respondent meteen duidelijk.

Bij een enquête is het belangrijk in de introductie heldere taal te gebruiken. Leg op een heldere manier uit waarom het onderzoek wordt uitgevoerd, wat er van de respondent verwacht wordt en hoeveel tijd het zal kosten de vragenlijst in te vullen. Een introductie hoeft helemaal niet zo lang te zijn: een paar zinnen is voldoende Het recht van enquête was in 1848 aan de Tweede Kamer toegekend om haar de mogelijkheid te bieden zich onafhankelijk van de regering op de hoogte te stellen van feiten of toestanden. Voor iedereen die door een enquêtecommissie wordt opgeroepen geldt zowel een verschijningsals een getuigplicht Rechten van alle certificaathouders (dus ook zonder het vergaderrecht): Het recht van enquête, mits aan de voorwaarden wordt voldaan; Recht op uitkering; Rekening en verantwoording van de STAK; Recht op inzage in de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de BV na haar ontbinding; Recht op gelijke behandeling ten opzichte van andere.

Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA)

Betaalde enquêtes: Verdien geld online, werk vanuit huis Ontvang tot 5€ voor iedere enquêteMakkelijk en veilig betalen nu geld verdienen Hoe je in 3 eenvoudige stappen betaalde enquêtes verdient l Registreren Iedereen kan meedoen. Je kunt je makkelijk en binnen 30 seconden registreren. Start de registratie hier. w Antwoorden Je wordt via e-mail tot enquêtes uitgenodigd. [ Distributieovereenkomst - Conclusie. De distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier van producten en een distributeur. Aangezien in de wet geen regels voor dit soort overeenkomsten zijn opgenomen, is de gebruiker ervan aangewezen op de algemene regels, aangevuld met de jurisprudentie

Column Willem Post: ‘Uitspraak van John Bolton is een schande’

Advocaten enqueterecht advocaat: enqueterech

Burgerlijk Wetboek Boek 2 Burgerlijk Wetboek Boek 2, Rechtspersonen Boek 2. Rechtspersonen Titel 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1 De Staat, de provincies, de gemeenten, de waterschappen, alsmede alle lichamen waaraan krachtens de Grondwet verordenende bevoegdheid is verleend, bezitten rechtspersoonlijkheid. 2 Andere lich Aanpassing van het recht van enquête (Ondernemingskamer) - Hoofdinhoud. Dit is een beperkte versie. U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor. Dit wetsvoorstel werd op 27 september 2011 ingediend door de minister van Veiligheid en Justitie, Opstelten. Werk je in enquêtes met persoonsgegevens, dan zijn er wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Als je enquêtes anoniem verspreidt en geen persoonsgegevens verwerkt, dan hoef je geen rekening te houden met de GDPR. Maar wees voorzichtig, de GDPR interpreteert het begrip 'persoonsgegevens' zeer breed! (zie art 4.1) De geschillenregeling is van toepassing op de BN en de besloten NV en is opgenomen in art. 2:335-343c BW. Deze regeling kan uitkomst bieden wanneer een aandeelhouder vanwege ruzie zijn aandelen wil verkopen maar er een blokkeringsregeling van kracht is

Username or e-mail *. Password *. How can I register? Forgot your password De betekenis van recht van enquête vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van recht van enquête gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Enquête- en onderzoeksrecht Een vergaande bevoegdheid is het recht van enquête. Dat wil zeggen het recht om een bepaalde zaak tot op de bodem uit te zoeken. De Kamer stelt dan uit haar midden een onderzoekscommissie in: een parlementaire enquêtecommissie Afdeling 2 - Het recht van enquête . Artikel 2:359 BW Beroep in cassatie. Tot het instellen van een beroep in cassatie tegen de beschikkingen van de ondernemingskamer uit hoofde van deze afdeling is, buiten de personen bedoeld in artikel 426, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, de. Rechten onder privacywetgeving: U kunt mogelijk de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw gegevens: Recht op inzage: Kom te weten welk type persoonlijke informatie over u wordt bewaard en vraag om een exemplaar van deze informatie.; Recht op rectificatie: Vraag of uw informatie kan worden bijgewerkt of gecorrigeerd.; Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Ontvang een exemplaar van.

Het recht van enquête: heiligt het doel de middelen

7.2. De aanbieders van enquêtes en onderzoeken kunnen uw antwoorden aan de hand van verschillende meetinstrumenten controleren op echtheid en volledigheid. PanelClub.nl behoudt zich het recht om uw inschrijving te beëindigen als u onbetrouwbare antwoorden opgeeft bij een enquête of onderzoek. 7.3 Ervaring met online enquêtes invullen tegen vergoeding? Hi! Van een vriend kreeg ik een artikel doorgestuurd met tips voor geld verdienen met enquêtes (edit-red.). Hij doet dit al een tijdje, soms tegen vergoeding van bonnen en soms voor daadwerkelijke euro's op je rekening. Hebben meer mensen hier ervaring mee 1 T WEEDE K AMER DER STATEN- 2 G ENERAAL Vergaderjaar Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van het recht van enquête Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, van een aantal enquêtes. Allereerst met de Nationale Enquête Arbeids-omstandigheden (NEA) die, al meer dan vijftien jaar, jaarlijks uitgevoer Iedereen heeft recht op het minimumloon, Nederland heeft recht op een parlementaire enquête. Voordat dit kabinet de rechten van mensen weer een stuk verder afbreekt, moeten we leren van wat er in het verleden mis ging. Door Lilian Marijnissen en Jasper van Dijk. Werk is waardevol

De grondwet Artikel 70 - Recht van enquêt

Deel rechten van een enquête met een andere gebruiker Je kunt de rechten van je enquête delen met andere gebruikers binnen je bedrijf of met iemand buiten je bedrijf (alleen kijkrechten). Je kunt selecteren of je rechten op rapporten, inzage- of bewerkingsrechten wilt delen Uw persoonsgegevens worden enkel bewaard voor zolang als nodig om het doel van deze enquête te vervullen, nl. het finaliseren van de tevredenheidsanalyse. 7. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 Resultaten. 20-4-2021 00:00. Deze publicatie beschrijft arbeidsomstandigheden van werknemers op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2020, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak. De NEA is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland, waarin kwaliteit. Vandaag wordt het wetsvoorstel inzake de aanpassing van het recht van enquête in boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) in de Tweede Kamer behandeld. Uit het dossier op overheid.nl blijkt dat er diverse amendementen zijn ingediend. Op Twitter schrijft Ard van der Steur vandaag Om 18.30 uur begint debat over enqueterecht. We gaan moderniseren Enquête bevestigt zwak beleid. De krant Het Nieuwsblad organiseerde de enquête één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. De resultaten van deze enquête bevestigen alles wat wij al de hele tijd verkondigen. De score die de nieuwe meerderheid van de inwoners heeft gekregen is ronduit slecht. Als bestuursploeg krijgen ze een beduidend lager cijfer dan de vorige bestuursploeg

Het Bureau Telematica Binnenvaart zoekt deelnemers voor een enquête over het BICS-systeem. De resultaten van dat onderzoek zullen worden gebruikt om het te verbeteren en door te ontwikkelen. Het is belangrijk dat het BICS-team ook vanuit de sector en de BICS-gebruikers goede feedback krijgen, zo laat het bureau weten. De enquête is hier. Petitie parlementaire enquête. Er moet een parlementair onderzoek komen naar de werkwijze en de beslissingen van dit kabinet tijdens de coronacrisis, vanwege de schade die dit beleid toebrengt en heeft gebracht aan de samenleving. Het huidige coronavirus zou in geen geval een dergelijke schade aan kunnen richten Eline en Myrthe elmy_uitlaatservice@hotmail.com. Startpagina > Diensten > Enquête. Enquête De 'Beheer contacten' rechten kunnen uitgezet worden zodat een gebruiker geen contacten kan zien en gebruikers die dit recht wél hebben, zullen enkel contacten kunnen zien van de enquêtes waartoe ze toegang hebben. We zullen het in de komende maanden nog vaker over GDPR hebben,.

Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands Recht hoofdstuk 7 Het

CBS enquete. Stond daar ineens bij mij een vrouw aan de deur die wilde weten wat ik afgelopen week gereden had met mijn auto. Waarheen en hoeveel kilometer. Ze zegt dat ze van het CBS is en deze gegevens van mij hebben wil. Ik had hierover ook al wat brieven gehad, maar deze weggegooid, want ik doe niet mee aan enquetes 'De hijgerigheid van een enquete meteen na de crisis maakt me licht onpasselijk.' Dank, ook ik vind het bijna pervers om nu al hierover te praten. Ik hoop vooral dat er geen enquête komt, als gevolg van een goede afloop van deze crisis en de daarbij behorende electorale overwinning van de VVD, die ik dan maar voor lief neem Telli, Sibel; van Geuns, R.C. / Resultaten corona onderzoek : enquête-onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 op de schuldhulpverlening. Amsterdam : Hogeschool van Amsterdam, Maatschappij en Recht, 2021. 17 p 23 oktober 2020 14:37. 0. 33. Half november start een online enquête voor de inwoners van de toekomstige gemeente Land van Cuijk. Gevraagd wordt onder andere wat inwoners belangrijk vinden in hun dorp en hoe zij met de gemeente willen samenwerken. Voor deze enquête gaan inwoners half november naar www.gemeentelandvancuijk.nl