Home

Erfafscheiding openbare weg

Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf of van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in de eerste plaats door beide kanten worden gewaardeerd. Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloed op de ruimtelijke kwaliteit, langs de openbare ruimte is kwaliteit gewenst 3. De afscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de weg of het openbaar groen. Deze voorwaarde geldt niet als voor de locatie waar u woont, voor afscheidingen geen eisen gelden met betrek-king tot welstand. Uw gemeente kan u hierover meer vertellen. Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een doo Deze erfafscheiding is dan alleen van de eigenaar van de grond. De kosten en het onderhoud moet de eigenaar zelf betalen. U en de buren blijven samen verantwoordelijk voor de oude erfafscheiding. Start een procedure bij de rechter. Om de ander te dwingen om mee te werken of mee te betalen aan de erfafscheiding

Erfscheidingen aan openbaar gebie

 1. De erfgrens een openbare weg of een vaarwater is. De boom, heg of heester niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de erven. De afstand kleiner mag zijn door een verordening of een plaatselijke gewoonte. Er een erfdienstbaarheid is die stelt dat de boom/heg/heester dichter bij de erfgrens mag staan
 2. imaal 0,5 meter van de erfgrens geplant moet worden. Dit kan anders zijn als: uw buren toestem
 3. 3: Het aangrenzende erf is een openbare weg of een openbaar water. Staan bomen, heesters of heggen op een kleinere afstand tot de erfgrens dan de afstanden van artikel 5:42 lid 2 BW , dan is dit geoorloofd indien het aangrenzende erf een openbare weg of een openbaar water is. Zes uitzonderingen
 4. In de veel gevallen is voor het plaatsen van een tuinafscheiding geen vergunning nodig. Als je het eens bent met je buren kan de tuinafscheiding op de erfgrens worden geplaatst en zullen jij en je buren normaal gesproken ieder de helft van de kosten (ook onderhoudskosten) voor rekening nemen
 5. onze tuin wordt van de openbare weg afgescheiden middels een beukhaag. Nu loopt de weg in een bocht langs onze tuin. Deze bocht is niet te overzien waardoor het verkeer over deze dorpsweg, langzaam moet rijden. De onoverzichtelijkheid wordt mede veroorzaakt door de haag, die wij hoog laten groeien. Dit omdat wij het privé karakter van d
LES 1 Openbare weg en rijbaan - YouTubeTuinaanleg in Vlaardingen - Tuinonderhoudsbedrijf Rob vanTuinen en achterpaden - Woonpunt

Welke regels zijn er over erfafscheiding? Het Juridisch

Volgens de wet moet een boom minimaal 2 meter van de erfgrens staan. Een heg of struik moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens staan. Soms geldt een uitzondering en mogen bomen en planten toch dichterbij staan. Ga bij problemen eerst in gesprek met uw buren Voor percelen die aan de achterkant en/of aan de zijkant grenzen aan de openbare weg of het openbaar groen is gekozen voor een oplossing die recht doet aan de behoefte om een erfafscheiding op de perceelsgrens te plaatsen om inkijk te verhinderen. Dit betekent dat het college aan het privacybelang een groot gewicht toekent een erfafscheiding tot 2 meter hoogte te bouwen op 1 meter afstand van de grens met de openbare weg en het openbaar groen. (Let wel: bij hoekwoningen grenzend aan het openbare gebied dient tevens 1 meter achter de voorgevel-rooilijn, die ligt langs de zijgevel, in acht genomen te worden. Niet alle erfafscheiding mogen 'zomaar' worden neergezet. Voor bouwwerken als hekken, muren of schuttingen) die vanaf de openbare weg te zien zijn, moet bij de gemeente een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor bouwwerken die vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn geldt deze regel niet, zolang ze maximaal twee meter hoog zijn Erfafscheidingen van 1 tot 2 meter zijn alleen 1 meter achter de voorgevelrooilijn bij een niet naar de openbare weg gekeerd zijerf vergunningsvrij te realiseren. Een schutting hoger dan 2 meter Erfafscheidingen boven de 2 meter zijn nooit vergunningsvrij te realiseren

Als u bomen, heesters en heggen als grensafscheiding wilt planten, heeft u geen omgevingsvergunning nodig. U moet zich wel aan bepaalde regels houden. Bomen moeten minimaal een halve meter vanaf de erfgrens staan, gemeten vanaf het midden van de voet van de boom. Heesters en heggen mogen direct tegen de erfgrens aan worden geplant Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf of van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in de eerste plaats door beide kanten worden gewaardeerd en is in veel ge-vallen vergunningvrij. Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote in-vloed op het straatbeeld. Een afschei 3: Het aangrenzende erf is een openbare weg of een openbaar water Staan bomen, heesters of heggen op een kleinere afstand tot de erfgrens dan de afstanden van artikel 5:42 lid 2 BW, dan is dit geoorloofd indien het aangrenzende erf een openbare weg of een openbaar water is. 4: Op grond van een verordening is een kleinere afstand toegestaa Groene erfafscheiding Een nieuw onderdeel binnen de subsidieregeling is het terugdringen van het aantal schuttingen dat aan de openbare weg grenst. Om Capellenaren te stimuleren tot het vervangen van deze schuttingen voor een groene, levende erfafscheiding (bijvoorbeeld een groene haag) bedraagt de subsidie hiervoor 35% van de kosten voor het materiaal en de beplanting Afscheiding / omheining. Open afsluitingen (van draad of draadgaas) kunt u zonder vergunning plaatsen tot 2 meter hoog. Het plaatsen van ieder ander type afsluiting of hekwerk is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden

U moet een meter vrijhouden tussen het tuinhuis en de openbare weg, het openbare groen en het voorerf. Heeft u een hoekhuis dan mag u soms aan de zijkant vergunningsvrij bouwen. Wordt het bijgebouw meer dan 10m2, dan moet u een meter van de erfgrens met de buren blijven. Het totaal aan bijgebouwen mag maximaal 30m2 of de helft van uw tuin zijn In dat geval dient het te gaan om het plaatsen van een erfafscheiding op een erf of perceel, waarop reeds een gebouw staat. Voorts dient die erfafscheiding op meer dan één meter achter de voorgevelrooilijn en op meer dan één meter van de weg of het openbaar groen te worden geplaatst Een erfafscheiding kan een haag, een hek, een schutting of muur zijn. Als het gaat om openbare bomen Als uw buren een boom hebben op minder afstand dan 2 meter, kunt u vragen om de boom weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen,.

een schuttig mag tussen twee huizen als erfafscheiding , twee (2) meter hoog zijn tot aan de het dichts aan de openbare weg liggende rooigrens ,dat is of de voorzijde van uw huis of de voorzijde van uw buurvrouws huis! door tijger1 9 feb. 2020 om 20:10 41857 Antwoorden / 21 Vrage In de straat zijn parkeervakken aan één zijde. Deze liggen haaks t.o.v. de rijbaan. Aan de andere zijde van de straat bevindt zich een erfafscheiding welke direct grenst aan de straat/openbare weg. Gemeten tussen de erfafscheiding en het uiteinde van de parkeervakken is de straat 4,8 meter breed. Mag er gezien de breedte van de weg tegen de erfafscheiding worden geparkeerd De 'weg' loopt van berm tot en met berm. Voetpaden langs de 'weg' zijn ook gewoon onderdeel van de weg. Dus als er nog een groenstrook en voetpad langs de rijbaan liggen, dan is dat allemaal onderdeel van wat juridisch gezien als '(openbare) weg' bestempeld wordt. Je lijkt 'weg' en 'rijbaan' met elkaar te verwarren De erfafscheiding wordt voorzien van elektrisch schrikdraad, en dat levert gevaar op voor onze kinderen (jongste 2 jaar). 2. de politie gebeld die was er binnen een half uur al en zei dat we de draad moesten verwijderen om dat deze langs de openbare weg zit Hoewel tegenwoordig meer vergunningsvrij is dan vroeger, is het soms toch ook voor een erfafscheiding nog nodig een omgevingsvergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld als deze hoger is dan 2 meter of als deze vanaf de openbare weg te zien is

De erfafscheiding zal u bij oplevering worden aangewezen danwel aangegeven door een perkoenpaal. Eventuele afwijkingen dienen direct bij oplevering gemeld te worden. Let bij de graafwerkzaamheden in uw tuin goed op de leidingen die in de grond zijn aangebracht. Van uw woning lopen leidingen naar de openbare weg; deze liggen op 50 tot 70 cm diepte Doordat mijn erfafscheiding direct aan een openbare parkeerplaats komt het regelmatig voor dat inparkerende automobilisten tegen mijn tuinmuur rijden. Zo is onlangs een pilaar net boven de grond afgebroken, waardoor ik voor de 2e keer met een flinke schade kwam te zitten. Ik heb het hoofd Openbare Werken van mijn gemeente opnieu Daarmee wordt bedoeld dat de erfafscheiding een hoogte mag hebben van 2 meter tot 1 meter afstand van de openbare weg. Oftewel, u moet een afstand van 1 meter bewaren vanaf de openbare weg, waarbij u uw erf mag afscheiden met een schutting van ten hoogste 1 meter. Alles wat verder van de weg afligt mag een maximale hoogte van 2 meter hebben

Afwatering op de openbare weg is geoorloofd, indien zij niet bij de wet of verordening verboden is.(Red: zie ook art. 68 bk 5 BW) Artikel 53 Een eigenaar is verplicht er voor te zorgen dat geen water of vuilnis van zijn erf in de goot van eens anders erf komt De erfafscheiding te zien is vanaf een openbare weg; Je een erfafscheiding aan de voorkant van het huis wilt plaatsen die hoger dan de maximale grens van één meter is; Het gaat om een erfafscheiding in de zijtuin van een hoekhuis. Dit wordt gezien als de voorkant van het huis waardoor de maximale grens van één meter hoogte geldt De erfafscheiding staat op meer dan 1 meter afstand van de weg of het openbaar groen. De erfafscheiding is niet hoger dan 2 meter (met uitzondering van bijv. een heg) De erfafscheiding wordt voor de voorgevelrooilijn geplaatst en is in dat geval maximaal 1 meter hoog

Hoe hoog mogen coniferen zijn op erfafscheiding? Wij hebben naast onze erfafscheiding hoge coniferen van de buren staan, op 30 cm van de lage schutting. De coniferen zijn ongeveer 10 meter hoog en wij kunnen er niet meer bij aan de zijkant, vanwege de hoogte. Ook zorgen de wortels ervoor dat de bestrating voortdurend omhoog komt Er zijn vele mogelijkheden om een erfafscheiding te realiseren. Aan de voor- en zijkant van het perceel, grenzend aan de openbare- weg of groen, mag een afscheiding maximaal 100 cm hoog zijn zonder bouwvergunning. Bovenstaande regels gelden niet wanneer het perceel onder beschermd stads- en dorpsgezicht valt Erfgrens en erfafscheiding. U mag niet - zonder toestemming van de eigenaar van het naburige erf - een erfafscheiding plaatsen, die precies op de grens staat tussen beide percelen. Dit is slechts anders indien er na de erfgrens er zich een openbare weg of openbaar water bevindt Op uw eigen perceel mag u altijd een erfafscheiding plaatsen met een maximale hoogte van 2,00 meter. Aan de voorzijde van uw perceel geldt een maximale hoogte van 1 meter. Let wel, de regels zijn anders wanneer uw perceel grenst aan een openbare weg of aan openbaar groen. Vraag altijd uw gemeente naar wat wel en wat niet mag

Burenrecht - Erf en erfgren

aan de openbare weg. Het bestaande gemeentelijk beleid moet hier consequent op worden toegepast. Hekje als erfafscheiding en voldoende contact met openbaar gebied door parkeren op eigen terrein Hagen als erfafscheiding met tussenliggende oprit. 9 hekken en hagen in Bloemendaa De verboden zone, artikel 5:42 BW. De hoofdregel luidt dat er geen bomen mogen staan binnen een afstand van twee meter van de erfgrens tussen twee percelen. Op die regel zijn wel uitzonderingen. Zo kunnen er in het verleden andere afspraken zijn gemaakt. Ook mogen bomen binnen twee meter staan als het naburige erf een openbare weg of. Afstand tot openbare weg bij dichte erfafscheiding Vrijstellingsbepalingen oud (2011) Vrijstellingsbepalingen nieuw (2019) 2.bij een volledig dichte uitvoering van de erfafscheiding in 1.80 m. hoog is een terug gelegen ligging op minimaal 2.00 m. afstand van de zijdelingse perceelgrens noodzakelijk ten behoeve van een plantvak In veel gemeentes geldt de regel dat een erfafscheiding vanaf de voorgevel-rooilijn tot aan de openbare weg niet hoger mag zijn dan 1m. U kunt bij uw eigen gemeente de regels navragen die daar gelden. Vaak is e.e.a. ook online na te kijken in de Welstandsnota Op 14 juli 2021 heeft de Rechtbank Limburg een eerste aanleg - enkelvoudig procedure behandeld op het gebied van civiel recht. Het zaaknummer is C/03/280475 / HA ZA 20-377, bekend onder ECLI code ECLI:NL:RBLIM:2021:5756. De plaats van zitting was Maastricht

U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen om uw vragen, kwestie of mogelijkheden te bespreken met een jurist van AGA juristen. Neem vrijblijvend contact op met één van onze deskundige juristen voor een 1e gratis advies op maat. Bel: 040-8444523. E-mail: info@agajuristen.nl nodig voor openbare ruimtes in de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan namen voor straten, pleinen, bebouwde kom op de weg te plaatsen of te hebben. van een bestaande erfafscheiding en de daaronder liggende damwand bij de woning op het adres J. van Heemskerckstraat 10.

Regels plaatsen schutting of heg als erfafscheiding - DA

 1. Een erfafscheiding aan de openbaar toegankelijke ruimte kan impact hebben op de aanzicht van een wijk of buurt. Een te grote diversiteit aan schuttingen Openbaar toegankelijk gebied. Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994,.
 2. Erfafscheiding plaatsen Hoeselt Wilt u een aantrekkelijke erfafscheiding zetten in Hoeselt doch weet u niet waar te beginnen? Wij zijn al langer dan 15 jaar actief in uw woonplaats. Als u de aantal meters aan ons doorgeeft regelen wij de rest . We gebruiken juiste kwaliteit onderdelen voor de erfafscheiding
 3. g van de echtgenoot > wettelijke verdeling Het erfrecht beschermt de langstlevende echtgenoot
 4. 16 december 2015. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort staat wat wel en niet mag in de gemeente. Deze regels zijn nodig om de stad netjes en leefbaar te houden voor iedereen. Voor sommige activiteiten moet u wel een vergunning aanvragen. In de APV en de Verordening Fysieke leefomgeving.
 5. We overwegen om een nieuwbouw woning te bouwen op een stuk grond waar geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn. Daar moet dus riool, elektra 3x25A, water en glasvezel heen en dat vanaf de openbare weg. Stel het huis komt op 10m vanaf de erfafscheiding en de nutsleidingen liggen op 15 meter vanaf de..
 6. Noodweg. Artikel 57 lid 1 BW van het burenrecht gaat over de noodweg en bepaalt het volgende: De eigenaar van een erf dat geen behoorlijke toegang heeft tot een openbare weg of een openbaar vaarwater, kan van de eigenaars van de naburige erven te allen tijde aanwijzing van een noodweg ten dienste van zijn erf vorderen tegen vooraf te betalen of te verzekeren vergoeding van de schade welke hun.
 7. Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te bakenen van een buurerf of van de openbare weg. Een erfafscheiding tussen buren moet in de eerste plaats door beide kanten worden gewaardeerd. Indien aan deze voorwaarde wordt voldaan zal de gemeente zich terughoudend opstellen. Erfafscheidingen aan de openbare weg zijn van grote invloe

De verboden zone van Artikel 5:42 BW bepaalt hoever een boom van de erfgrens moet afstaan. De algemene regel is 2 meter. Er zijn echter bijzonder veel uitzonderingen op die regel die het zelfs mogelijk maken dat een boom bijna op de erfgrens mag staan zonder dat u daar wat tegen kunt doen. Verder lezen erfafscheiding ineen oplossing Groen en niet te hoog Combinatie van steen, gaaswerk en klimop Erf- en perceelafscheidingen Belangrijk is waar u een schutting of tuinmuur wilt plaatsen. In de regel geldt dat alles wat grenst aan openbaar toegankelijk gebied (de weg, openbaar groen of water) een grotere invloed heeft op de directe omgeving da Erfafscheiding plaatsen Putten Wilt u een mooie erfafscheiding plaatsen in Putten maar weet u nauwelijks waar te beginnen? Erfafscheiding.eu is al meer dan 15 jaren werkzaam in uw dorp. Wanneer u de meters aan ons doorgeeft organiseren wij de rest . We werken enkel met sterke en goedgekeurde onderdelen voor uw erfafscheiding 6. Openbare weg. Het verbod geldt ook niet als het naburige erf een openbare weg of een openbaar water is of wanneer de openbare weg of het openbaar water tussen de erven in ligt. Dakterras is een soortgelijk werk. De Hoge Raad heeft jaren geleden al duidelijkheid gegeven over de vraag of een dakterras valt in de categorie soortgelijk werk

Video: ① Wettelijke afstand bomen tot de erfgrens » Openbare we

Tuinafscheidingen - alle informatie voor de juiste keuz

erfafscheiding hebt geplaatst te verwijderen of aan een opvolgende huurder over te doen. Dit geldt ook voor schutting die zijn geplaatst op de erfafscheiding met de openbare weg. Een door u óp de erfafscheiding geplaatste schutting mag u bij vertrek uit de woning niet verwijderen. Haag en bome - Als erfafscheiding; - Monumenten en beeldbepalende panden: in principe niet zichtbaar vanaf de openbare weg, gewogen advies van de welstandscommissie. B Buiten het beschermde dorpsgezicht: - Op de daken van hoofdgebouwen, bijgebouwen, schuren en carports: voor zover niet zichtbaar vanaf de openbare weg. Hierop zijn uitzonderingen (zi De erfafscheiding moet passen binnen de beeldkwaliteit in de naaste omgeving. De erfafscheiding mag niet tot een verslechtering van de verkeersveiligheid leiden. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de afstand van de erfafscheiding tot het openbaar gebied Bamboe schuttingen van Hekwerkonline geven iedere tuin of omheining een tropische en sierlijke uitstraling. Deze bamboe schutting bestaat uit een stalen frame, voorzien van een zinklaag om corrosie te voorkomen. Onze bamboe schermen zijn standaard 180 cm breed. De schermen zijn verkrijgbaar in 2 hoogtes; 90 cm & 180 cm, bij de hoogte van 180 cm worden 2 schermen van 90 cm op elkaar gestapeld. Hoewel buren over deze kwesties hoogoplopende ruzies uitvechten en zelfs jaren gebrouilleerd raken, zijn de wettelijke regels voor een erfafscheiding niet ingewikkeld. Een schutting, muur, heg, hek of andere afscheiding aan de voorkant van het huis mag niet meer dan één meter hoog zijn. Naast en achter het huis is dat maximaal twee meter hoog

Hoogte heg langs openbare weg - Google Group

Een beukenhaag als erfafscheiding aan de straatzijde laat de tuinen vloeiend overlopen naar de openbare weg. U ervaart een gevoel van ruimte en groen. Bouw zelf in Het Brunink Tussen de groene stadsrandzone en landgoed Groot Brunink, aan de zuidkant van Enschede, ligt Het Brunink Wanneer de erfafscheiding minimaal 1 meter vanaf de openbare weg of openbaar groen staat, mag u wel een heg plaatsen van maximaal 2 meter hoog. Een raamwerk waartegen een klimplant groeit wordt ook beschouwd als heg. Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning nodig heeft wanneer uw erfafscheiding zichtbaar is vanaf de openbare weg c) het uitzicht een openbare weg of openbaar water betreft (art. 5:50 lid 2 BW); d) zich tussen de erven openbare wegen of openbare wateren bevinden (art. 5:50 lid 2 BW); e) wordt uitgekeken op een zich binnen 2 meter bevindende muur (art. 5:51 BW); f) er sprake is van verjaring (art. 3:50 lid 4 BW jo. 3:99 BW jo. 3:306 jo. art. 3:314 BW Erfdienstbaarheid is een beperkt recht, waarbij de eigenaar van het ene erf (het dienende erf) bepaalde zaken moet toelaten die de eigenaar van het andere erf (het heersende erf) op zijn erf wil uitvoeren. Dit kan verschillen van een 'recht van overpad' tot het laten weglopen van water of het boven het perceel hangen van een balkon Meestal is dit bij de erfafscheiding. Zo is de brievenbus goed toegankelijk voor de postbezorger en kan je post zo snel mogelijk worden bezorgd. In de praktijk bevinden brievenbussen zich meestal in de voordeur of gevel van een woning. Dat is geen probleem, zolang de afstand tot de openbare weg niet meer dan tien meter bedraagt

Wanneer is een weg openbaar in de zin van de Wegenwet

Haal de takken zelf weg als er nog steeds niet gereageerd wordt. Alles wat aan uw kant van de erfafscheiding groeit, mag u volgens het burenrecht snoeien. Doorschietende wortels van een boom mag u verwijderen zonder overleg. Schutting over de erfgrens. Of een schutting over de erfgrens staat, is vaak niet zo eenvoudig te bepalen Afstand van een tank naar erfafscheiding of openbare weg is minimaal 5 meter. Is een brandwerende muur aanwezig dan is dit 3 meter. Is de afscheiding openbaar water of een agrarisch terrein zonder bebouwing dan kan afgeweken worden. Afstand van een tank naar gebouwen (woning, schuur etc.) is minimaal 7,5 meter

Wat zijn de regels rond erfscheidingen

Het perceel wordt aan de voorzijde afgescheiden van de openbare weg door een gemetselde ERFAFSCHEIDING, bestaande uit een laag roodbakstenen muurtje, met aan de rechterzijde twee vierkante roodbakstenen pijlers die de oprijlaan markeren Als u zich houdt aan deze regels voor bouwen in de tuin, hoeft u geen vergunning aan te vragen. • Bouw maximaal één bouwlaag op de grond, niet op een ander gebouw. • Doel van het bijgebouw is het vergroten van het woongenot. • Houd minimaal een meter vrij tussen de uitbouw en de openbare weg of het openbaar groen

DE OPENBARE WEG EN DE RIJBAAN - RIJBEWIJS AM - GratisFoute borden langs de wegDE BESTUURDERS VAN MOTORVOERTUIGEN - RIJBEWIJS B - GratisKabinet stemt in met T-rijbewijs - VERKEERSNETVERKEERSNETUne brouette verbalisée pour stationnement gênantKampioensfeest op platte kar: feest, maar gevaarlijk en

Wil je echt graag een goede scheiding aanbrengen tussen jouw tuin en die van de buren of gewoon de nieuwsgierige blikken vanaf de openbare weg blokkeren? Kijk dan snel naar deze 23 goedkope schuttingen voor een mega mooi schutting idee voor rond je tuin Achtertuin grenzend aan de weg In het plaatje hierboven grenzen de linker rijtjes woningen en bovenste woning met hun achtertuinen aan de openbare weg. Als de gemeente geen welstandsbeleid heeft vastgesteld voor het gebied waarin de woningen staan, dan mag een tuinhuisje tot aan de perceelsgrens geplaatst worden en is het achtererfgebied zoals getekend in het plaatje Indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, Ter verduidelijking: nu is ons ventilatierooster boven het keukenraam geplaatst op ong. 50 cm. van de erfafscheiding. Hij blaast parallel aan de erfafscheiding en blaast niet loodrecht naar hun toe Situatie: Afstand: Openbare weg met brandwerende muur: 3m: Erfafscheiding met brandwerende muur: 3m: Opstallen met brandwerende muur: 3m: Openbare weg: 5m: Erfafscheiding Het recht van overpad betekent dat de buurman jouw erf mag gebruiken om bij de openbare weg te komen. Dan zijn er nog vier andere soorten erfdienstbaarheden. Erfafscheiding Tussen de schuur, de openbare weg en openbaar groen dient 100 cm afstand bewaart te worden. Dat geldt ook voor een hoekwoning waarbij de schuur in de zijtuin gebouwd wordt. Het doel van de schuur is het vergroten van het woongenot. Het schuurtje mag niet bij een monument of recreatiewoning gebouwd worden