Home

Expertisecentrum Odyssee

Expertisecentrum - Het Noorderlich

Stichting Odyssee - Epemaskoall

Stichting Odysse

Expertisecentrum. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. De Odysseescholen bieden dit Passend Onderwijs. Wij hebben specifieke kennis en expertise verzameld in ons Expertise Centrum en kunnen dat op ieder gewenst moment inzetten in onze scholen Odyssee biedt alle kinderen passend onderwijs. Heeft een kind speciaal onderwijs nodig? Dan kan hij of zijn terecht bij de Campus Simmerdyk. In de Campus zijn openbare scholen voor speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het expertisecentrum van Odyssee is ook gehuisvest in dit gebouw Bij expertisecentrum DBA is geen dag hetzelfde en wordt mijn kennis over autisme elke dag vergroot. Ik heb de uitdaging die ik zocht gevonden. Alle medewerkers. Michael Elia. Robin Lodder, begeleider. Tamara Elstrodt, begeleider. Christianne van der Heijden, begeleider. Alice van der Wind, begeleider

Passend Onderwijs - oudvaartsneek

Stichting Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen werken sinds augustus 2016 samen. De samenwerking is gestart met bovenschoolse activiteiten, uitgevoerd vanuit een servicebureau voor de ondersteuning van de scholen. 'Alle lichten op groen' Uit onderzoek is gebleken dat er meer overeenkomsten dan verschillen tussen beide besturen bestaan expertisecentrum óók doet is kennis delen. We organiseren bijvoorbeeld overleg met alle interne begeleiders van de scholen, gericht op preventie en signalering. ons centrum werkt in eerste instantie voor de scholen van odyssee, De Gearhing en De opbouw, maar ook andere scholen in Zuidwest-friesland kunnen advies vragen. Onze school Ons profiel Missie / visie Ons aanbod S(B)O kleutergroepen SO VSO Europees Sociaal Fonds (ESF) Leerlingenzorg en begeleiding Specialisme Passend Onderwijs ABC Methodiek Team Stichting Odyssee Expertisecentrum Folder VS SO. De oriëntatie op mens en wereld in verweven in alle lessen. De kinderen in S (B)O A en SO B is een instroomgroep in combinatie met SBO WetterWille en is ook hier gesitueerd. Deze groepen beginnen spelenderwijs al met schoolse vaardigheden. Binnen de SO groepen wordt thematisch gewerkt waar, naast de schoolse vaardigheden, aandacht wordt.

folder ouders over VSO 20-21 - Kopie.pdf. Home. Onze school Ons profiel Missie / visie Ons aanbod S(B)O kleutergroepen SO VSO Europees Sociaal Fonds (ESF) Leerlingenzorg en begeleiding Specialisme Passend Onderwijs ABC Methodiek Team Stichting Odyssee Expertisecentrum Folder VS odysseescholen.nl Welkom bij Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee Odyssee staat voor goed en herkenbaar openbaar onderwijs in Sneek en omgeving Onder het motto 'Leren elk Odyssee en ons expertisecentrum Het Odyssee expertisecentrum bundelt alle kennis en expertise van leerkrachten en onder-wijsassistenten die binnen de Odysseescholen aanwezig zijn. Denk aan hulp bij dyslexie, bege-leiding van hoogbegaafde leerlingen, Plusklas, Doeklas, weerbaarheidstraining, creatieve the-rapie, beeldcoaching, kindercoaching en. Passend onderwijs. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden en talenten. SINNE motiveert leerlingen om zich optimaal te ontwikkelen. We focussen vooral op wat leerlingen kunnen om vanuit succeservaringen verder te groeien. Onderwijs en ondersteuning wordt op maat aangeboden

Expertisecentrum - SINN

boarnsterhim bij odyssee. in juni 2016 staat de opening van de nieuwe asielzoekersschool op de agenda. odyssee is dan een stichting met 12 scholen, verdeeld over 10 brinnummers en actief ondersteund door een intern expertisecentrum. Odyssee een passend en prachtig avontuur strategisch beleidsplan 2016-2020 10 1 We hebben onze bestuursstructuur in een organogram samengevat, zoals hieronder is te zien. Bij Odyssee staan de scholen voorop. Het Servicebureau en Expertisecentrum staan ten dienste van het primair proces en ter ondersteuning van het bestuur en de directeuren. Raad van Toezicht, Gemeenschappelijk Medewerkers volgen trainingen met hun hele team of individueel. Voorbeelden zijn trainingen van SlimFit, Met Sprongen Vooruit en Bedrijfshulpverlening. Ze krijgen indien gewenst ook coaching, bijvoorbeeld van het Odyssee Expertisecentrum. Binnen Odyssee is voldoende ruimte voor loopbaanontwikkeling en carrière van medewerkers

Dit is Odysse

Sinne - Stichting Odysse

  1. Zes ambities van Odyssee. We zijn goed op weg om onze visie te realiseren. De afgelopen jaren is al veel geinvesteerd en gerealiseerd. Met elkaar hebben we zes ambities geformuleerd. Ambities waar we voor staan en waar we de komende jaren verder invulleng aan geven. Bepaalde aspecten krijgen daarbij expliciet aandacht. Dit zijn onze zes.
  2. ga (expertisecentrum Odyssee) Hier blijven we de komende tijd mee werken. We hebben in de groep als afsluiting een collage gemaakt in groepjes. De kinderen kregen tijdschriften en kranten en moesten hier letters/woorden uitknippen om zo woorden te maken die met het afgelopen half jaar te maken hadden
  3. istratie@obshetnoorderlicht.nl
  4. Midlumerlaan 13, 8861 JE Harlingen. 0517 - 41 32 21. directie@obs-wad.nl. Schoolleider: Stana de Wit
  5. We hebben onze bestuursstructuur in een organogram samengevat, zoals hieronder is te zien. Bij Odyssee draait alles om de scholen. Het Servicebureau en Expertisecentrum staan ten dienste van het primair proces en ter ondersteuning van het bestuur en de directeuren. Raad van Toezicht, Gemeenschappelijk
  6. • Vanuit het Odyssee Expertisecentrum zijn externe specialisten op aanvraag beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn: ondersteuning door de rekenspecialist, faalangstreductietraining, SoVatraining etc. • Samenwerking met Pastiel m.b.t maatwerk traject stageleerlingen/ Jobcoaching

Stichting voor Openbaar Onderwijs Odyssee | 367 volgers op LinkedIn. Passend onderwijs van Waterpoort tot Wad | Odyssee is een jonge organisatie die passend openbaar onderwijs biedt aan kinderen van 4 tot 18 jaar uit Sneek en omgeving. In een uitdagende, veilige en duidelijke leeromgeving kunnen zij zich ontwikkelen tot kritische en actieve mensen Foto: Odyssee 'Een inclusieve organisatie, die werk maakt van diversiteit, presteert beter' Recente studies voeren hier bewijs voor aan. Kort samengevat: hoe meer diversiteit onder de mensen in jouw organisatie, hoe breder het spectrum aan talenten dat zij meebrengen, en hoe beter jouw organisatie aansluit op de samenleving (jouw klanten, jouw doelgroep) die ook steeds diverser wordt

Odyssee heeft letterlijk en figuurlijk veel in huis. Naast 11 scholen voor regulier basisonderwijs vallen een school voor kinderen uit het asielzoekerscentrum, een school voor praktijkonderwijs, een expertisecentrum, maar ook speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs onder de vlag van Odyssee Stichting Odyssee; Expertisecentrum; Folder VSO; Dit is SINNE. SINNE kenmerkt zich door het feit dat iedere leerling een maatschappelijke toekomst tegemoet gaat. SINNE is er voor de speciale leerling en biedt zowel onderwijs als zorg. Ieder kind zijn eigen arrangement voor leren, wonen, burgerschap, werken en vrije tijd

Praktische info. Hiernaast vindt u diverse praktische informatie, die van toepassing is op ons ikc, zoals informatie over o.a. de schoolgids, hoe uw kind ziek te melden en wat stichting Leergeld is en wat deze stichting voor u kan betekenen Het team van de voorschool. Op de voorschool werken drie pedagogisch medewerksters. Antje Westra. Gerda ten Hoeve. Regina Dijkstra Wanneer de school de benodigde ondersteuning niet zelf kan bieden, wordt het Odyssee Expertisecentrum ingeschakeld. In het bovenschools Zorg en Advies Team wordt uw kind besproken. In dit team werken we samen met onder meer GGD, het gebiedsteam van de gemeente met o.a. maatschappelijk werk, bureau Jeugdzorg, Jeugdgezondheidszorg, een orthopedagoog en andere deskundigen

Basisschool. Voor het eerst naar ons kindcentrum? We kunnen ons zo voorstellen dat dit spannend is voor zowel kind én ouders! Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt op 't Wad. De juiste aandacht en zorg begint dan ook direct bij de aanmelding. Heeft u interesse in ons kindcentrum of stroomt uw kind door naar groep één. PIOS Sneek studiebegeleidingscentrum als onderdeel van expertisecentrum Odyssee ceo Speelwerkgroep jan. 2004 - dec. 2013 10 jaar. meppel directeur bestuurder van Speelwerkgroep. Omzet circa 23 miljoen euro. Provincie Groningen, Friesland, Drenthe. Odyssee heeft als één van de kernwaarde avontuurlijk. Orthopedagoog zijn bij het expertisecentrum is een hele afwisselende baan. Je gaat onderzoeken, observeren, adviseren en ondersteunen. Fijn dat je ervaring hebt met diagnostiek. Geen dag is hetzelfde en je mag kennismaken met vele prachtige persoonlijkheden

VACATURES - Stichting Odysse

Expertisecentrum Passend Onderwijs Zuidwest-Friesland Gearhing BASISSCUOOL primair onderwijs DE OPBOUW Expertisecentrum en Plusklas Gearhing ÐASI½CUOOL DE OPBOUW primair onderwijs Leren, elke dag een avontuur! p/a Odyssee Brédyk 4 8601 ZD sneek www.odysseescholen.nl >taaM apq ap 6Cllveal ap ]OOA ecucueJ60Jd s! loocpss!seq ua61ð ap ua sel. Tienerschool Sneek is een samenwerking tussen Stichting Odyssee en RSG Magister Alvinus. Binnen de landelijke pilot 10-14 onderwijs wordt onderzoek gedaan en werken diverse initiatieven samen aan de doorgaande leerlijn Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Tienerschool Sneek is onderdeel van deze pilot Janet Smale (moeder van Mike en Lucas) Ik vind 't Wad een fijne school, omdat een kind, kind mag en kan zijn. Het voelt zich veilig op school. Als ouders zien we het als een positieve school waar problemen worden besproken en opgelost. Ik zie de kinderen blij van school komen. En als de kinderen vrolijk en tevreden zijn, zijn wij dat ook

Organisatie expertisecentrum De Gearhingscholen maken gebruik van het expertisecentrum van het samenwerkings- verband van Gearhing, Odyssee en Opbouw. Om de kinderen beter te begeleiden of om de kinderen directe hulp te verlenen is gebruik gemaakt van: • Kindercoach • Dyslexiespecialis Vacatures. Hieronder vindt u een overzicht van onze openstaande vacatures en reeds vervulde vacatures. Mocht u meer informatie willen, schroom dan niet om contact op te nemen met de betreffende adviseur. Openstaande vacatures. Vervulde vacatures Ons aanbod. De start van schooljaar 2020-2021 is met 13 groepen. 6 groepen SO (t/m 12 jaar) waarvan S(B)OA een instroomgroep is in combinatie met SBO Wetterwille, deze is gesitueerd op Wetterwille

Oudervereniging de Wadlopers. De oudervereniging bestaat uit bestuursleden. Zij hebben in principe zitting voor een periode van twee jaar. De oudervereniging vervult een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten binnen en buiten de school. Voor het schooljaar 2020 - 2021 bestaat de oudervereniging uit In deze cursus richten we ons op zowel kinderen als ouders. De Open Avond wordt nu dus georganiseerd op donderdag 15 oktober om 19.30 uur, locatie Expertisecentrum Odyssee, Simmerdyk 3, Sneek (ingang basisschool De Wetterwille). Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website sneek@pios.nl of een bericht sturen naar 06-55287022

odysee.co

Dit is Odyssee Missie / visie Kernwaarden Passend Onderwijs Ambities Avontuurlijke schoolpleinen Fusie stichting Odyssee en stichting Gearhing. Kwaliteit Intern toezicht kritisch op kwaliteit collegiale audits Inspectie Klachtenregeling Expertisecentrum Omdat de Odyssey hackathon zo groot is, was er altkjd wel iemand beschikbaar met expertise op elk gebied dat je maar kunt bedenken. Zo niet, dan zocht de organisatie alsnog iemand voor je. Daarnaast vond ik het leuk om me een heel weekend op één specifieke taak te concentreren en daarbij de wereld om ons heen te vergeten Uitgangspunten bij Odyssee voor het geven van onderwijs is 'gewoon waar het kan, speciaal waar het moet'. De voorzieningen binnen ons expertisecentrum en de Campus Simmerdyk ondersteunen dit beleid. Beleid op toelaten, schorsen en verwijderen wordt gemaakt zodat in situaties waarin dat nodig is, teruggegrepen kan worden op kaders en afspraken

Odyssee bestaat uit vijf scholen voor regulier openbaar basisonderwijs, twee scholen voor speciaal onderwijs en de Praktijkschool; de laatste drie vormen samen de Campus Speciaal. De kennis van ons Expertisecentrum is beschikbaar voor alle leerlingen. Open voor iedereen Verschillen geven kleur aan een school. Odyssee staat open voo Missie en visie. Missie. Master Amiko wil een school zijn met een vriendelijk, open en respectvol klimaat. Voor Master Amiko staat de leerling centraal; wij laten hen ervaren dat school een plaats is waar ze met plezier de Nederlandse taal en cultuur kunnen leren Hoogleraren en onderzoekers binnen ons expertisecentrum die gespecialiseerd zijn in Online Marketing, Big Data, Digital Business en Data Analytics. Over deze blog Via deze blog vertalen onze experts hun actuele wetenschappelijke kennis naar praktische, heldere en toegankelijke inzichten Dus als je wat wilt weten over alle begeleidingsvormen en trainingen bij PIOS en ETF, ben je van harte welkom op donderdag 1 oktober vanaf 19.30 uur, locatie Expertisecentrum Odyssee, Simmerdyk 3, Sneek (ingang basisschool De Wetterwille). Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website sneek@pios.nl of een bericht sturen naar 06-55287022 doen op het expertisecentrum van het samenwerkingsverband van Gearhing, Odyssee en Opbouw, voor extra ondersteuning. Sinds september 2014 heeft Gearhing een gedragsdeskundige in dienst, om leer-krachten te ondersteunen in begeleiding van kinderen met gedragsproblemen en effectief omgaan met probleemgroepen. • Zware ondersteunin

Aanbod stichting Odyssee - oudvaartsneek

Odyssee beschikt over twee orthopedagogen die op afroep beschikbaar zijn voor ondersteuning, observatie en onderzoek. Voor het inzetten van externe hulpverlening (van orthopedagoog, gedragsdeskundige tot expertisecentrum of gebiedsteam) ouders nodig. Wanneer ouders weigeren mee te werken aan inzet van externe hulpverlening of onderzoek kunnen wi Trials ODYSSEY-onderzoek Het team achter ODYSSEY stelt zich voor. Onderzoeksleiders. open de extra opties van dit blok. print pagina. sluit sluit de extra opties van dit blok. Frank-Erik de Leeuw neuroloog, epidemioloog en onderzoeksleider ODYSSEY studie. Mijn naam is Frank-Erik de Leeuw, hoogleraar en neuroloog met als aandachtsgebied beroerte.

Odyssee voor openbaar pri - mair onderwijs in de gemeente Súdwest Fryslân, waarvan Sneek de be-langrijkste plaats is, spreekt van een on - derwijsboulevard, en die naam past zeker bij de uitstraling. In een ruim en licht pand uit de jaren 70, dat vorig jaar ingrijpend is verbouwd, zit de openbare SBO Sneek. Ook het expertisecentrum is er. In Rijnstate onderzoeken we hoe we de behandeling van een beroerte kunnen verbeteren. Lopende onderzoeken Onderzoeken waar we nog deelnemers voor nodig hebbe Expertisecentrum uit. Onze school. 3 Wij zijn ook een onderdeel van Stichting voor openbaar onderwijs Odyssee. Odyssee staat voor goed, herkenbaar en avontuurlijk openbaar onderwijs in Sneek, Harlingen en omgeving. Per 01-01-2020 fuseert Odyssee met Gearhing en worden we onderdeel van stichting Go De bachelor in de Psychosociale gerontologie vertaalt vakkennis van ouderdomsspecifieke thema's voor de oudere persoon en zijn omgeving en is aanspreekpunt voor collega-professionals over het thema oudere personen. Hij of zij werkt verbindend tussen verschillende beroepsgroepen die in de ouderensector actief zijn Voor zijn Ilias-vertaling ontving hij in 2013 de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren-Vertalingen, voor zijn Odyssee-vertaling de Prijs van het Nederlands Klassiek Verbond in 2017. Momenteel werkt hij aan een vertaling van de zeven tragedies van Aischylos (Athenaeum)

Werken bij Odisee is vanuit Vlaanderen en Brussel kiezen voor Europa en de wereld. We zijn steeds op zoek naar nieuwe collega's met ervaringen en c.. Contact opnemen. Via onderstaand formulier kunt u contact met ons opnemen Verlof In bijzonder gevallen kunt u buiten de vastgestelde schoolvakanties verlof krijgen. Om welke gevallen het gaat, staat in de leerplichtwet.Kijk voor meer informatie op www.leerplicht.net. Als u een verzoek tot verlof buiten de schoolvakanties wil indienen, moet u contact opnemen met de directie van de school van uw kind Onderwijs/ZAT en het expertisecentrum. De dagelijkse leiding hiervan is in handen van de teamleider. De directeur onderhoudt de contacten met de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR is in deze periode twee keer bijeen geweest. De geplande derde bijeenkomst kon, wegens omstandigheden, geen doorgang vinden

Passend Onderwijs - Zwetteschoo

In al onze bibliotheken dienen al de gebruikers de Belgische Auteurswet en de aanverwante wetgeving te respecteren. Heb je nog vragen, contacteer ons op volgende adressen: Bib-Dm@odisee.be voor vragen i.v.m. Campus Aalst Bibliotheek. Via volgend ticket voor vragen i.v.m. Campus Brussel Bibliotheek (externen kunnen mailen naar Bib-Bru@odisee.be Bekijk het profiel van Daniek Sevat op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Daniek heeft 7 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Daniek en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Fultura-Expertisecentrum Sophie is 15 jaar en zit in 4 vwo. Ze is sociaal en creatief. Op school ging het tot vorig schooljaar goed, maar sinds dit schooljaar scoort Sophie beneden verwachting. Daarnaast laat ze kenmerken van faalangst zien en kan Sophie thuis opstandig zijn richting haar ouders en zusje. School, ouders e

Vakantierooster

Met schoolbestuur Odyssee en de Opbouw vormt Gearhing al een aantal jaren samen het bestuur van het Expertisecentrum in Sneek. Het aanbod betreft ondersteuning en het doen van onderzoeken in het kader van Passend Onderwijs. De samenwerking met bestuur Vario uit Emmeloord om in Lemmer een Tienerschool te starten is in 2019 voortgezet Pictogrammen. In al onze groepen werken we met pictogrammen. In de klas hangen dagritme kaarten waarop zichtbaar is hoe de dag zal verlopen. Pictogrammen kunnen helpen dingen te verduidelijken bij onder andere anderstaligen Pensioenfonds DSM Nederland Postadres Postbus 6500, 6401 JH Heerlen Bezoekadres Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen Telefoonnummer en e-mail 045-5788100. Met een Odyssee Pensioen in Zicht cursus, Voorbereiding op Pensionering ( DSM -VOP) bereidt u zich optimaal voor op uw nieuwe toekomst en levensfase Odyssee draait alles om de scholen. Het Servicebureau en Expertisecentrum staan ten dienste van het primair proces en ter ondersteuning van het bestuur en de directeuren. Raad van Toezicht, Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de MedezeggenschapsRaden (MR) houden ieder vanuit hun eigen rol toezicht op de organisatie

Some solutions created at Odyssey are made for the world of 2040 or even later and that is fascinating to me because the environment radiates a certain optimism. Hoogleraren en onderzoekers binnen ons expertisecentrum die gespecialiseerd zijn in Online Marketing, Big Data, Digital Business en Data Analytics Bekijk het profiel van Miranda Werkhoven Zwiggelaar op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Miranda heeft 6 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Miranda en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien doen op het expertisecentrum van het samenwerkingsverband van Gearhing, Odyssee en Opbouw, voor extra ondersteuning. Sinds september 2014 heeft Gearhing een gedragsdeskundige in dienst, om leer­ krachten te ondersteunen in begeleiding van kinderen met gedragsproblemen en effectief omgaan met probleemgroepen.

Expertisecentrum; Klachtenregeling. De klachtenregeling stelt leerlingen/ ouders en personeelsleden in staat ergens terecht te kunnen met klachten van allerlei aard met betrekking tot de school waar uw kind op zit, Onze school Missie / visie Team Stichting Odyssee Kernwaarden Avontuurlijk aanbod De documentaire Onderstroom gaat ogenschijnlijk over windmolens. En over het beruchte NIMBY effect, wanneer er rondom mijn dorp op het Friese platteland het grootste windpark van Friesland moet verreizen. 40 tot 60 windturbines, elk 200 meter hoog. Dit nieuws verandert mijn leven, en dat van vele lotgenoten, drastisch Lerarenlinks: nieuwe inspiratie! Want op deze startpagina vindt u vele informatieve links, websites, artikelen, blogs, educatieve apps & games, video's, downloads verzameld voor uw vak. Mét (digitaal) lesmateriaal voor ieder vakgebied. Laat u inspireren vandaag en kijk ook eens bij LeraarXtra! Image by Freepik

DownloadsActiviteitenOpeningstijdenKwaliteitMobiele telefoons

Kom in contact met 80+ succesvolle bedrijven in Smart Services. Ruim 80 bedrijven vormen een hechte community op Brightlands Smart Services Campus. Zij houden zich dagelijks bezig met Data Science en Slimme Digitale Diensten. Met toegang tot state-of-the-art (R&D) faciliteiten, ontmoetings- en werkplekken, events, advies van business developers. Do it all again. Tea for two (extended) I can cook too. Wing. Maybe it's madness. Je huist in mij. Ach jee joh. Moving giant steps. December Dance Als het nodig is leiden zij hen door naar beter passende hulp in de thuissituatie (inzet gebiedsteam), hulp op school wordt via het expertisecentrum van Odyssee geregeld. De GGD kan op basis van de informatie tijdens het IZO een aanmelding bij het Reizende Koffertje doen. Zij bieden hulp op maat binnen onze school Alle betrokkenen bij Odyssee doen het allerbeste voor de leerlingen en zijn bereid daarvoor hard en effectief samen te werken. 2.3 De organisatiestructuren We hebben onze bestuursstructuur in een organogram samengevat, zoals hieronder is te zien. Bij Odyssee draait alles om de scholen. Het Servicebureau en Expertisecentrum staan ten dienste van he Bekijk het profiel van Thirsa Mensink op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Thirsa heeft 7 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Thirsa en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien