Home

Strategisch plan hulp en dienstverlening aan gedetineerden

organisatie van de hulp- en dienstverlening binnen de verschillende betrokken beleidsdomeinen zal vormgeven gedurende vijf jaar. Voorliggende tekst vormt het eerste volwaardige strategisch plan inzake hulp- en dienstverlening aan gedetineerden dat door de Regering wordt opgemaakt sinds d Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden 2020 - 2025: 5 strategische doelstellingen Er wordt werk gemaakt van een nieuw strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2020-2025, dat inzet op een responsabiliserende begeleiding van delinquenten, op werken aan schuldinzicht, op re-integratiebevordering en op recidivebeperking Het nieuw strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025 geeft op basis van 5 doelstellingen aan waar Vlaanderen naar toe wil de komende jaren: een veiligere samenleving door een betere re-integratie, minder recidive en het voorkomen van nieuwe slachtoffers.. Het plan werd op 13 november 2020 principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering, op.

8 - 10 jaar strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Hulp- en dienstverleners aan het woord Bjorn Callens Sociaal-cultureel werker De Rode Antraciet - Gevangenissen West-Vlaanderen Ik dacht dat alles tiptop geregeld was. Na de eerste vormingsvoormiddag lieten enkele deelnemers weten dat ze niet meer gingen meedoen Strategisch plan Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-20120 10. Tegen eind 2016 onderzoeken de beleidscoördinatoren de randvoorwaarden en werken indien mogelijk een lokaal actieplan uit om de verslavingsproblematiek binnen hun gevangenis actief aan te pakken samen met Justitie. • Voorwaardenkader werd uitgewerk 1 vr med.0144/3 strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden tussentijdse evaluatie 2018 overzicht per doelstelling. 2 inhoud inleiding... 4 stand van zaken uitvoering doelstellingen - overzicht... 5 gedetailleerde fiches per doelstelling in 2020 gebruiken de hulp- en dienstverlenende actoren het hulp- en dienstverleningsplan om de gedetineerde in zijn hulp- en. algemeen welzijnswerk aan de uitbouw van de hulp -en dienstverlening aan gedetineerden in het kader van het Vlaams strategisch plan hulp -en dienstverlening aan gedetineerden. Er werd nagekeken of de voorwaarden voor kritische succesfactoren m.b.t. organisatieondersteuning en trajectbegeleiding vervuld waren TOTAAL - JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT, STRATEGISCH PLAN HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN EN COMMISSIES JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND excl. apparaatsuitgaven en programma B (duizend euro) AO TO LO VAK VEK BO 2019 100 5.653 0 11.732 11.732 Bijstelling BO 2020 20 953 0 3.450 3.45

Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan

Nieuw Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan

De Vlaamse overheid wil de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden uitbreiden en verbeteren. De inspanningen op dat vlak zijn sinds eind 2000 verankerd in een strategisch plan dat door de Vlaamse Regering is goedgekeurd. Het plan stelt voorop dat ook gedetineerden zich ten volle in d Strategisch Plan/VG gedetineerden 3/7/00 Interdepartementale Commissie Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Opdrachtgever : Vlaamse Regering Mieke Vogels, Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kanse Vlaams Strategisch Plan 'Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden' - 15 januari 2007 1 Gezamenlijk bijkomend implementatieplan Vlaamse Gemeenschap-Justitie betreffende he fende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden goedgekeurd. Daarmee geven we een solide basis aan het gestructureerd aanbod van de Vlaamse overheid in de gevan-genissen dat we kennen sinds het strategisch plan (2000). Het is een belangrijk decennium geweest, waarin diverse vormen van hulp- en dienstverlening hun plaat

10strategisch plan hulp- en dienstverlening aan

 1. Sinds 2015 schrijven we ons in het nieuw algemeen strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2015/2020) in en dragen we bij tot de realisatie ervan door te focussen op de speerpunten die het dichtst bij onze eigen missie liggen: de participatie van gedetineerden en de responsabilisering van de samenleving
 2. DECREET BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE HULP- EN DIENSVERLENING AAN GEDETINEERDEN (8 MAART 2013) In dit decreet hebben de visie van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de structuren voor de uitvoering ervan een decretale basis gekregen
 3. Betreffende het Vlaams Strategisch Plan 'Hulp en Dienstverlening aan Gedetineerden''. Dit plan beoogde op basis van een externe evaluatie in 2003 het eerdere strategisch plan bij te sturen. Door middel van aanbevelingen werden aanvullende richtlijnen opgesteld om dit te bewerkstelligen (Bijkomend implementatieplan, 2007)
 4. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan de instroom als aan de uitstroom. Vervolgens geeft het verslag van een interuniversitair onderzoek naar het Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden in Vlaamse gevangenissen. KW - Services for prisoners. M3 - Chapter. SN - 90-5867-487-8. VL - 31

Strategisch Plan Hulp- En Dienstverlening Aan

Justitiehuizen en elektronisch toezicht, Strategisch plan

 1. De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden zoals we die vandaag georganiseerd zien, is het resultaat van een lange voorgeschiedenis die gekenmerkt wordt door enkele strategisch plan, maar deze zijn te abstract om een houvast te kunnen bieden op netwerkniveau
 2. ister van Justitie Zuhal Demir­ (N-VA) eerder deze week meegaf bij de voorstelling van het nieuwe strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en.
 3. gedetineerden, de krachten om vanuit één organisatie sociaal-culturele doestellingen te realiseren: De Rode Antraciet. Die nieuwe organisatie zou het thema of beleidsdomein Cultuur behartigen van het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden. Het them
 4. Vacatures Werken gedetineerden. Zoeken binnen 133.000+ actuele jobs in België en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Werken gedetineerden - is makkelijk
 5. g van 1980 hebben de gemeenschappen en gewesten een groot aantal bevoegdheden in de gevangenis. Onderwijs is één van deze bevoegdheden

Op de Vlaamse ministerraad van 17 juli 2015 werd een strategisch plan aangenomen met doelstellingen voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden voor de komende vijf jaar. Coördinerend minister Vandeurzen deelde mee dat in deze legislatuur extra aandacht wordt besteed aan een betere aansluiting van de hulp- en dienstverlening op de noden van de gedetineerden en geïnterneerden, aan de. Het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden garandeert dat gedetineerden beroep kunnen doen op de Vlaamse overheid op het vlak van welzijn, gezondheid, cultuur, sport, onderwijs en werk. 'Aan de Bak' is het bemiddelingsprogramma van VDAB voor gedetineerden (binnen de gevangenismuren) Onderwijs aan gedetineerden - Stand van zaken In 2000 keurde de Vlaamse Regering het Strategisch plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden goed. Sinds de goedkeuring van het plan is vanuit verschillende beleidsdomeinen het belang van de hulp- en dienstverlening erkend. In alle gevangenissen wordt onderwijs aangeboden. Er zij

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en

het strategisch plan 'hulp- en dienstverlening aan gedetineerden' Monitoren van de beleidsuitvoering teneinde feedback te geven aan het centrale beleid over de beleidsuitvoering en over structurele problemen of opportuniteiten die een beleidsimpact hebben. Voorbeelden van activiteiten De Rode Antraciet vzw onderschrijft het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden 2015-2020. Op bovenlokaal niveau zet de organisatie in op de domeinspecifieke optie tegen 2020 participeren gedetineerden actief aan de organisatie, uitbouw en bekendmaking van het hulp- en dienstverleningsaanbod in de gevangenis Gevangenis en samenleving 2009: een externe evaluatie van het Vlaams strategisch plan hulp-en dienstverlening aan gedetineerden. Fatik , 121, 17-22. (Klik hier om het volledig artikel te lezen

Psychotherapie-BRUG biedt geestelijke gezondheidszorg aan in de Brusselse gevangenissen. In het kader van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de Vlaamse Gemeenschap heeft CGG Ahasverus vzw deze opdracht gekregen. Psychotherapie-BRUG is een onderdeel van de forensische werking van CGG Ahasverus.. Psychotherapie-BRUG staat voor psychotherapie in de drie BRUsselse. Ten derde wordt ook in het strategisch plan 2015 - 2020 voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden op meerdere plaatsen aandacht gevraagd voor de digitale evolutie. Voedingsbodem genoeg dus om de mogelijkheden te verkennen voor de uitbreiding van een online hulp- en dienstverleningsaanbod voor gedetineerden Dit aanbod wordt vormgegeven via een strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden. In 2015 werd voor de eerste keer zo'n plan opgesteld voor een periode van vijf jaar, tot en met 2020. De minister wil daarom werk maken van de opmaak van een nieuw plan dat zal ingaan op 1 oktober 2020

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Departement

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan

betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden zien we beide vormen van metagovernance terugkomen. Sinds de goedkeuring van het strategisch plan zien we meer hands-on governance vanuit de centrale actoren. Zo werden er Vlaamse beleidsmedewerkers in het hart van het lokale netwerk geplaatst. Met deze maatrege Gevangenis en samenleving 2009: een externe evaluatie van het Vlaams Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Eind vorig jaar werd het nieuwe strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden voor de periode 2020-2025 voorgesteld en goedgekeurd Het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2013): ( voorziet daarom o.a. in de opmaak van een strategisch plan per legislatuur) 6 doelstellingen met een duidelijke focus op re-integratie in de samenleving en het vormen van de brug tussen binnen en buiten:.

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie

In 2000 werd het Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden opgesteld (Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, 2013). Eind 2002 en begin 2003 vond een eerste evaluatie plaats van het Strategisch plan. Deze evaluatie gaf aanleiding tot het opstellen van een bijkomend implementatieplan Het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden garandeert dat gedetineerden beroep kunnen doen op de Vlaamse overheid op het vlak van welzijn, gezondheid, cultuur, sport, onderwijs en werk. 'Aan de Bak' is het bemiddelingsprogramma van VDA

Het samenwerkingsverband heeft sinds 2009 de opdracht om in het kader van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden de onderwijscoördinatoren van de consortia te ondersteunen. In het beleidsplan kennis- en expertiseontwikkeling in het VO, 2008-2012 is deze opdracht dan ook opgenomen en uitgewerkt de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het oog op hun resocialisatie.1 Dit artikel werd vertaald naar het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit plan werd opgesteld door de Vlaamse Interdepartementale Commissie in de periode april-juni 2000 en het werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 8 december 2000. Al

10 jaar strategisch plan hulp- en dienstverlening aan

TOTAAL - JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT , STRATEGISCH PLAN HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN EN COMMISSIES JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND excl. apparaatsuitgaven en programma B (duizend euro) AO. AO TO LO VAK VEK . BO 2019 100 5.653 0 11.732 11.732 Bijstelling BO 2020 20 953 0 3.450 3.45 Half mei 2021 werden de lokale actieplannen per gevangenis ingediend bij de Gemengde Commissie. Deze plannen kaderen binnen het overkoepelende strategisch plan voor hulp en dienstverlening aan gedetineerden (2020-2025), kortweg STRAP, en omschrijven de doelstellingen en acties per gevangenis tot eind 2023.. Elk beleidsteam in de respectievelijke gevangenissen maakte een eigen plan van aanpak.

worden geschoven. 2 De ontwikkeling en implementatie van het 'Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden' is een toepassing van dergelijke managementtechnieken in het gevangeniswezen en kadert geheel binnen deze stroming van NPM. De kern van dit onderzoek betreft de vraag of dit Strategisch Plan (verder in dez Hulp- en dienstverlening gevangenis Antwerpen: een onderzoek naar de behoeften van gedetineerden. Liesbeth De Donder. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 27 Full PDFs related to this paper. READ PAPER

1 FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID DECANAAT TIENSESTRAAT LEUVEN Academiejaar Een onderzoek naar de pedagogische principes in het onderwijs aan gedetineerden. Promotor: Prof. I. AERTSEN Verhandeling, ingediend door JULIE BRETTAR, bij het eindexamen voor de graad van MASTER IN DE CRIMINOLOGISCHE WETENSCHAPPE In het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2015-2020 bijvoorbeeld, worden doelstellingen en acties opgenomen die de re-integratiekansen van gedetineerden moeten verhogen door samen met Justitie o.a. de verslavingsproblematiek binnen de gevangenismuren grondig aan te pakken Vanuit de Vlaamse Gemeenschap zijn, via het Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden de afgelopen jaren inspanningen gedaan om maatschappelijke voorzieningen binnen het bereik van gedetineerden te brengen. In de praktijk wordt echter een brede waaier aan dienstverlening ontzegd aan gedetineerden Zo nieuw is dat niet: dezelfde kritiek was eerder al te horen naar aanleiding van de ontwikkelingen inzake het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Roose, R. en De Bie, M. (2008), 'Forensisch welzijnswerk: meer dan humane detentie!', Panopticon, 2, 1-5. Weinig anim

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Vlaanderen

Het doel van het 'Strategisch plan voor de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden', dat gisteren officieel op gang werd getrokken, is op zijn zachtst gezegd ambitieus Hulp-en dienstverlening aan gedetineerden door VDAB- bemiddelaar Voor veel ex-gedetineerden is dit de harde realiteit. Op dat moment hebben ex-gedetineerden ondersteuning nodig. Vanzelfsprekend hebben niet alle ex-gedetineerden nood aan dezelfde ondersteuning. Hulp- en dienstverlening na detentie op maat is essentieel om mogelijke recidive te voorkomen

Historiek - De Rode Antracie

Decreet verankert Vlaamse hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Vlaanderen heeft het recht van gedetineerden en hun omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening decretaal verankerd. De tekst kadert de uitwerking van 6 algemene doelstellingen en creëert een basis voor samenwerking tussen de betrokken partners 7° hulp- en dienstverlening : alle hulp- en dienstverlening die door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest wordt georganiseerd of verstrekt en die relevant is voor de gedetineerden. [ 2 8° penitentiaire administratie: de penitentiaire administratie, vermeld in artikel 2, 11°, van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. ] In het kader van het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt inderdaad ingezet op het verbeteren van de toegang tot de sociale huisvesting voor ex-gedetineerden. Zoals aangegeven in het STRAP, wil ik enerzijds werken aan een aantal administratieve en procedurele obstakels, zoals opgenomen in het dossier 'Woonproblemen van gedetineerden' van het Steunpunt Algemeen. Het Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de Basiswet Gevangenis-wezen en rechtspositie van gedetineerden zijn de twee instrumenten bij uitstek die moeten zorgen voor een zinvolle detentie. In de Basiswet lezen we bijvoorbeeld dat de vrijheidsberoving veilig en

Wel strategisch plan maar geen geld het Strategisch Plan van de Vlaamse Gemeenschap voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Een belangrijk gedeelte in dat plan is onderwijs A. Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden: het aanbod a. Het kader: decreet en strategisch plan Verspreid over Vlaanderen hebben 11 CAW een aanbod; 9 daarvan zijn door de Vlaamse overheid erkend voor een deelwerking ambulant justitieel welzijnswerk. De hulp- en dienstverlening is erop gericht cliënten te helpen en te. Vlaamse Gemeenschap, Interdepartementale Commissie Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2000). Strategisch Plan van de Vlaamse Gemeenschap - Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren. Vlaams Parlement, (2012). Ontwerp van decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2.3.1.2 Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2000 blijkt immers dat ex-gedetineerden tijdens het solliciteren gediscrimineerd worden, waardoor de zoektocht naar een passende job belemmerd wordt. Door het negatiever beeld dat.

evaluatie van het Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Annelies Hellemans, Ivo Aertsen en Johan Goethals • Het gevangeniswezen in crisistijd - en vice versa. Enkele reflecties naar aanleiding van de tekst Masterplan 2008-2012 voor een gevange-nisinfrastructuur in humane omstandigheden Tom Daems Rechtspraak 2 Vlaams Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden (2000) De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en hun DSO op integrale en kwaliteitsvolle H&D-verlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in de samenlevin Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden..... 14 3.1.2. Zorgequipes in 4.1.3. Externe diensten vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten . 5 Inleidin

Decreet Betreffende De Organisatie Van De Hulp- En

 1. TOTAAL - JUSTITIEHUIZEN EN ELEKTRONISCH TOEZICHT, STRATEGISCH PLAN HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN EN COMMISSIES JURIDISCHE EERSTELIJNSBIJSTAND excl. apparaatsuitgaven en programma B (duizend euro) AO TO LO VAK VEK BO 2020 80 6.606 0 15.182 15.18
 2. betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het eerste Vlaamse Strategisch Plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden werd goedgekeurd in december 2000 met een operationele duur van 10 jaar. Het strategisch plan werd in 2002 geïmplementeerd en kreeg in 2007 een gezamenlijk bijkomend im
 3. De evolutie van het strategisch plan betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden komt in dit deel aan bod. Verder wil ik u een zicht geven op wat het hulp- en dienstverleningsaanbod aan gedetineerden de dag van vandaag te bieden heeft. Daarna schets.
 4. der recidive en het voorkomen van.
 5. Vanherk, G., & Paterson, N. (2011). Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden strategisch plannen: wat valt er te vieren, maar vooral: wat ligt er voor ons? Fatik: Tijdschrift Voor Strafbeleid En Gevangeniswezen, 29(132), 20-26. Vanherk, G. (2015). Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Strategische planning en beleidsaanpak
 6. aliteit (Regionale) sociale kaar
 7. Werking. Als beleidsmedewerker hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (lokaal) word je ingeschakeld in het team Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. DOEL VAN DE FUNCTIE Coördinatie, begeleiding en evaluatie van de uitvoering van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de hulp- dienstverlening aan gedetineerden in een gevangenis

Strategisch Plan Hulp- En Dienstverlening Aan Gedetineerden . Het percentage ex-gedetineerden dat binnen 2 jaar na vrijlating opnieuw in de fout gaat is 47%. Na een taakstraf of een reclasseringstoezicht is dat minder: 34%. Cijfers recidive gedaald Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere (CD&V) trekt 1,65 miljoen euro uit om het strategisch plan hulp- en dienstverlening van gedetineerden in alle gevangenissen in werking te doen treden Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden beïnvloedt de werking van een gevangenis, en omgekeerd. De Vlaamse overheid en de federale diensten van Justitie moeten daarom nauw samenwerken. Beide partijen hebben dat engagement expliciet onderschreven in het strategisch plan 'Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden' Alle Vlaamse diensten en instellingen zetten in op beleidsparticipatie om het Vlaamse Aan dit plan werkten alle collega's uit de Vlaamse Regering mee. Het integratie- en gelijke kansenbeleid is een strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en het actieplan dak- en thuislozen.

Zorgen voor gedetineerden — Vrije Universiteit Brusse

 1. VLAAMSE REGERING, INTERDEPARTEMENTELE COMMISSIE HULP -EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN, Strategisch Plan van de Vlaamse Gemeenschap, 2000, 73 p. Ministeriële Omzendbrief 10 augustus 2011 nr. HR/1 betreffende het huishoudelijk reglement van de gevangenis van Wortel
 2. A. De hulp- en dienstverlening aan gedetineerden strategisch plan voor onderwijs onderwijs aan gedetineerden grondiger en vooral sneller te onderzoeken dan de andere aspecten die aan bod komen tijdens de tussentijdse evaluatie. Naast het onderwijsaanbod in d
 3. 10:10 Re-integratie van lone actors: een blik op het nieuw Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden Gert Vanherk, Beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Hasselt, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 10:20 Q&A. 10:45 Einde. PRAKTISCH • Maandag 10 mei 2021

Hulp- en dienstverlening - binnendemuren

 1. Strategisch Plan | Het aanbod hulp- en dienstverlening aan justitiabelen intra-muros in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 2014 | 2 INHOUDSTAFEL 0. DE STUURGROEP - BLZ. 3 1. INLEIDING - BLZ.5 2. WERKWIJZE EN TERMINOLOGIE - BLZ. 7 3. MISSIE EN VISIE - BLZ. 9 4. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN - BLZ. 12 5. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN.
 2. Als we nieuwe slachtoffers willen voorkomen moeten we daders in de gevangenis kordater en doelgerichter opvolgen en behandelen. Dat is de essentie van het nieuwe strategisch actieplan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (STRAP) van de Vlaamse regering. Zedendelinquenten, daders van intrafamiliaal geweld, kindermishandelaars en gedetineerden met psychisch
 3. GEMENGDE COMMISSIE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN, Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden: Strategisch Plan 2015-2020, 2015. GOFFMAN, E., Asylums: Essays on the Situation of Mental Patients and Other Inmates, New York, Anchor Books, 1961, 386 p
 4. Sedert 2006 vormt het Strategisch Plan Hulp- en Dienstverlening aan Gedetineerden het kader waarbinnen partners van zes beleidsdomeinen van de Vlaamse Gemeenschap het beleid betreffende de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden kunnen uittekenen en verfijnen

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 619 Katrien De Koster 1. Inleiding 619 2. Situering hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 620 2.1. Voorgeschiedenis 620 2.2. Strategisch plan: filosofie en uitwerking 622 3. Huidig (wetgevend) kader 624 3.1. Decreet van 8 maart 2013 624 3.2. Samenwerkingsakkoord Vlaamse overheid-Justitie van 2014. Toch is ook Vlaanderen bevoegd voor delen van het detentiebeleid, in het bijzonder als het over de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden gaat. In dat kader werd dan ook op 13 november 2020 het nieuwe strategisch plan 'Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden voor de periode 2020-2025' goedgekeurd De Rode Antraciet vzw ondersteunt het beleid van de Vlaamse overheid voor de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en voert het mee uit.....61. De Rode Antraciet vzw - Geldenaaksebaan 277, 3001 Heverlee - 016 organisatie van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden en het Strategisch Plan (2015-2020