Home

Sportimpuls betekenis

De Sportimpuls heeft als doel mensen met een beperking, chronisch zieken en ouderen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat Dit gaat via de regeling Sportimpuls, een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen Partnerships tussen sport (verenigingen) en organisaties binnen het sociaal domein, daar geloven wij in. De kracht van sport vermenigvuldigen door verbindingen te leggen met onderwijs-, zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook met lokale ondernemers die geloven in de kracht van sport en bewegen

Sportimpuls 2018 - ZonM

Menukaart Sportimpuls - Nationaal Bureau Sport Stimulerin

Physical literacy betekent dat kinderen naast de competentie, vaardigheid, kennis ook de motivatie hebben om te bewegen en zo met plezier kijken naar de beweegmogelijkheden in de omgeving. Een boom of bankje in het park is geen obstakel, maar een speeltoestel om in te klimmen en klauteren Sportimpuls. De Sportimpuls stimuleert lokale sport- en beweegaanbieders, zoals buurtsportcoaches en gemeenten, bij het opzetten van programma's om meer mensen langdurig te laten bewegen. In 2016 is voor ruim €3,8 mln. aan subsidie verstrekt onder deze regeling. Volgend jaar is de laatste kans om een subsidieaanvraag in te dienen

Sportimpuls.nl bv is een netwerkorganisatie die full service programma's levert op het gebied van sport, bewegen en preventie aan sportorganisaties en gemeenten. Het netwerk bestaat uit zelfstandige sportprofessionals, die met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in lokale buurtsportteams Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling vanuit het ministerie van VWS, die verenigingen ondersteunt om sportaanbod voor inactieve groepen te ontwikkelen en uit te voeren. De Sportimpuls is een unieke kans voor clubs om (financiële) ondersteuning te ontvangen voor de opstart en uitvoering van nieuw sportaanbod Vanaf dit jaar stopt Rotterdam Sportsupport de deelname aan de Menukaart Sportimpuls. Dit betekent dat het programma de Schoolsportvereniging niet langer deel uitmaakt van de menukaart. De Sportimpuls werkt met de 'Menukaart Sportimpuls', een geselecteerd overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door verschillende partijen, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd Sportvoorzieningen, zoals sportaccommodaties en openbare ruimten, maken sporten mogelijk en zijn onlosmakelijk verbonden met sport en sportief bewegen, met sportorganisaties (verenigingen, commerciële aanbieders, etc.) en met gemeentelijk beleid. Om deze reden vormt onderzoek naar de vele facetten van sportvoorzieningen een belangrijk onderdeel van.

Visie - Sportimpul

  1. samenwerking binnen de Sportimpuls een sterke verhouding bestaat tussen de betekenissen van lokale sportaanbieders en het sportaanbieders ondersteuningsbeleid binnen de sportsector. Het totale onderzoeksveld benoemt het maatschappelijke belang. De lokale sportaanbieders willen samenwerken binnen de huidige beleidskaders
  2. Sportimpuls is gericht op mensen die niet of nauwelijks sporten en bewegen of dreigen te stoppen met sporten en bewegen.3 Naast deze 'reguliere' Sportimpulsregeling bestaat de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG)4 en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB).5 Deze regelinge
  3. Sportimpuls; JOGG! Combinatiefunctionarissen! Sinds 2007; Combinatie school en sport (Ook combinatie school en cultuur)! 'Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijkelijk - of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve van twee werkvelden.
  4. Sportimpuls - Schaatsen jong geleerd (Paperback). Schaatsen is in Nederland cultuurgoed. Behalve op natuurijs wordt er steeds vaker op (overdekte)..
  5. 1. De Sportimpuls (9 miljoen euro rijksgeld in 2015) biedt subsidie voor lokale sport- en beweegaanbieders (vooral sportverenigingen) voor projecten met een maximale looptijd van twee jaar, die als doel hebben mensen langdurig in beweging en aan het sporten te krijgen. Daarbij wordt vooral gedacht aa
  6. Maki Nieuw-Vennep - Sportimpuls. Leerlingen in de onderbouw van het vmbo op speelse wijze prikkelen meer te bewegen, dat was het doel van dit project in de Haarlemmermeer. Via kennismakingslessen kwamen de jongeren in beeld die wat extra stimulans konden gebruiken. Het gaat uiteindelijk om een 'warme band'

betekent moeilijke procedures, uitgebreide formulieren, veel infor-matie opzoeken, een berg werk dus. Dyon Voogt: De aanvraag voor subsidie in het kader van de Sportimpuls is inder-daad een uitvoerig traject. En dat schrikt ondernemers af, waardoor ze kansen la-ten liggen. Fit!vak heeft dat tijdig herkend en mij daarom aangesteld om onderne ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen. Ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. We financieren gezondheidsonderzoek, stimuleren het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleren waar meer kennis nodig is. Van onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid tot. Vandaag Sportimpuls aan het woord over hun dienstverlening en hoe zij de afgelopen maanden kansen hebben gepakt om door de bijzondere tijd heen te komen!.. Vitaal, gericht op het bevorderen van vitaliteit en gezondheid door sportief bewegen (aandachtgebieden: stimuleren van sportieve/actieve leefstijl; preventie en curatie van sportgerelateerde gezondheidsproblemen; sport en bewegen als therapie) Sportimpuls: De sportimpuls is een subsidie die er naar streeft om inactieve doelgroepen te activeren door het aanbieden van sportaanbod in een buurt of wijk. In 2015 kan er voor de laatste maal een aanvraag gedaan worden voor de sportimpuls. In februari gaat de vierde en laatste tranche open en voor 16 april moeten de aanvragen binnen zijn

De betekenis van sport voor het leven van chronisch zieken. Prof. dr. T.A. (Tineke) Abma, VUmc. Medeaanvragers: Mulier Instituut. In het algemeen wordt aangenomen dat sport positief uitwerkt op de kwaliteit van leven van chronisch zieken. Maar sport heeft niet voor alle patiënten een positieve betekenis Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) De Vereniging voor Sportgeneeskunde is een wetenschappelijke vereniging voor sportartsen en andere artsen met interesse in sportgeneeskunde. Momenteel heeft de VSG 355 leden, waaronder 138 sportartsen, 37 aios Sportgeneeskunde en 25 sportartsen niet praktiserend. De overige leden zijn huisartsen, sociaal. Effectief Actief interventie beschrijving GB - bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 Schoolsportvereniging Pagina 1 van 3 A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer, begeleider, etc.) staat benoemd, net als of uren structureel (terugkomend) zijn, of. Sportimpuls zorgt ervoor dat ze dit kunnen blijven doen. Over Sportimpuls. Sportimpuls is een subsidieregeling die financieel ondersteunt bij activiteiten om meer mensen te laten sporten en bewegen. Het is waardevol om een sportimpuls aan te vragen, omdat bij toekenning de eerste twee jaar financiële ondersteuning wordt geboden

Dankzij de eerste ronde van de Sportimpuls zijn bijna 200.000 mensen in beweging gekomen. 14 procent is doorgestroomd naar regulier sport- en beweegaanbod. Dit staat in de rapportage over de resultaten van de Sportimpuls 2012. Minister Schippers van VWS heeft de rapportage op 17 november 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer Sportimpuls Borne. Inleiding: De BLOS schrijft voor sportverenigingen uit de gemeente Borne een Sportimpuls uit. De Impuls is bestemd voor lokale sport- en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen De Sportimpuls is er daar één van. Je geeft aan dat het bij bijna alle projecten niet lukt om zichzelf na afloop van de impuls financieel te bedruipen. Dit is in mij beleving niet het geval. Sinds de start van de Sportimpuls volgen Kennispraktijk en het Mulier Instituut in een landelijk verdiepgingsonderzoek een aantal projecten De Sportimpuls mag bijvoorbeeld vrijwel alleen voor de uitvoering van activiteiten worden benut. Terwijl veel mensen die op lokaal niveau werken zullen beamen dat juist het vormen en onderhouden van coalities, het gezamenlijk uitwerken hoe samenwerking er structureel uit zou moeten zien veel tijd kost (en moeilijk te financieren is) Sportimpuls. Stefan en Ineke hebben al de eerste clinics gegeven op De Schans, een basisschool in het Speciaal Onderwijs. Om meer voor deze doelgroep te kunnen betekenen, hebben Elline en ik de afgelopen maanden een sportimpuls (subsidieaanvraag) geschreven voor Synergo

Wil je in aanmerking komen voor deze Start-Up sessie, meld je alvast aan via sportimpuls@nocnsf.nl of via 06-23271773. Er zal een beperkt aantal sessies gehouden worden. Als Sportimpuls projectgroep heb je daarnaast de mogelijkheid om gebruik te maken van (onafhankelijke) ondersteuning tijdens het traject Project Sportimpuls gestopt per 1 september 2014 Deze activiteiten, georganiseerd door DKC, zijn nu dus gestopt, maar dat betekent niet dat er niet meer gesport kan worden. Voor badminton kun je natuurlijk bij onze vereniging DKC terecht, en velen hebben dat ook gedaan

Sportverenigingen De sportvereniging (en anders sportaanbieders) nemen een zeer voorname plek in binnen de cultuur van Nederland. We zijn echt een verenigingen land. Om een vereniging te organiseren is de inzet van vele vrijwilligers onontbeerlijk. Steeds vaker, en met toenemend succes, zien we een mix van vrijwilligers en professionals. We willen me Sport- en beweegaanbieders konden tot 23 februari 2017 een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig te laten sporten en bewegen. Deze activiteiten bestaan uit het opstarten en aanbieden van sportaanbod voor mensen [ ARNHEM - Honderdzesenveertig sportprojecten in Nederland hebben te horen gekregen dat hun aanvraag voor de landelijke Sportimpuls wordt toegekend. Dat blijkt uit de definitieve lijst die ZonMw en NOC*NSF vandaag hebben bekendgemaakt. De sport- en beweegaanbieders kunnen daarmee in hun buurt activiteiten opstarten voor mensen die niet of nauwelij..

Sportimpuls - Projecten - ZonM

Dit kan betekenen dat ZonMw of een van de partners uit het programma Sport en Bewegen in de Buurt contact met u opneemt voor zaken als communicatie of kennisverspreiding. Wij hopen dat de Sportimpuls u in staat heeft gesteld om structureel meer mensen fysiek in beweging te brengen en wij wensen u een sportieve toekomst Effectief Actief interventie beschrijving GB - bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Pagina 1 van 3 Iedereen kan Sporten A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer, begeleider, etc.) staat benoemd, net als of uren structureel (terugkomend) zijn, of. 1 Natuursprong A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider, etc.). Bij structureel vult u in hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig te kunnen draaien De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afgekort VNG, is de koepelorganisatie van alle gemeenten in Nederland. De vereniging werd op 28 februari 1912 opgericht door onder anderen Isaac Antoni van Roijen.De VNG is een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid naar Nederlands recht. Voorzitter van het bestuur is sinds 4 juni 2015 Jan van Zanen, de burgemeester van Den.

Effectief Actief interventie beschrijving GB - bijlage Menukaart Sportimpuls 2015 MSI Pagina 1 van 2 Ouderenzorg in Beweging A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer, begeleider, etc.) staat benoemd, net als of uren structureel (terugkomend) zijn, of. Dit betekent dat jouw vereniging aanspraak kan maken op subsidie vanuit de Sportimpuls (zie voor meer informatie paragraaf 6.1). Een interessante kans! inspiratie Zoals gezegd helpt de KNVB jouw vereniging graag op weg. Daar draagt dit handboek aan bij. We geven een aantal be ARNHEM - Op basis van de evaluatie van de eerste ronde van de Sportimpuls krijgt de Menukaart Sportimpuls voor aanvang van de tweede ronde een update. Deze update zal plaatsvinden aan de hand van herziende criteria. Lokale sport- en beweegaanbieders krijgen binnen het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' van het ministerie van VWS de kans om..

ARNHEM - Vanaf vandaag kunnen lokale sportaanbieders via de Sportimpuls weer subsidieaanvragen indienen om op lokaal niveau meer mensen duurzaam aan het sporten te krijgen en te houden. De Sportimpuls maakt deel uit van het VWS-programma Sport en Bewegen in de Buurt en ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij het opstarten van de uitvoe.. Optie betekent dat dit onderdeel (mogelijk) niet noodzakelijk is (bijvoorbeeld als materiaal al in eigen beheer is van de sportaanbieder is). Ook hier is onderscheid gemaakt tussen eenmalige en structurele kosten. De lokale invulling bepaald in welke mate de interventiekosten worden overgenomen in de begroting van een Sportimpuls aanvraag

Dat betekent echter niet dat er een eind komt aan het programma. Samen Sportief Afvallen is een mooi beweegprogramma, gericht op de burger, waarbij een warme overdracht wordt gecreëerd tussen zorg en sport/beweegactiviteiten Studenten bekeken ook Proef/oefen tentamen 2015, vragen en antwoorden Sportsociologie 2 Samenvatting Fabian en Sherine Proef/oefen tentamen januari 2014, vragen en antwoorden Tentamen Vakconcept - Samenvatting - blok 1, compleet Werkstuk Verslag Opvoedingsondersteuning - Cijfer 6,5 Verplichte Opgaven - Gemeentedossier: Schoon En Leefbaar Hui

Sportimpuls - Judo als spel. Judo wordt in hoofdzaak onderwezen in judoverenigingen aan kinderen vanaf ongeveer vijf jaar. Maar ook in het.. Vooroverleg Sportimpuls. Voor de vijfde keer zal in 2016 de sportimpuls open gaan. Om u te informeren over de Sportimpuls en welke kansen dit biedt voor uw verenigingen, nodigen wij u graag uit voorafgaand aan de themabijeenkomst. Van 19.00 uur tot 19.30 uur wordt u bijgepraat over de mogelijkheden

Dit artikel licht toe wat het betekent als een interventie 'erkend' is en geeft een overzicht van een aantal erkende interventies gericht op het stimuleren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking. In-ter-ven-tie (de; v; meervoud: interventies) 1. tussenkomst. - Woordenboek Van Dale Menukaart sportiMpuls u vindt Sportieve School ook terug op de Menukaart Sportimpuls. Deze maakt onderdeel uit van het VWS beleidsprogramma 'Sport en bewegen in de buurt'. De Menukaart is een overzicht van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door verschillende par-tijen Deze extra «Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht» loopt mee met de tweede ronde van de Sportimpuls. Dit betekent dat in de loop van 2013 projecten daadwerkelijk van start kunnen gaan. Taskforce «Belemmeringen sport en bewegen in de buurt» 1 Een groot deel van de aanvragen richt zich op meerdere doelgroepen binnen hetzelfd Nu sport- en beweegactiviteiten in het onderwijs, bij sportclubs en in de buurt weer opgestart kunnen worden, kunnen buurtsportcoaches een grote rol spelen in de ondersteuning van deze organisaties en het adviseren en begeleiden van sport- en beweegactiviteiten. In deze handreiking vind je tips en mogelijkheden om samen weer aan de slag te gaan

Coöperatie Sportimpuls - Wij brengen u in bewegin

De Sportimpuls In de ronde van 2018 is de reguliere Sportimpuls alleen nog maar opengesteld voor aanvragen die zijn gericht op kwetsbare doelgroepen (chronisch zieken, ouderen en mensen met een beperking). De ronde van 2018 is tevens de laatste ronde van de Sportimpuls Jesse van 't Westeinde | Amersfoort, Utrecht, Nederland | Ik detacheer Sportprofessionals | Onderwijs | Buitenschoolse opvang | Gemeentes | Zorg | Kracht van Sport | Bewegen als middel | De coöperatie Sportimpuls is een detacheringsbureau in de sport met 126 dynamische en ondernemende professionals, die zich bewust hebben verenigd in een coöperatie om samen te werken aan een beter beweegklimaat

1 Scholencompetitie Zaalvoetbal voortgezet onderwijs Organisatie: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Contactpersoon: heer Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond Contactpersoon 2: heer Willem Bos Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Doelgroep: Einddoelgroep is alle scholieren binnen het VO; jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar Database sport en beweeginterventies - zoek naar effectieve aanpakken. Interventies. In deze database vind je de interventie die het beste past bij jouw situatie en doelgroep. Interventies die helpen bij vraagstukken als : Hoe kun je sporten en bewegen stimuleren? Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken? Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse kinderen en jongeren tussen de 4 en 17 jaar te weinig beweegt en een verhoogde kans heeft op het krijgen van allerlei gezondheidsproblemen. Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls tweejarige financiël Sportimpuls subsidie. Posted on november 26th, 2014 by Subsidiebureau Nederland. Sportimpuls heeft als doel mensen te activeren die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten

Sportimpuls? Clubs hebben (financiële) begeleiding nodig

Dit kan betekenen dat ZonMw of een van de partners uit het programma Sport en Bewegen in de Buurt contact met u opneemt voor zaken als communicatie of kennisverspreiding. Wij hopen dat de Sportimpuls u in staat heeft gesteld om structureel meer mensen fysiek in beweging te brengen en wij wensen u een sportieve toekoms Cevaal, A. & Boers, E. (2014). Sportimpuls, meting Verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de Sportimpuls-projecten uit de eerste en tweede ronde Over sportevenementen en hun maatschappelijke betekenis. Utrecht/Nieuwegein: Mulier Instituut/Arko Sports Media. Hover, P. & Werff, H. van der (2014). Olympisme 2014. Sportimpuls - Sportklimmen, spelen met evenwicht (Paperback). Sportklimmen, spelen met evenwichtSportklimmen wordt beoefend op kunstmatige.. Lees Meer. De beweegcoaches van Sportief en Gezond zijn in Blaricum, Eemnes en Laren actief op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Een team van acht fanatieke beweegcoaches en een teamleider werken op basis van vraag en aanbod voor het onderwijs, kinderopvangorganisaties, verenigingen, aangepast sporten, senioren en gezondheidszorg

Clubkadercoaching - Sportimpul

Sportimpuls.nl bv, gevestigd aan Kleine Koppel 32 3812 PH Amersfoort, Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen Sportimpuls - Sportklimmen, spelen met evenwicht (Paperback). Meer gemak en voordeel met Select. Voor maar € 9,99 per jaa

Monkey Moves - Sportimpul

Sportimpuls 2016 Relevantiecriteria 1 t/m 3 Indien u een van de drie relevantie criteria onvoldoende heeft uitgewerkt in uw subsidieaanvraag zal de aanvraag niet worden gehonoreerd. 1. Huidige situatie - U brengt de lokale situatie in kaart door lokale kengetallen. Hierbij kunt u gebruik maken va Tips & trucs - Sportimpuls. Ga voor een gezamenlijk doel: een gezonde, vitale en sociale samenleving. Maak goede afspraken over ieders rol, zodat die past bij ieders expertise en ervaring. Kijk voorbij je eigen belang, want samen kun je meer dan alleen: 1 + 1 = 3 Effectief Actief interventie beschrijving GB - bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 G-Honkbal Pagina 1 van 4 A) Kosten en uren Hieronder het aantal uur dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de activiteiten voor de einddoelgroep. De rol van de professional (trainer, begeleider, etc.) staat benoemd, net als of uren structureel (terugkomend) zijn, of eenmalig. Sport betekent voor mij: gezondheid sociale vaardigheden zelfvertrouwen prestatievermogen sociaal netwerk vrijetijdsbesteding Bewezen positieve effecten van sport . 3 december 2014 Dia 5 • Subsidies: Sportimpuls, Jeugdimpuls, Stichting Leergeld

Actief Plus opgenomen in Sportimpuls subsidieregeling

Sportimpuls 2017 Vrijdag 14 oktober, 09:54 uur. ZonMw heeft een vooraankondiging gepubliceerd van de nieuwe subsidieoproepen in het kader van de Sportimpuls 2017. Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, waaronder een vervroegde deadline en het subsidieplafond. Alle reden dus om de voorbereidingen te starten 2000 mensen in beweging door sportimpuls Neer . Zaalvoetbalvereniging de Gastronoom en Park 't Maasveld hebben eind 2016, onder begeleiding uitkomsten van de enquêtes langs gegaan bij diverse verenigingen en bedrijven met de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen

Sportimpuls - Pagina

Het subsidiebedrag voor de Sportimpuls (2012-2018) bedraagt jaarlijks ca. € 10 miljoen. Voor dat bedrag kunnen tweeduizend sportverenigingen intensief worden begeleid en in een transitieperiode van een half jaar tot een jaar, zich naar een vitale sportvereniging ontwikkelen. Het betreft hier een investering die gericht is op duurzaamheid SC Move Almere: sportclub voor mensen met een meervoudige beperking. In Almere kan iedereen sporten. Nou ja, bijna iedereen. Want voor mensen met een ernstige meervoudige beperking is er geen passend sportaanbod. Maar dat gaat veranderen. Met behulp van een Sportimpuls draait inmiddels een pilot met vijf deelnemers Sportimpuls 11 - Aan de slag met badminton (Paperback). De badmintonsport is al menig jaar een Olympische sport en wordt op grote schaal beoefend binnen.. Het Stippencoach programma is een op maat gemaakt programma voor gezonde voeding en gezond omgaan met voeding. Doel: een gezond gewicht bereiken en behouden. Het is gemaakt voor mensen van alle leeftijden, die niet passen in de reguliere zorg en/of reguliere programma's. Het kan toegepast worden bij zowel overgewicht als ondergewicht Een van de Jilib-interventies op de Menukaart Sportimpuls is Respons. Bij deze interventie werkt een vechtsportclub samen met het onderwijs aan een veilig en sociaal leerklimaat. Respons is een op zelfverdedigingssport gebaseerde methode. Dit betekent dat de methodische basis wordt gevormd door filosofische concepten en werkvormen

Sportclubs die overwegen om mee te doen aan deze nieuwe ronde, doen er goed aan om daar al vroeg mee aan de slag te gaan. Met het oog daarop beschrijft Astrid Cevaal, die zich als onderzoeker van het Mulier Instituut verdiept heeft in de Sportimpuls-projecten van de afgelopen jaren, wat de succesfactoren van de sportimpuls zijn Ondersteuning bij de Sportimpuls subsidieaanvraag. ZorgImpuls biedt zorgverleners uit de regio ondersteuning bij het indienen van de subsidieaanvraag Sportimpuls 2015 met behulp van de ROS-Wijkscan 'Gezondheid zorg en sport'. De ondersteuning van ZorgImpuls bestaat uit een intakegesprek, generatie van het rapport en bespreking van het rapport Stippencoach praktijkvoorbeeld: Stefan. Stefan is een jongeman van 24 jaar oud. Hij heeft Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en gen mutatie gekoppeld aan obesitas. Daarom besluiten hij en zijn begeleiders aan de slag te gaan met het stippencoach programma. Bij de start weegt hij 108 kilogram bij een lengte van 1.79 meter Om de sportconcepten die in de anderhalf jaar pilotfase zijn ontwikkeld binnen het programma 'Sport en Bewegen in de Buurt' c.q. de 'Sportimpuls' wel inactieven te laten bereiken, dienen de sportbonden hun concepten op dit vlak door te ontwikkelen én dienen de concepten op de juiste plek, aan de juiste doelgroep te worden aangeboden