Home

Ministerie van Scheepvaart

Ministerie van Scheepvaart. Dit ministerie bestond in de periode 1945-1946. Het was de voortzetting van het ministerie van Scheepvaart en Visserij (1944-1945). Het had de zorg voor de Nederlandse koopvaardij, voor de kust- en binnenvaart en voor het scheepvaartpersoneel Op deze pagina vind je alles over de actuele berichtgeving op het water, wetten, regels en vergunningen, maar ook over recreatievaart en de scheepvaart

Zeevaart. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op Nederlandse en buitenlandse zeeschepen, bemanningen, rederijen en klassenbureaus. De ILT let onder meer op de veiligheid van schepen, bemanning, bedrijfsvoering en belading Het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart is een voormalig Nederlands ministerie. Het ministerie heeft bestaan in de periode tussen 1935 en 1937 en nadien weer in de periode tussen 1940 en 1944. Het ministerie ontstond in 1935 als voortzetting van het ministerie van Economische Zaken waarvan in dat jaar de beleidsterreinen landbouw en visserij waren afgesplitst Dagelijks verzet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bergen werk. Onze (water)wegen, dijken en sporen moeten onderhouden worden en zo nu en dan aangepast of uitgebreid. Onze wetten en regels vereisen onderhoud om bij te kunnen blijven met maatschappelijke ontwikkelingen Het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart bestond van 1935 tot 1937. Onder het ministerie ressorteerden enkel de beheerafdelingen (comptabiliteit en algemeen secretariaat) en de afdeling Handel en Nijverheid. De beleidsterreinen landbouw en visserij waren onder een eigen ministerie geplaatst 2.16.54 Inventaris van het archief van het Ministerie van Scheepvaart en Visserij te Londen: Nalatenschapdossiers Zeelieden Koopvaardij, 1940-1945 De Netherlands Shipping and Trading Committee en de Stichting Zeerisico, beide te Londen, bemoeiden zich tijdens de oorlog met de nalatenschappen van omgekomen bemanningsleden van de koopvaardijvloot

Ministerie van Scheepvaart - Parlement

Scheepvaart Rijkswaterstaa

  1. isterie. Het
  2. ister van Defensie. Vrijwel alle overige activiteiten van de Rijksoverheid met betrekking tot de scheepvaart vielen onder verantwoordelijkheid van Directoraat Generaal van Scheepvaart (DGS) van het
  3. Uitgaven Begroting 2021: Scheepvaart en Havens. Artikelnummer onderverdeling. Aflopend sorteren. Instrument of uitsplitsing apparaat. Regeling detailniveau. Bedrag (x1.000) Scheepvaart en havens. Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties. CCR/IMO (HGIS

Geschiedenis van de archiefvormer . Gedurende de periode 1972-1979 kan de algemene taak van het Directoraat-Generaal van Scheepvaart (DGS) (nog steeds, zie ook § 2.2.1) worden omschreven als het behartigen van de belangen van de Nederlandse koopvaardijvloot, waarbij aandacht wordt besteed aan de economische, sociale, juridische en technische aspecten van de koopvaardij vertegenwoordigers van de overige keuringsinstanties die in opdracht van de minister onderzoek van schepen verrichten; c. een vertegenwoordiger van het Deelorgaan Binnenvaart van de Overlegorganen Verkeer en Waterstaat. 3 Deze commissie staat onder voorzitterschap van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport

Zeevaart Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT

  1. ister van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk is voor het beheer van de zee rondom Caribisch Nederland. Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Nederlandse
  2. isterie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan. Wij zijn verantwoordelijk voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, en voor een veilig gebruik van onze infrastructuur. We zetten in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstro
  3. Versterken Nederlands leiderschap in hernieuwbare brandstoffen in zeevaart nodig. 31/01/2020. Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft in samenwerking met Navigant, in opdracht van het Ministerie van I&W, een stakeholderconsultatie gehouden over de inzet van hernieuwbare brandstoffen in internationale zeevaart

1 Onze Minister kan voor schepen van een bepaalde categorie vrijstelling verlenen van één of meer van de bij of krachtens artikel 3a, eerste lid, of artikel 4 gestelde eisen, zonodig onder het geven van voorschriften en beperkingen, mits zulks zonder gevaar voor deze categorie schepen of hun opvarenden mogelijk is Artikelnummer onderverdeling Aflopend sorteren Instrument of uitsplitsing apparaat Regeling detailniveau Bedrag (x1.000); Scheepvaart en havens: Bijdrage aan (inter-)nationale organisatie

De Minister is verantwoordelijk voor de vormgeving en deels ook voor de uitvoering van het maritiem beleid. De rol «regisseren» heeft betrekking op de volgende taken: • De Minister stelt normen en handhaaft deze om het veilige en duurzame gebruik van netwerken te waarborgen Ministerie van openbare werken. Dienst der scheepvaart Uitgever: Brussel : Ministerie van openbare werken. Dienst der scheepvaart, n.d. Nota: Voortzetting van: Ministerie van openbare werken en van wederopbouw. Dienst der scheepvaart. Verslag over de werking van de Dienst der scheepvaart De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het taalkader binnen de hiërarchie van de centrale diensten en de uitvoeringsdiensten van het DG Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig en milieuvriendelijk recyclen van schepen, 2009 Sloopverdrag Verdrag - Ministerie van Buitenlandse Zaken Kenmerk: jci1.3:c:BWBV0006256&g=2009-05-15 Publicatiedatum: 15-05-2009 Beschikbaar: 15-05-2009. Geldig vandaag: van 15-05-2009 samenvatting. Verdrag inzake de Internationale Maritieme. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nam het verdrag, dat al anderhalve eeuw zorgt voor vrije handel op de Rijn, in ontvangst. V.l.n.r. Bert Boer (algemeen directeur Maritiem Museum), minister Cora van Nieuwenhuizen (Minister van Infrastructuur en Waterstaat), Allard Castelein (CEO Havenbedrijf Rotterdam) Samenwerking OCW en Kustwacht bij maritiem erfgoed. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt samen met de Kustwacht aan de bescherming van het maritieme erfgoed in het Nederlandse deel van de Noordzee. Het gaat in het bijzonder om scheepswrakken die extra toezicht behoeven vanwege archeologische en historische waarde De minister en andere aanwezigen kregen zo alvast een voorproefje van de vergaande mogelijkheden van deze slimme en (deels) autonoom varende schepen. Verregaand geautomatiseerd varen mogelijk maken In aanwezigheid van alle initiatiefnemers van het forum, nam Minister Cora van Nieuwenhuizen het logo van het Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) aan vanuit een autonoom varend schip

Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart - Wikipedi

wijziging Regeling energie vervoer ivm UER's en scheepvaart 2021. Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van de Regeling energie vervoer: 1 In de regeling wordt de inzet van biobrandstoffen in zeevaart uitgesloten, waarbij het voornemen is de inzet van geavanceerde biobrandstoffen in zeevaart wel toe te staan. Conform voornemens uit Kamerstuk 34717-8. 2 De mogelijkheid om met. Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Een beschermd land waar voldoende groen is met voldoende en schoon water Een land waar mensen graag wonen, goed kunnen werken en de ruimte hebben om te recreëren. Daar werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan. Wij zijn verantwoordelijk voor alle verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, en voor een veilig gebruik van onze infrastructuur. We zetten in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in.

Organisatie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Directie en Stafmedewerkers: Telefoon: E-mail Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme . 420422 / 420423 / 420424 Directeu De Nederlandse scheepvaart maakt zich grote zorgen over de veiligheid in de Perzische Golf. Morgen overlegt de redersvereniging KVNR met het ministerie van Defensie over de escalerende situatie in.

Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart: 1935

2.16.54 Inventaris van het archief van het Ministerie van ..

Deze Green Deal geeft invulling aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte III van oktober 2017, waarin wordt vastgesteld dat in de zeevaart en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is, en dat met de sector een Green Deal zal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens Sectorplan 53; Afval van schepen Tekst sectorplan (kern van het beleid) Ministerie IenW, beleidstekst sectorplan LAP3, eerste wijziging (geldig vanaf 19 juli 2019) - 2 - naar opslag- of verwerkingsmogelijkheden te realiseren, maar uiterlijk na 6 maanden is de opslagtermijn weer teruggebracht tot maximaal 30 dagen

Rob Huijser directeur Luchtvaart | Nieuwsbericht

Van de twee schepen is, door bezuinigingen, steeds één schip in actieve dienst. Beide schepen worden mogekijk wegbezuinigd. HMS Albion na de modernisering in 2017. Hier is te zien dat de Goalkeeper is vervangen door de Phalanx. (Foto: Royal Navy) Historie In 1981 presenteerde het Britse Ministerie van Defensie haar nieuwe plannen Toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij ondertekening Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens 11-06-2019 Veel partijen ondertekenen op 11 juni een Green Deal om de Nederlandse zeevaart, binnenvaart en havens schoner te maken Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 1,5 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren in de binnenvaart. Omdat de binnenvaart voor veel motorleveranciers maar een kleine markt is, is het ontwikkelen van schone motoren vaak niet rendabel

Loket. Experimenteren met innovaties is noodzakelijk om nieuwe mogelijkheden in de scheepvaart te leren kennen en uiteindelijk op de vaarweg toe te staan. Ervaringen uit deze experimenten dragen bij aan de totstandkoming van toekomstige wet-en regelgeving. Alleen op die manier komen we samen verder Maritiem vacatures bij Ministerie van Defensie / werken bij Ministerie van Defensie. 736 vacatures gevonden. Online zoeken naar vacatures, banen en werk in de branche Maritiem bij Ministerie van Defensie. Personeel gezocht: Nationalevacaturebank.nl is de vacaturebank met het meest complete aanbod van LBO,. Thierry de Wit | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | Senior adviseur innovatie en onderzoek scheepvaart en havens bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Communicatieve, doelgerichte denker, organisator en samenwerker, die het liefst aan complexe, lange termijn projecten werkt. | 278 connecties | Volledig profiel van Thierry op LinkedIn en bekijken en connectie make Door de BREXIT en veranderende veiligheidsrol van de Verenigde Staten, ziet het maritieme veiligheidstoneel er anders uit. Met name in de maritieme achtertuin van Europa: de Noord- en Middellandse zee. Daarom is het thema van de Johan de Witt conferentie dit jaar: 'This is your backyard!'. De centrale vraag daarbij is 'of' en 'hoe' Nederland samen met Europese bondgenoten op. Bergse haven wil meer schepen ontvangen: 'Minister, help ons om onze positie beter te benutten' BERGEN OP ZOOM - De haven van Bergen op Zoom doet er toe

Maritieme Autoriteit Suriname - OrganogramScheepvaart - Wind op zee

Scheepvaart FOD Mobilitei

van het Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, en die nadien ook werden behouden in de koninklijke besluiten tot vaststelling van de taalkaders van de eerste en de tweede trap van de hiërarchie van het DG Scheepvaart De Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland draagt bij aan de ambitie om de verwachte krimp van de bevolking om te buigen naar groei. Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondertekenaar van deze Regio Deal). • Provincie Noord-Holland

Oplossingen voor onderwatergeluid van scheepvaart. Onderwatergeluid is een onderbelichte, maar ernstige bedreiging voor het marien leven. Op 30 maart 2021 stelde vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne de resultaten voor van het onderzoek naar de maatregelen die de scheepvaartsector kan nemen om onderwatergeluid te. De Innovation Council van Nederland Maritiem Land organiseert elk jaar de Maritieme Innovatie-Impuls Projecten (MIIP) in samenwerking met het Ministerie van Economische zaken. Deze projecten worden in het kader geplaatst van de doelstellingen van het Maritiem Innovatiecontract en beoordeeld naar de bijdrage die geleverd wordt aan het realiseren van die doelstellingen. Deze projecten zijn. Satellietschotels: In het Friese Burum moeten schotelantennes die noodsignalen van schepen opvangen wijken voor het 5G-netwerk. Satellietprovider Inmarsat spant een rechtszaak aan tegen het nieuwe. Met uitzondering van de perioden 1814-1820 en 1830-1831 viel het bereidsterrein waterstaat tot 1877 onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betrof de zorg voor land-, water- en spoor- en tramwegen, het waterbeheer (polders, droogmakerijen) en scheepvaart Minister van Nieuwenhuizen (IenW) geeft startsein Nederlands Forum Smart Shipping (SMASH!) 24.09.2020 Maritiem Masterplan: 30 emissieloze schepen in 203

Verbreding Breeddiep hindert scheepvaart niet | Haven van

Home Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT

Dinsdag 27 juli 2021- Grote schepen die aanmeren bij de Jules Sedney Haven van Paramaribo, zullen in de toekomst betalen voor het gebruikmaken van de uitgediepte vaargeul.Gister is bij het Ministerie van Openbare Werken het officiële startsein gegeven voor het baggeren van de Surinamerivier Het ministerie van IenW wil uiterlijk in 2030 volledig klimaat- en energieneutraal zijn. Dit houdt in dat we dan evenveel energie zelf opwekken als we verbruiken en geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoten. Dat geldt voor onze eigen organisatie en in onze keten. Het tussendoel voor 2020 is een CO2-uitstoot van tenminste 30% tot 40% minder dan in 2009. Dat is het jaar waarin we zijn gestart. Nederlandse ambtenaren op het ministerie van Landbouw hebben bewust informatie verzwegen voor de top van de Europese Commissie en gesjoemeld met rekensommen om zo veel mogelijk vissers te laten. Nederlandse scheepvaart in cijfers - 1052 schepen varen onder de Nederlandse vlag - 2326 mensen werken aan wal - 4892 Nederlandse zeevarenden - 21.444 buitenlandse zeevarende Vragen van het lid De Groot (D66) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de schepen met vee die vast kwamen te zitten bij het Suezkanaal (ingezonden 2 april 2021). Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 6 mei 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 2478

Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt Akte van Mannheim in het Maritiem Museum. Vanmiddag arriveerde per politieboot een uniek document in het Maritiem Museum Rotterdam: de Akte van Mannheim. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nam het verdrag, dat al anderhalve eeuw zorgt voor vrije handel op de Rijn, in ontvangst Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg. Wegens groei zijn wij op zoek naar een nieuwe collega

Jaarlijks verstrekt Kiwa namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat ruim 100.000 vergunningen en bevoegdheden aan natuurlijke personen en bedrijven in de luchtvaart, zeevaart, binnenvaart en het personen- en vrachtvervoer over de weg Het ministerie van Economische Zaken wil in het eerste kwartaal van 2022 de frequenties binnen de 3,5GHz-band veilen voor mobiel gebruik. Op 1 september moeten de providers hun zo verworven 3,5GHz. De regentschapsregering van de Talaud-eilanden lanceerde specifiek het toerismepictogram Sara Island met de titel Talaud Keren-activiteit in een van de drukke centra in Manado. Beelden van Sara Island waren te zien in de show. Talaud is aangewezen als toeristische bestemming grens door het Ministerie van Over SMASH! SMASH!, het Nederlands Forum voor Smart Shipping, brengt maritiem Nederland samen om smart shipping te implementeren en zo de concurrentiepositie van de sector te versterken. In Nederland is een groot aantal organisaties en bedrijven bezig met smart shipping en ontwikkelingen op het gebied van autonome schepen Boeken Wetgeving voor de scheepvaart - hoofdstuk 6b home content index search other subjects content other subjects content evaart emeen6.1.2 entie vessel

2.16.31 Inventaris van het archief van de Buitengewone ..

Minister Van Quickenborne besluit: België was klaar om vanaf 1 januari 2021 haar handhavingsrol ook op het vlak van stikstofemissies uit te voeren. De eerste resultaten mogen een groot succes worden genoemd, en geven vertrouwen dat we een enorme hoeveelheid informatie zullen kunnen verzamelen over de stikstofemissie van schepen op zee Uw trots, vereeuwigd. Met enorm veel plezier, creativiteit en vakmanschap vangen onze ontwerpers het karakter van uiteenlopende schepen in een mooi ontwerp. Dit ontwerp bieden wij aan op T-shirts, polo's, hoodies, jassen, maar ook op andere artikelen, zoals vlaggen of stickers. De mogelijkheden zijn eindeloos. Endurance Het schip waar het mee begon Regels over lozingen van vaartuigen (waaronder schepen) op binnenwateren. Deze regels zijn nodig omdat lozingen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam een direct effect hebben op de waterkwaliteit. Er is onderscheid tussen pleziervaart en beroepsvaart Nieuws en informatie van Defensie. Lees hoe de krijgsmacht bijdraagt aan vrede, vrijheid en veiligheid wereldwijd. Defensie beschermt wat ons dierbaar is

DFDS vindt kritiek op scrubbers licht wegen | Flows

Lijst van Deense ministeries - Wikipedi

Hier vindt u het materieel van de Defensie. Het is onderverdeeld in voertuigen, schepen, vliegtuigen en helikopters en bewapening Als schepen door de High Risk Area bij Somalië varen, kunnen zij bescherming aan boord krijgen tegen piraterij. Dit kan voor schepen onder Nederlandse vlag nu nog alleen in de vorm van een militair team, een Vessel Protection Detachment (VPD), in opdracht van het ministerie van Defensie Ministerie van Verkeer en Infrastructuur. Bestuur van de Maritiem Zaken en van de Scheepvaart. Sorteren op . Volgorde . Officiële lijst der Belgische zeeschepen en van de vloot van de zeemacht. - (Nr. 78, januari 1996) Trefwoorden: ZEEMACHT ; VLOOT. SCHEPEN. HANDELSVLOOT.

Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart - Wikiwan

** 12 november 2020: De informatie op deze pagina is verouderd. **Ga naar de pagina met actuele informatieDe Kustwacht is op 31 oktober 2019 geïnformeerd over de door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gegeven waarschuwing voor het varen met schepen, vergelijkbaar met de afmetingen van MSC Zoe, op de zuidelijke vaarroute nabij de Waddeneilanden In 1922 had een vlootwetcommissie bepaald uit welke schepen de vloot van de Koninklijke Marine de komende jaren minimaal zou moeten bestaan. In oktober 1923 werd dit vlootwetsontwerp verworpen door de Tweede Kamer. In 1930 werd door de toenmalige minister van Marine, dr. L.N. Deckers, het aanbouwbeleid voor de marine bepaald van 1930 tot 1940 Zo is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waarnemer van het Platform Schone Scheepvaart. Het platform organiseert expertmeetings en seminars en vervult een adviesrol. Het platform doet daarbij niet wat anderen al doen, maar is aanvullend. Het is bovenal een bron van informatie voor iedereen die geÏnteresseerd is in scheepsemissies Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Staatscourant 2021, 4181: Besluiten van algemene strekking: 21-01-2021: Transport, scheepvaart en logistiek 79070 worden de volgende kwalificatiedossiers met bijbehorende gegevens in de alfabetische volgorde ingevoegd:. Opnieuw zorgt geblunder bij de aanschaf van schepen door Rijkswaterstaat voor grote gevolgen. Drie gloednieuwe exemplaren kunnen voorlopig niet gebruikt worden. Het ministerie van Infrastructuur.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal

Lijst van ministeries in Nederland. Hieronder staat een lijst van alle huidige (en voormalige) ministeries in Nederland. Ook staan hier de afkortingen en de ministers die het departement leiden. De ministers zonder portefeuille staan niet in de lijst, omdat deze geen ministerie hebben Scheepvaart. De zuidelijke Noordzee hoort bij de drukst bevaren gebieden van de wereld. De scheepvaart in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee gaat via de belangrijkste scheepvaartroutes in de richting van de havens van Harlingen en Delfzijl, hierbij gaat het vooral om het vervoer van goederen. Na het vergaan van de olietanker 'Prestige.

Uitgaven Begroting 2021: Scheepvaart en Havens

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-lijst. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderhoudt een eigen lijst, de SZW-lijst met stoffen en processen die kankerverwekkend, mutageen en/of reproductietoxisch zijn. Deze lijst wordt gebruikt ter bescherming van werknemers. Via Zoek stoffen kunt u de stoffen vinden Nederland Maritiem Land met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. MIIP009.2019 ENABLING CIRCULAR ENERGY . Print duurzaam! Dit document is opgemaakt voor dubbelzijdig printen! Verantwoording Projecttitel IJzer als brandstof voor schepen . Project nummer MIIP009-2019 Wim van Sluis, voorzitter Nederland Maritiem Land, benadrukte bij de ontvangst van de Maritieme Monitor 2018 het belang van het hebben van goede cijfers over de maritieme sector.Daarnaast voert Erasmus UPT voor het ministerie van IenW de Havenmonitor uit, die tevens de economische ontwikkeling van het niet-maritieme bedrijfsleven in de zeehavens in beeld brengt Onderzoekers komen met oplossingen voor onderwatergeluid scheepvaart. Geluidsoverlast onder water kan flink minder als schepen langzamer varen en als ze beter worden ontworpen. Dat is door.

Actuele onderwerpen centraal in seminars Platform Schone Scheepvaart. Het doel van het Platform Schone Scheepvaart, opgericht in 2007, is het uitwisselen en breed verspreiden van kennis en ervaringen die kunnen helpen om de emissies te verlagen. Zo worden er jaarlijks drie tot vier seminars georganiseerd over Die is nodig omdat het bedrijf zich heeft vertild aan de bouw van enkele schepen. Met hulp van de staat is het bedrijf voor nu gered, schrijven minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en. Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland 2011 13 Rijkswaterstaat en TU Delft, Faculteit CiTG 2.3 Scheepsafmetingen 2.3.1 Scheearakteristieken van nieuwe grote schepen De karakteristieken van nieuwe (grote) schepen verschillen. Voor statistische informatie over de verdeling van afmetingen, laadvermogen en motorvermogen Het ministerie van Defensie spreekt van 'intimidatiepraktijken' en stelt dat het schip het volste recht had om daar te varen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor dit soort agressieve acties, die bovendien de kansen op ongevallen onnodig vergroot. Nederland zal Rusland hierop aanspreken, aldus minister Bijleveld In mijn aanbiedingsbrief van 5 november 2018 bij het Inspectierapport «Toezicht op arbeid door werknemers op, aan en rondom zeeschepen» aan uw Kamer (Kamerstukken 25 883 en 31 409, nr. 338), heb ik toegezegd de toepassing van de Wet minimumloon (Wml) en Wet arbeid Vreemdelingen (Wav) op de zeevaart met sociale partners te bespreken en op onderdelen te verduidelijken

wetten.nl - Regeling - Binnenvaartregeling - BWBR002595

Paul van Gurp wordt per 1 januari 2020 benoemd tot afdelingshoofd Zeevaart bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ir. P.H.C.M. (Paul) van Gurp werkt momenteel als afdelingshoofd Luchtruim en Regionale Luchthavens bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was hij bij IenW afdelingshoofd Veiligheid en. In een persmededeling deelt het Ministerie van Uitrusting, Vervoer, Logistiek en Waterstaat mee, dat de exploitatie van de twee schepen na een bescheiden raadpleging, is toevertrouwd aan de Marokkaanse onderneming 'Intershipping', ter versterking van de bestaande maritieme diensten Seminar Platform Schone Scheepvaart (VOL) Op dinsdag 3 december 2019 organiseert het Platform Schone Scheepvaart in Harderwijk (GLD) een seminar met als titel 'Energietransitie in de zeevaart'. Mede gelet op veranderende regelgeving op het gebied van luchtemissies van de zeevaart (zwavel, stikstofoxiden en CO2) staat onze sector voor een.

Wet maritiem beheer BES Infrastructuur & Waterstaat

Paraffine en palmvet op de kust en in de magen van NoordseDienstvaartuigen - Pagina 61 - SCHEEPVAART FORUMSchilderijenKaart landen Oost-Afrika: Kaart Oost-Afrika

Minister voor Noordzee Vincent Van Quickenborne heeft vandaag schepen gecontroleerd op luchtvervuiling. Sinds 1 januari 2021 moet in de lage-emissiezone van de Noordzee ook stikstof beperkt worden In het Havenhuis werd woensdag Indisch minister Vasan van Scheepvaart ontvangen door minister-president Kris Peeters en directeur-generaal Eddy Bruyninckx. Indië heeft een ambitieus programma voor de ontwikkeling van havens en industrie opgezet en rekent daarbij op steun van Antwerpen en Vlaanderen. Peeters was daar 4 maanden geleden op economische zending en legde toen de eerste [ Maritiem Officier vacatures. Maritiem Officier, Officier Vlieger, Koninklijke Marine Reserve Officier en meer op Indeed.co Problemen voor Rijkswaterstaat: drie gloednieuwe schepen die vijf verouderde schepen moeten vervangen, kunnen voorlopig niet gebruikt worden. Aan de schepen hangt een prijskaartje van 26,3 miljoen. Schepen Sophie Wilmès (IC-GB) uit Sint-Genesius-Rode wordt federaal minister van Begroting. Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) was gisteren verrast toen het nieuws bekend geraakte. We zijn blij.