Home

Verwerkingsregister gemeente

Register verwerkingen. De gemeente Utrecht heeft taken waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. In het Register verwerkingen leggen we vast hoe we deze gegevens verwerken. Daarin kunt u opzoeken voor welk doel we welke gegevens gebruiken. We hebben in het register verwerkingen van persoonsgegevens opgenomen Verwerkingsregister . Binnen de gemeente Nijmegen voeren we taken uit waarvoor we persoonsgegevens gebruiken. Hierover willen wij open en transparant zijn. Om inzicht te geven in het gebruik van persoonsgegevens houden wij een register van verwerkingen bij. Hierin staat onder andere voor welk doel we welke gegevens gebruiken Verwerkingsregister. De gemeente Vaals heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Vaals. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden. Het register is een dynamisch document en wordt continu geüpdatet

Het verwerkingsregister is een verplichting in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Specifiek maken. Iedere gemeente moet het vooringevulde register nog aanpassen aan de eigen situatie. Bijvoorbeeld wanneer een gemeente extra of andere persoonsgegevens verwerkt die niet in het vooringevulde register staan Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten. v 1.0. v 1.1. v 1.2 (november 2019) - in deze nieuwe versie is het commentaar van de werkgroep verwerkt. zie ook: Handreiking verwerkingsregister gemeenten & toelichting bij het vooringevulde register van verwerkingsactiviteiten. Leeg verwerkingsregister gemeenten Verwerkingsregister gemeente Rotterdam Versie 202012-01 Verwerkingsregister gemeente Rotterdam versie 202012-01 Pagina 5 van 31 Verwerking Doel Grondslag Betrokkenen Persoonsgegevens Ontvangers Afhandelen kwijtscheldingen (verzoeken, bezwaar, beroepen en geautomatiseerd) Opstarten kwijtscheldingsproces op verzoek van de burge

Register verwerkingen Gemeente Utrech

 1. Op grond van de AVG moeten gemeenten een verwerkingsregister bijhouden. De afgelopen periode hebben gemeenten (Amersfoort, De Ronde Venen, Ede, HLTsamen (Hillegom, Lisse en Teylingen), Zaanstad), samen met de IBD, Open State Foundation en Privacy Management Partners een vooringevuld verwerkingsregister met een handreiking opgesteld op basis van o.a. de voorbeelden van diverse gemeenten
 2. De gemeente Amersfoort heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Amersfoort. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden
 3. Verwerkingsregister. Als gemeente moeten wij persoonsgegevens verwerken. In ons verwerkingsregister ziet u welke gegevens er bij welke processen verwerkt worden. Raadpleeg hiervoor het Verwerkingsregister Gemeente Ouder-Amstel (mei 2019 versie 1.0) (pdf, 1 MB). Wilt u het document inzien, mail dan naar webredactie@duoplus.nl
 4. In het verwerkingsregister vindt u welke persoonsgegevens we gebruiken, voor welk doel we dat doen, waar ze opgeslagen worden en hoe lang we deze gegevens bewaren. U kunt in het register eenvoudig zoeken met de zoekfunctie Control + F. Verwerkingsregister downloaden (pdf, 2 MB
 5. Verwerkingsregister Gemeente Leeuwarden. Bestuur Vastleggen van vergaderingen en besluiten Het vastleggen van vergaderingen en besluiten College van B&W Algemeen belang / Openbaar gezag art 160 Gemeentewet artikel 6, eerste lid onder e AVG Burgers, medewerkers NAW, politieke opvattinge

In het kader van de aankomende AVG moet uw gemeente inventariseren welke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente plaatsvinden. In mijn eerste blog 'Een verwerkingsregister invullen, hoe doe je dat?' ben ik ingegaan op hoe je een verwerkingsregister kunt invullen, en wat hier in moet staan. Nadat je weet hoe je het register kunt invullen is de volgende vraag vanzelfsprekend hoe. Verwerkingsregister gemeente Vaals Naam Afdeling Taak Verwerking Eindverantwoordelijke Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Uitleg Categorieën vanBetrokkenen CategorieënvanPersoonsgegevens Bijzonderepersoonsgegevens(Openbarepublicatieniet noodzakelijk) Bewaartermijn Categorieën vanOntvangers(buitendegemeente Vaals) Doorgifte aanander Verwerkingsregister. Zie Register verwerkingsactiviteiten gemeente Woerden. Dit register bevat een weergave van de verwerkingsactiviteiten op het moment waarop het is vastgesteld en zal van tijd tot tijd worden geactualiseerd. Voor vragen over dit register belt u naar 140348 en vraagt u naar de Functionaris gegevensbescherming Met de komst van de AVG op 25 mei aanstaande ben je als gemeente verplicht om al je verwerkingen van persoonsgegevens bij te houden in een register, een zogeheten verwerkingsregister. Wanneer moet je een verwerkingsregister bijhouden? En wat moet hier instaan Verwerkingsregister. Als gemeente moeten wij persoonsgegevens verwerken. In ons verwerkingsregister ziet u welke gegevens er bij welke processen verwerkt worden. Raadpleeg hiervoor het Verwerkingsregister Gemeente Uithoorn (website mei 2019 versie 1.0) (pdf, 1 mB)

Verwerkingsregister (artikel 30 AVG) Volgens artikel 30 van de AVG is (bijna) elke organisatie verplicht haar verwerkingsactiviteiten bij te houden in een register. Daarom wordt dit register van verwerkingsen ook wel artikel 30-register genoemd. De verwerkingsactiviteiten omvatten zowel de eigenlijke bedrijfsprocessen (zoals de bezoekersregistratie of de salarisadministratie) als de systemen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de regels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy doelbindingen via een register (hierna: verwerkingsregister). Daar waar in deze notitie wordt gesproken over de gemeente mag ook worden gelezen gemeentelijk samenwerkingsverband of SaaS-dienstverlener voor een gemeente. Om het vertrouwen in systemen te vergroten, hebben mensen het recht op inzicht wie, op welk momen Een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente kunt u vinden in het verwerkingsregister (PDF 1 MB). Geplaatst op 8 januari 2019, 09:37 | Gewijzigd op 4 juni 2021, 09:38 Zie oo

Verwerkingsregister - Privacy - Diensten - Gemeente Nijmege

Vooringevuld verwerkingsregister voor gemeenten. Gemeenten kunnen vanaf augustus 2019 gebruik maken van een vooringevuld verwerkingsregister met een bijbehorende handreiking. Het vooringevulde register - een Excel-spreadsheet - bevat een overzicht van verwerkingen die bij vrijwel iedere gemeente worden uitgevoerd Register van verwerkingen. In het hieronder te raadplegen register van verwerkingen zijn alle werkprocessen van de gemeente waar gewerkt wordt met (persoons)gegevens opgenomen. Het inzichtelijk en openbaar maken van de werkprocessen is een van de verplichtingen uit de AVG (artikel 30). AVG Register van verwerkingen.pdf (489,61 KB Verwerkingsregister Gemeente Velsen 16-01-2019.pdf. Contact met de gemeente. 14 0255 of 0255 567200. Meer contactinfo.

Verwerkingsregister - Gemeente Vaal

 1. Verwerkingsregister gemeenten Ook gemeenten dienen op grond van de AVG een verwerkingsregister bij te houden. Dit komt al doordat elke gemeente structureel persoonsgegevens verwerkt. Bepaalde verplichte onderdelen van het register zullen bij iedere gemeente ongeveer hetzelfde zijn aangezien gemeenten vaak dezelfde verwerkingen uitvoeren
 2. De gemeente Houten heeft de activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Houten. In dit activiteitenoverzicht beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zijn verwerkt en voor welke doeleinden
 3. g: Naam Adres
 4. 'Eén gemeente beriep zich op een verondersteld auteursrecht van de leverancier op het verwerkingsregister. Later moesten wij van diezelfde gemeente onze statuten verzenden om aan te tonen dat de OSF écht bestaat
 5. De officiële website van de gemeente 's-Hertogenbosch met informatie over dienstverlening en het bestuur
 6. De gemeente Ede heeft de opdracht voor het aanleggen van de Parklaan verleend aan aannemer Van Gelder. De aannemer verwacht de gehele Parklaan begin 2023 af te hebben. Meer nieuws Naar boven Raadhuis Ede. Bergstraat 4 6711 DD Ede. Postbus 9022 6710 HK Ede. Contact. 14 0318 info@ede.nl. Contact Over de site en.

Bron: IBD Gemeenten. In het kader van de aankomende AVG moet uw gemeente inventariseren welke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de gemeente plaatsvinden. In mijn eerste blog 'Een verwerkingsregister invullen, hoe doe je dat?' ben ik ingegaan op hoe je een verwerkingsregister kunt invullen, en wat hier in moet staan Zo benaderde de gemeente Amersfoort de VNG met de opzet van het Amersfoortse verwerkingsregister. Een groot aantal van de geïnventariseerde processen komt namelijk bij alle gemeenten voor. Dit resulteerde in een model waarvan andere gemeenten gebruik kunnen maken. Klik hier voor het nieuwsbericht over het Amersfoortse model

Vooringevuld AVG verwerkingsregister voor gemeenten

Het verwerkingsregister is primair een beleidsinstrument voor de gemeente zelf. Een goed verwerkingsregister: biedt bestuurders overzicht van de risicovolle onderdelen van de gemeentelijke informatiehuishouding en ketensamenwerking. is expliciet of impliciet een verwijsindex voor onderliggende documentatie ICTRecht stelt kosteloos een voorbeeld verwerkingsregister (Excel-sheet) beschikbaar. Meer informatie ontvangen? Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op Over het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente Nijmegen . Lees meer . Verwerkingsregister . Register van verwerkingen van het gebruik van persoonsgegevens . Lees meer . Persoonsgegevens opladen in IRMA-app . Gegevens uit de Basisregistratie Personen opvragen . Lees meer . Diensten Openbare verwerkingsregister GBLT WOZ-waardering Naam hoofdtaak Naam subtaak/soort activiteiten Naam verwerking Eindverantwoordelij ke Verwerkingsdoeleind en Rechtmatig e gemeenten waterschappen, LV WOZ, Belastingdienst, BRP, Kadaster NVT 5 jaar (aanslagen opleggen tot 3 jaar terug, verminderen to Voorbeelden en handreikingen verwerkingsregister. Gelukkig zijn er voorbeelden beschikbaar die kunnen worden gebruikt om een verwerkingsregister op te stellen. Een recent voorbeeld is het 'Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten', dat op 8 augustus 2019 is gepubliceerd door Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten

Verwerkingsregister Gemeente Uithoorn Functionaris Gegevensbescherming: fg@uithoorn.nl DSPCODE VERWERKING TAAKVELD VERWERKINGSDOEL VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE TYPE PERSOONSGEGEVENS VERWERKING IN HET BUITENLAND? GRONDSLAG WET GRONDSLAG BEWAARTERMIJN B1393 Onafhankelijke commissie benoeming Algemeen bestuu Verwerkingsregister van: NAAM + AFDELING naam businessproces vermeld de naam/beschrijving van het businessproces Categorieën van budgetten vastgelegd van budgetbeheerders crediteuren crediteurs of namen van burgers gemeente WMW autorisatie naam van de organisatie + factuurbedrag, of namen van crediteur, dienst of product en bedra Gemeenten zijn, net als alle andere organisaties, verplicht privacy van persoonsgegevens te waarborgen. Het opstellen en inrichten van het verwerkingsregister is op het gebied van informatieveiligheid en privacy een belangrijk onderdeel. De gemeente Gennep gebruikt de zaaktypecatalogus om deze informatie vast te leggen

Een verwerkingsregister invullen, hoe pak je dat aan

Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten

Het betreft een position paper over de verplichting een verwerkingsregister bij te houden en twee richtlijnen omtrent toestemming en transparantie. In deze documenten tracht de Werkgroep bepaalde elementen uit de Algemene verordening gegevensbescherming te verduidelijken en geven de toezichthouders hun standpunt weer over de interpretatie van de AVG aan gemeentelijke objecten College B&W Registratie huurder en bedrijven i.v.m. contract opdrachtverlening Noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst Huurders van onze panden en bedrijven voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden NAW gegevens, telefoonnummer, e-mail, Ibannummer. n.v.t. Contractant (bedrijf) ontvangt gegevens huurder voor he Deze gemeente heeft, zoals vereist in de AVG, een register van verwerkingen opgebouwd. Door een wijziging in de bezetting is een werkvoorraad ontstaan. Het is de bedoeling dat de jurist deze werkvoorraad binnen deze gemeente, gaat wegwerken. Functie-eisen. De opdrachtgever stelt de volgende eisen aan de kandidaat: WO werk- en denkniveau Bij gemeenten wordt veel gewerkt met allerlei privacygevoelige gegevens van burgers, bedrijven en medewerkers, Je verzamelt, controleert de mutaties in het verwerkingsregister; Je werkt mee aan Data Protection Impact Assessments (DPIA's).

verwerkingsregister: Hollands Kroon publiek intern publiek publiek publiek publiek publiek publiek publiek publiek publiek publiek publiek ID nr act naam verwerking groep [v] - Indieners van klachten t.a.v. gemeentelijke dienstverlening - Indieners van klachten openbare ruimt Amersfoort deelt verwerkingsregister. Gemeenten moeten onder de nieuwe privacywetgeving AVG inzichtelijk maken in welke processen zij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen ze met een verwerkingsregister. De gemeente Amersfoort bouwde zo'n register en deelt het model nu met andere gemeenten

Verwerkingsregister De processen waarin door de gemeente Mill en Sint Hubert persoonsgegevens worden verwerkt, zijn in kaart gebracht in een verwerkingsregister. Dit register is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden en met wie ze worden gedeeld De gemeente Den Haag verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar wettelijke en publieke taken kan uitvoeren. De verklaring inzake Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die de gemeente Den Haag verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken met u als burger Verwerkingsregister gemeente Putten (PDF, 321kB) Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden. Verwerkingsregister gemeente Putten (PDF, 321kB) 29 juni 2021, pdf, 321kB Deel deze pagina. Facebook LinkedIn Twitter Pinterest Tumblr WhatsApp. • De gemeentelijke producten en diensten catalogus (PDC), • De landelijke Uniforme Productnamenlijst (UPL); • De gemeentelijke zaaktypecatalogus (ZTC), • Het gemeentelijke AVG verwerkingsregister, en • Administratieve handelingen van bronapplicaties

Verwerkingsregister: in het verwerkingsregister staat informatie opgesomd van alle processen binnen de gemeente waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Zoals de doeleinden, de soort persoonsgegevens en de bewaartermijnen Daarnaast beheer je het verwerkingsregister, De gemeente kent een levendig en bloeiend verenigingsleven en een sterke onderlinge betrokkenheid van de inwoners. De organisatie. De ambtelijke organisatie maakt momenteel een ontwikkeling door met als doelstelling een zelfstandige gemeente te blijven Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek; 14-07-2021 09:00: Katwijk: Gemeenteblad 2021, 222003: beleidsrege

Correctief onderhoud verwerken met Meldingenbeheer vanIs jouw cliëntvolgsysteem klaar voor de AVG?

Zorgt dat het verwerkingsregister actueel is en dat nieuwe verwerkingen worden opgenomen in het register; (Wmo, Jeugdwet) en gemeentelijke regelgeving meebrengt. Voldoe je aan bovenstaande criteria en zie jij jezelf als onze nieuwe collega? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren Verwerkingsregister Gemeente Weesp 2018 Hoe gaat de gemeente om met persoonsgegevens en welke rechten hebt u? In het kader van de wet Avg (Algemene verordening gegevensbescherming) kunt u voor verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens terecht bij het Loket Persoonsgegevens

Verwerkingsregister De gemeente Het Hogeland houdt een verwerkingsregister bij waarin is vastgelegd: welke persoonsgegevens wij verwerken; waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerke Het verwerkingsregister wordt door gemeenten gebruikt om zowel de basis- als de kernregistraties vast te leggen, op welke manier en waar de gegevens verwerkt worden. Vaak worden kernregistraties in 'losse lijstjes' in Excel, Word of Outlook bijgehoude Raadgever Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Geregeld komen organisaties in het nieuws omdat persoonsgegevens op straat liggen door een datalek. Dat overkomt ook gemeenten. Het is een inbreuk op de privacy van de burgers en een strop voor de gemeente. Die wordt geconfronteerd met negatieve publiciteit, imagoschade, hoge kosten en. De gemeente Venlo houdt een verwerkingsregister bij waarin u kunt lezen welke persoonsgegevens wij verwerken. Het verwerkingsregister van de gemeente Venlo komt zo spoedig mogelijk beschikbaar. In het verwerkingsregister is vastgelegd: Welke persoonsgegevens wij verwerken

Het model is tevens aan te vullen met uw gemeente specifieke processen en te voorzien van lokale aanpassingen. VIND Informatiemanagement wordt continu actueel gehouden, zodat de inhoud aansluit op geldende standaarden, richtlijnen, normen en wet- en regelgeving. Meer dan 250 gemeenten maken dagelijks gebruik van VIND Informatiemanagement Vergelijking verwerkingsregister AVG Voor een gemeente in Noord-Nederland is een korte vergelijking gedaan van de verwerkingsregisters van Key2control en iNavigator. Hierbij is met name gekeken naar het voldoen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de AVG en de efficiëntie bij het vullen en onderhouden van het register Binnen de gemeente Apeldoorn wordt veel gewerkt met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Persoonsgegevens worden geworven bij de burgers voor het goed. uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taak. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaat Om uw recht op privacy te waarborgen gaan wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens verwerken wij volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende (privacy)wet- en regelgeving, zoals de Wmo, Jeugdwet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wet BSN). In deze privacyverklaring leest u er alles over

Register van Verwerkingen Amersfoor

Als de gegevens worden gedeeld informeert de gemeente u hierover. Voor het delen van data naar partijen in landen buiten de Europees Economische Ruimte (EER) zijn aanvullende regels. In het Verwerkingsregister is aangegeven wanneer wij dit doen. Gemeente Heerhugowaard verstrekt uw gegevens niet zonder waarborgen aan derden Blijft u AVG-proof met het verwerkingsregister? 26 april 2018 - John Vloemans - Teuntje Brouns. Over een paar weken is het zover: op 25 mei 2018 moet iedere organisatie, dus ook gemeenten, voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Volgens de AVG moet iedere gemeente een verwerkingsregister opstellen en beheren Verwerkingsregister De processen waarin door de gemeente Cuijk persoonsgegevens worden verwerkt, zijn in kaart gebracht in een verwerkingsregister. Dit register is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden en met wie ze worden gedeeld

Bij de gemeente Opmeer zijn we op zoek naar een privacy officer. De functie betreft een deeltijd dienstverband van 24 tot 32 uur per week. Dit duurt een jaar, maar daarna is er de mogelijkheid van een vast dienstverband. Wat bieden wij jou? Je krijgt een boeiende functie met veel afwisseling. In. Verwerkingsregister U bent vrijwel altijd verplicht om een verwerkingsregister op te stellen. Gemeenten zoeken steeds vaker naar datagedreven oplossingen voor mobiliteit, energie, veiligheid en huisvesting. Een voorbeeld hiervan is wifitracking om de drukte te meten Verwerkingsregister 2018 . Verwerkingsregister 2018.pdf (66,4 KB) Contactgegevens Bezoekadres. Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp. Tel: (0294) 491 391. Belastingen tel: (020) 255 4800. E-mail: info@weesp.nl. Social media. Openingstijden. Afspraak maken . Top. Deze website maakt gebruik van cookies Voor de gemeente Capelle aan den IJssel ben ik op zoek naar gemeenten die de I-navigator gebruiken voor het register van verwerkingen (AVG). Voorheen maakte wij gebruik van een verwerkingsregister in Excel, wat op de lange termijn lastig beheersbaar bleek Verwerkingsregister De processen waarin door de gemeente Grave persoonsgegevens worden verwerkt, zijn in kaart gebracht in een verwerkingsregister. Dit register is een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden en met wie ze worden gedeeld

Het is aan de verwerkingsverantwoordelijke om ervoor te zorgen dat het register altijd actueel en volledig is. Ook de inhoud van het verwerkingsregister valt onder de verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke. Binnen deze kaders wordt het verwerkingsregister van de gemeente centraal bij de FG beheerd Het verwerkingsregister geeft u inzicht in wat u heeft geregeld met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Met behulp van het ingevulde register kunt u bepalen in welk proces of voor welke activiteit u zaken nog niet heeft ingeregeld, welke risico's u mogelijk loopt en of de maatregelen die u heeft getroffen afdoende zijn AVG verwerkingsregister 2021.07_VW Personeel en Organisatie.pdf (10,49 KB) AVG verwerkingsregister 2021.07_VW Onderwijs-Ruimtelijk ordening en volkshuisvesting-Verkeer, vervoer en waterstaat-Volksgezondheid en milieu.pdf (32,89 KB) AVG verwerkingsregister 2021.07_VW Burgerzaken-Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.pdf (25. Officiële website van de gemeente Voorschoten. Hier vindt u alle informatie, nieuwsberichten en dienstverlening van de gemeente Voorschoten

Verwerkingsregister - Gemeente Ouder-Amste

Stadhuis. Burgerzaken vindt u in het stadhuis van de gemeente Nissewaard. Het stadhuis is gevestigd aan de Raadhuislaan 106 in Spijkenisse. Wij werken alleen op afspraak. Zie onze openingstijden Op werkdagen staan wij op afspraak voor u klaar tussen 8.30 en 17.00 uur. Op donderdag tot 20.00 uur. Lukt het niet om online een afspraak te maken? Neem dan contact met ons op: Telefoon: (0517) 380 380. E-mail: info@waadhoeke.nl. Chat: klik op de balk rechtsonder in het scherm tijdens openingstijden Verwerkingsregister. Met het FullyInControl verwerkingsregister wordt voldaan aan de Eisen uit de AVG. Je legt eenvoudig je verwerkingen vast, eventueel gekoppeld aan een informatiesysteem en/of proces. Vanuit het verwerkingsregister kun je een dPIA check en indien nodig een dPIA uitvoeren. Ook kun je vanuit een verwerking risico's.

Verwerkingsregister Gemeente Almer

Het verwerkingsregister van de gemeente Heerlen geeft meer inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens in je organisatie (zowel van burgers als medewerkers). De gemeente geeft inzicht in de rechten die je hebt als medewerker met betrekking tot je eigen informatie Ook de verwerker is verplicht om een register van de verwerkingsactiviteiten bij te houden die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke zijn verricht (art. 30 lid 2 AVG). De verwerker houdt de volgende gegevens in het register bij: de naam en de contactgegevens van de verwerkers, van de verwerkingsverantwoordelijke (n) en de functionaris. Officiële site van de gemeente Amsterdam met informatie over onze diensten en het bestuur

Not the dataset that you are looking for? You can do a datarequest to request a specific dataset. Make a data request. Would you like to respond to the contents of this dataset Vandaag, 21 februari 2018, heeft zich de 100e gemeente aangemeld op het verwerkingsregister FG van Key2Control. Al direct sinds de start van het verwerkingsregister in september 2017 is de interesse van Nederlandse gemeenten, overheden en bedrijven in het register groot. Vanaf de jaarwisseling neemt de interesse zelfs exponentieel toe en dan vooral bij gemeenten. Volgens [ De gemeente is verplicht een register bij te houden van alle verwerkingen met persoonsgegevens. Daarin staat onder andere welke persoonsgegevens we gebruiken, voor welke doelen en hoelang ze bewaard blijven. Ook staat erin of ze aan met anderen gedeeld worden. Het register is niet openbaar, maar het wordt wel continu bijgewerkt Verwerkingsregister. De AVG eist dat iedere instelling een register opstelt waarin iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door de instelling wordt toegelicht. In het verwerkingsregister van het Stadsarchief staan het doel en de grondslag van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens en de bewaartermijnen vermeld

Referenties van onze GRC klanten | gemeente Voorst

Sinds de ingang van de AVG is een verwerkingsregister verplicht Ook de logging van persoonsgegevens is nog belangrijker geworden. Als gemeente en gebruiker met veel en lastige taken wil je het liefst één centraal component voor je complete applicatielandschap Is dit niet de dataset die u zoekt? U kunt bij ons een verzoek doen om een specifieke dataset aan te vragen. Dataverzoek doen. Wilt u inhoudelijk reageren op deze dataset Het verwerkingsregister van je gemeente geeft meer inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens in je organisatie (zowel van burgers als medewerkers). De gemeente geeft inzicht in de rechten die je hebt als medewerker met betrekking tot je eigen informatie. 1.3 Vragen De gemeente heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar taken, zoals: om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. om u te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde 'bijzondere' en /of 'gevoelige persoonsgegevens' van u

 • High Hill Castle Westie.
 • Boek creatieve meervoudige belichting.
 • Whm relic.
 • Tekening dieren schattig.
 • Best Black Friday deals 2020.
 • Kringloop Nieuwkuijk.
 • Huisarts medicor loosduinse hoofdstraat.
 • Vogelgids Costa Rica.
 • De Koeienwei.
 • Blizzard figure.
 • Vinyl ondergrond fotografie.
 • BLAT.
 • Kleine vlechtjes.
 • Urban Outfitters h.
 • Dwergcichliden.
 • Asblond spoeling.
 • Percal dekbedovertrek.
 • Stoom scheikundige formule.
 • Gewichtheffen Gent.
 • Seksuele ontwikkeling adolescentie.
 • Tafellinnen huren Limburg.
 • Chiropractor Kwakzalverij.
 • Jacob's Well.
 • Tandarts ZuidAs.
 • Duffy Ben Saunders.
 • EcoGoodies.
 • Nieuwsuur corona.
 • Otoscoop voor thuis.
 • Obstipatie medicatie.
 • Vrolijke schilderijen online workshop.
 • Turkse Supermarkt Weimarstraat Den Haag.
 • AFK game.
 • Kleine schaafwond behandelen.
 • Brad Simpson.
 • Noah Zeeuw leeftijd.
 • Naturalis adres.
 • Kienstra neuroloog.
 • Kunst Belastingdienst.
 • Blue Bloods Seizoen 8.
 • Schaduw graszoden.
 • Gibson te koop.