Home

Beleid anderstalige nieuwkomers

De AN-leerkrachten hebben een belangrijke rol in het begeleiden van de Anderstalige Nieuwkomer. Gedurende enkele uren per week wordt aan de AN-leerlingen klasextern taalondersteuning aangeboden. Gedurende deze momenten werken ze aan de ontwikkeling van de nodige taal- en andere vaardigheden met als doel de leerboodschappen in de klas te kunnen begrijpen om deel te kunnen nemen aan het sociale leven op school en vrienden, zijn anderstalige kinderen voor het leren van Nederlands voornamelijk op de school aangewezen. Neem uw school eens onder de loep. Scoren veel anderstalige leerlingen onder het landelijk gemiddelde? Hebben nieuwkomers extra begeleiding? Is er een bovenmatige verwijzing van anderstalige kinderen naar het speciaal onderwijs Anderstalige nieuwkomers hebben extra ondersteuning nodig bij het leren van o.a. het Nederlands, ofwel in de eigen klas ofwel in de OKAN (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers). Maak op school werk van een sterk beleid voor anderstaligen! Hoe ga je als school om met die leerlingen? Neem zeker ook een kijkje op de pagina van Klasse Snel op weg met anderstalige nieuwkomers Wegwijzer voor leerkrachten, coördinatoren en directies die een ondersteuning willen in hun begeleiding van anderstalige nieuwkomers. Geschreven door Lieve Lenaerts en Yasmine Wauthier, Garant, Antwerpen / Apeldoorn, 2014, 188 p + DVD Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers organiseren. Maatregelen die je school kan nemen om kinderen van vluchtelingen, asielzoekers of andere anderstalige nieuwkomers in te schrijven en hen de gepaste begeleiding aan te bieden

Anderstalige nieuwkomers Via Louiz

Deze EDINA-site wil leerkrachten en scholen met

Schoolbeleid anderstaligen - Iedereen telt me

 1. anderstalige nieuwkomers (OKAN) in het secundair onderwijs. De doelen van OKAN zijn om jongeren wegwijs te maken in de samenleving en een studierichting te vinden die het best aansluit bij de interesse
 2. derjarige anderstalige nieuwkomers het recht op onderwijs en de leerplicht. Voor het basisonderwijs gebeurt dat via de reguliere klaspraktijk, voor het secundair onderwijs is dat via de onderwijsvorm en studierichting die het nauwst aansluit bij hun individuele capaciteiten
 3. Nu vormt het integratiebeleidsplan de basis voor het nieuwe beleidsplan voor de komende periode Via het Sociaal Impulsfonds (SIF) werden reeds een aantal initiatieven genomen om de integratie van allochtonen te bevorderen: het onthaal van anderstalige nieuwkomers, de coördinatie van Nederlands als tweede taal (NT2) en het schoolopbouwwerk

Om de integratie van anderstalige nieuwkomers in de Vlaamse samenleving te bevorderen, heeft de Vlaamse overheid een integratie- en inburgeringsbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd. De overheid verwoordt de doelstellingen van dit beleid als volgt: het realiseren van zelfstandige en evenredige participatie; toegankelijkheid va Anderstalige nieuwkomers blijven immers vaker zitten, ze stromen minder door naar het algemeen secundair onderwijs (ASO), maar wel naar het beroeps (BSO) en technisch onderwijs (TSO) Resultaat van het onderzoek is een eindanalyse van de loopbanen van anderstalige nieuwkomers, in triangulatie met de diversiteit aan praktijken in het onthaalonderwijs, en daarop een kritische reflectie rond good practices en knelpunten. Dit alles resulteerde in het formuleren van een reeks beleidsaanbevelingen

Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN

 1. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 heeft de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst (VDAB) de begeleiding van anderstalige nieuwkomers anders aangepakt. Ze werden sneller gescreend en kregen sneller..
 2. Volwassen anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse Gewest: aantallen, profielen, beleidsaandachtspunten Uitgever Departement Kanselarij en Buitenlandse Zake
 3. 5.3. Tips voor een warm en veilig onthaal in de klas28 O.a. vrij naar tips uit 'Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers', een brochure van het Centrum voor Taal en Onderwijs. 5.3.1. Klasinrichting; 5.3.2. Communicatie; 6 Inschrijving en intakegesprek; 7 Competenties voor de anderstalige nieuwkomer; 8 Het individuele werkplan en groeipad A
 4. Wat is de inzet van onderwijs voor anderstalige nieuwkomers en hoe heeft psychosociaal welzijn daar een plaats in. Door literatuuronderzoek en interviews wordt onderzocht hoe psychosociale ondersteuning ingevuld wordt in beleid en praktijk rond anderstalige nieuwkomers. Contactpersoon: An Verelst - An.Verelst@UGent.b
 5. Digitaal Netwerkevent stad Leuven: Onthaalbeleid anderstalige nieuwkomers' - 16 juni. Leuven is rijk aan een gevarieerd dienstenaanbod. Centraal vandaag staat het aanbod dat door de stad Leuven wordt opgezet of mogelijk gemaakt om anderstalige nieuwkomers te onthalen en te ondersteunen, met focus op de mensen met een vluchtverhaal
 6. Project @Level2work heeft de ambitie om de hoogopgeleide nieuwkomers in kaart te brengen en ze via verschillende acties toe te leiden naar werk op hun niveau. Om te kunnen instappen in het project dienen een aantal voorwaarden vervuld te zijn: • maximum 5 jaar in België verblijven. • land van herkomst is een land buiten de EU
 7. Hogeschoolstudenten helpen anderstalige nieuwkomers met hun businessidee. Zes studenten Internationaal Ondernemen van de Karel de Grote Hogeschool vormden - in een proefproject waarbij de school samenwerkt met Stad Antwerpen en de VDAB - anderhalve maand lang een duo met anderstalige nieuwkomers die een businessidee hebben of net een zaak.

'Aanklampend beleid' voor anderstalige nieuwkomers 29 december 2012 om 03:00 uur Het nieuwe stadsbestuur wil een 'aanklampend beleid' ontwikkelen voor 'anderstalige nieuwe inwoners' kopie van het beleid van een typische concentratieschool uit één van de Vlaamse grootsteden is al helemaal niet aan de orde, al laten we ons graag door hen inspireren. Toch koos Arkorum bewust voor een 'AN-beleid' dat centraal aangestuurd wordt. Enerzijds om praktische redenen: door het 'tellen' van anderstalige nieuwkomers o Nieuwkomers zijn mensen voor wie Nederland een nieuw land is en het Nederlands een tweede (of derde) taal. Deze handreiking richt zich vooral op vragen rond de eerste jaren in het onderwijs aan migrantenkinderen die als vluchteling of asielzoeker in de experimentele fase van het Vlaamse beleid (periode 1999-2003) 6 2.2.3 Het concept 'nieuwkomer' in het Vlaamse decreet op het inburgeringbeleid 10 2.2.4 Doelgroepen van het inburgeringbeleid volgens de uitvoeringsbesluiten 11 2.3 Besluit 12 3. De APS-databank 'Volwassen anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse Gewes

Aandachtspunten en tips voor goed onthaalonderwijs. Onthaalonderwijs is onderwijs dat de taalvaardigheid Nederlands, sociale integratie en zelfsturing (op een efficiënte manier functioneren in de klas en op school) van anderstalige nieuwkomers bevordert Anderstalige nieuwkomers kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn. Ze zijn nog onvoldoende lang in België om een van de landstalen te kennen. Voor hen is er een aangepast onthaalbeleid. Volwassenen volgen een inburgeringsprogramma met lessen Nederlands Tweede Taal en een cursus maatschappelijke oriëntatie, en worden begeleid naar werk

Anderstalige nieuwkomers. Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen van 5 tot 18 jaar die nog niet lang in België wonen en die niet voldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen te kunnen volgen. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams bij het omgaan met anderstalige nieuwkomers Anderstalige nieuwkomers ondervinden heel wat drempels om de stap te zetten naar het hoger onderwijs: het academisch Nederlands, leerstrategieën Enkele organisaties bundelen de krachten en zetten hiervoor een samenwerking op poten in de regio Limburg: het Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB, Leerwinkel Genk, Hogeschool PXL, UCLL, UHasselt en alle Limburgse centra voor. Een beleid gericht op gelijke onderwijskansen Om voor de eerste graad en het structuuronderdeel anderstalige nieuwkomers in aanmerking te komen voor GOK-uren-leraar moet een school op 1 februari van het voorafgaand schooljaar in die graad en/of dat structuuronderdeel minstens 10% regelmatige leerlingen tellen die voldoen aan de. Vroeger kwamen de anderstalige nieuwkomers samen van 17 tot 19 uur en de mensen in armoede van 19 tot 21 uur, maar nu zit de hele groep samen van 17 tot 21 uur. Ze hebben bij elkaar over het muurtje gekeken en zelf vastgesteld dat hun scepticisme en hun eerste gedachten over de anderen onterecht waren

Hallo, ik ben juf Nadia

Van experimenteren naar samen beleid make

De cijfers slaan enkel op het aantal meerderjarige nieuwkomers. De inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers gebeurt niet via een inburgeringstraject, maar vooral door school te lopen. Net zoals voor hun leeftijdsgenoten, geldt voor minderjarige anderstalige nieuwkomers het recht op onderwijs en de leerplicht Vrije tijd is een belangrijk onderdeel van dat sterk beleid en is voor kinderen en jongeren noodzakelijk om zich te kunnen ontplooien. Jonge nieuwkomers (jonge, meestal anderstalige vreemdelingen die nog niet zo lang in België zijn) nemen nog te weinig deel aan het vrijetijdsaanbod. Er is bovendien nog veel onwetendheid over deze doelgroep

De opvallende gelijkenissen tussen onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers en inclusief onderwijs. Posted on juni 29, 2017. by krisvandenbranden. 1. De doorstroming van veel ex-anderstalige nieuwkomers in het regulier secundair onderwijs verloopt problematisch. Na een jaar (of langer) aparte opvang in de onthaalklas, komen veel anderstalige. De Vlor bracht op eigen initiatief advies uit over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, dit is onderwijs dat tegemoetkomt aan de specifieke onderwijsnoden van anderstalige nieuwkomers. Het specifieke en in de tijd beperkte onderwijsaanbod dat in de regelgeving wordt voorzien voor anderstalige nieuwkomers, is voor de raad enkel een initiële fase in een langer proces

Betrokken partijen - Onderwijs aan Nieuwkomers in de Duin

Volwassen anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse Gewest: aantallen, profielen, beleidsaandachtspunten Statistieken • november 2003 • Departement Kanselarij en Buitenlandse Zake Na een eerste geslaagde editie gaf het project 'Elektro Anders' een nieuwe groep anderstalige nieuwkomers de kans om zich in 9 maanden om te scholen tot indu.. Alles wat je had willen weten over OKAN (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) en ex-OKAN'ers, achtergrondinformatie, praktische tips maar ook hoe je omgaat met ouders, welke partners je kan inschakelen en nog veel meer. Vind je iets niet? Meld dit! Anderen zijn er misschien ook naar op zoek en op die manier kunnen we onze pagina interessant en volledig houden

•opvang anderstalige nieuwkomers in de reguliere klaspraktijk 1 •opstarten talenbeleid 11 •beginnende geletterdheid met bijzondere aandacht voor fonemisch bewustzijn. 10 •breed evalueren van taalcompetenties 1 •taalstimulering en taalspelletjes 2 Workshops 2015 36 gegeven in 2015 2 Anderstalige nieuwkomers, geen 'apart' verhaal. Een GO! visie; 3 Wat moet en wat mag? FAQ's over wettelijke bepalingen AN; 4 Organisatie van onthaalonderwijs; 5 Een warm en veilig onthaal20 De info in dit hoofdstuk geldt bij uitbreiding voor alle nieuwkomers op school: schoolverhuizers, nieuwe inschrijvingen e.d. 5.1 In de beleidsteksten van Vlaanderen valt op dat de doelgroepen van hooggeschoolden, traaglerenden, anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs en niet- en anders-gealfabetiseerde kinderen en jongeren sterk onderbelicht worden. Het beleid richt zich weinig op de inhoudelijke en didactische kant van het NT2-werkveld

Onderwijs aan Nieuwkomers in de Duin- en Bollenstreeek

Doel van dit onderzoek is om het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en OKAN-leerlingen in secundaire scholen in kaart te brengen en kritisch te analyseren. Dat werd gerealiseerd d.m.v.: Het reconstrueren van de schoolloopbanen van anderstalige nieuwkomers, en dit op basis van de administratieve databanken Jonge kl worden voor de overheid niet gedefinieerd als 'anderstalige nieuwkomers'. Ze zijn welkom in elke school. Kinderen van 5 jaar tot 12 jaar (wetgeving vertrekt vanaf 5-jarig kind) Contacteer het team sociaal beleid van de stad Lier. Eerst wordt gekeken of het kind aan de 5 voorwaarden voldoet om een anderstalige nieuwkomer te zijn

Iedereen die meer inzicht wil krijgen in de aanpak van anderstalige nieuwkomers binnen het onderwijs. Begeleiding. Ayse Cetin en Fouzia Zoubair waren beiden 'leerkracht anderstalige nieuwkomer' in de eerste lagere school in Vlaanderen die van start ging met een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers Om nieuwkomers te helpen een school te vinden, kunnen lokale besturen, scholen en asielcentra - naargelang de situatie - krijgen. Kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. Voor anderstalige kinderen is de klchool een prima plek om Nederlands te leren. Naar boven Nieuwkomers die niet in een. Van migratie naar arbeidsmarktintegratie. Deze studiedag vindt zijn oorsprong in recent onderzoek naar de integratie van nieuwkomers binnen de Vlaamse arbeidsmarkt. In het publiek debat, onderzoek en beleid is er steeds meer aandacht voor de relatie tussen de sociale integratie van migranten en inclusieve tewerkstelling Het beleid is een niet te onderschatten aanjager van de taalsector. Neem nu het NT2-segment (Nederlands als tweede taal). Wil het beleid dat jonge en oudere nieuwkomers Nederlands leren, dan moeten daarvoor taalopleidingen worden ingericht: cursussen voor volwassen nieuwkomers maar ook onthaalklassen voor de kinderen van de anderstalige nieuwkomers (OKAN-klassen) Anderstalige nieuwkomers warm en taalkrachtig verwelkomen in de klas 10. Woordenschatontwikkeling in de klchool 11. Motiverende praktijkervaringen in de kleuterklas 12. Pedagogisch beleid rond anderstaligheid uitbouwen in je school 13

Rugzak vol ervaringen | Onderwijsnetwerk Antwerpen

Aanvullend advies over onthaalonderwijs voor anderstalige

Verslag vergadering adviesraad Vlaams Beleid donderdag 28 september 2017, 20 u Locatie: zaaltje Brouwershuis, Marktstraat 59, Opwijk Aanwezig: • Definitie van anderstalige nieuwkomers (AN op het aanvraag formulier)) en gewezen anderstalige nieuwkomers (GAN op he Taalondersteuning anderstalige nieuwkomers We bieden ex-OKAN'ers begeleiding op maat: een individuele, gerichte ondersteuning van hun noden. Samen zoeken we de pijnpunten van taal op in alle vakken en sturen we gericht bij door middel van visualisatie, in context leren, het aanleggen van begrippenlijsten.

talige diversiteit (diversiteitsthema in het beleid

 1. der belangrijk onderdeel van taalbeleid. Het omvat dan alle maatregelen die genomen worden voor taalzwakke leerlingen en daarbij denken we aan dyslexie, dysorthografie, Snel op weg met anderstalige nieuwkomers
 2. Anderstalige Nieuwkomers in een reguliere klas. 21-04-2021. PXL-Congress - Elfde Liniestraat 23a (Gebouw D) - 3500 Hasselt. Hoe kan je de lessen in je reguliere klas aanpassen wanneer er ook enkele anderstalige nieuwkomers in zitten? We stellen een plan van aanpak voor en enkele concrete lesvoorbeelden om de aanpak te illustreren
 3. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen, jongeren of volwassenen staat centraal. In deze opleiding leer je lesmaterialen kiezen en werkvormen gebruiken. De opleiding opent ongetwijfeld deuren om aan de slag te gaan als leraar NT2. Wil je extra aandacht besteden aan de opvang en opvolging van anderstalige nieuwkomers
 4. Atlas, integratie & inburgering Antwerpen geeft informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen bij het inburgeren, Nederlands leren en oefenen, het omgaan met diversiteit, het uitwerken van een taalbeleid, sociaal tolken en vertalen en juridische dienstverlening over verblijf en rechtspositie
 5. Anderstalige nieuwkomers vormen een boeiende, diverse maar ook kwetsbare groep binnen ons onderwijs, met specifieke uitdagingen en ondersteuningsbehoeften. Zo ligt de kans op schooluitval, schoolse vertraging en problematische afwezigheden bij OKAN-leerlingen bijvoorbeeld stelselmatig hoger dan bij andere leerlingen
 6. De stad Lier organiseert in samenwerking met een aantal externe organisaties in Lier en omstreken verschillende activiteiten om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen bij het verwerven en verbeteren van de kennis van het Nederlands. De Leeswereld. Den Babbelier. Een school zoeken voor anderstalige nieuwkomers. Inburgeren in Lier. Lier voor taal
 7. Veel nieuwkomers vragen in eerste instantie naar sport: karate, voetbal of zwemmen. Maar de instap in dat aanbod is vaak niet zo laagdrempelig. Alleen worden niet alle kinderen even goed beleid in het vinden van de juiste plek en lang niet alle kinderen kunnen echte keuzes maken

NT2 Ondersteuning - Onderwijs aan Nieuwkomers in de Duin

Onthaalklas anderstalige nieuwkomers. Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers wordt ingericht voor jongeren van niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw binnen komen in ons land en het Nederlands onvoldoende beheersen. Via het onthaalonderwijs kunnen deze leerlingen zo snel mogelijk Nederlands leren.Onze school richt hiervoor momenteel een beperkt aantal plaatsen in Anderstalige nieuwkomers, een 'samen' verhaal. Beleid. Differentiëren. Leerlingenbegeleiding. Nederlands. Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) Zorg. Plaats. Nog te bepalen. Data. dinsdag 12 oktober 2021 van 9 tot 12 uur. dinsdag 9 november 2021 van 9 tot 12 uur. Schooljaar. 2020-2021 Anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basis - onderwijs die op de datum van hun inschrijving of op 1 september volgend op de inschrijving gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen: 5 jaar of ouder zijn (of ten laatste op 31 decembe

Nieuwkomers moeten mee (kunnen) doen in de samenleving. beleid en praktijk is een goed beeld te schetsen van de belangrijkstepijlers waarop beleid en voor anderstalige ouders georganiseerd op Antwerpse basisscholen (en op één secundaire school) Sommige anderstalige nieuwkomers vinden het gemakkelijker om een leeftijdgenootje in vertrouwen te nemen en te 'volgen' dan een volwassene: De 7-jarige Amran schuwt elke toenadering van volwassenen, Eind 2002 werd het SIF-beleid vervangen door het stedenbeleid) Inleiding De paper sluit af met een aantal aandachtspunten voor het Vlaamse beleid. Working paper. Reidsma, M., & De Cuyper, P. (2020). Buddyprogramma's voor anderstalige nieuwkomers. Inspiratie uit de organisatie van buddyprogramma's in drie landen. Leuven: HIVA - KU Leuven. Auteurs. Marije Reidsma, onderzoeker nieuws Wat anderstalige nieuwkomers tijdens de eerste schooldagen ervaren, zet de toon voor de rest van het schooljaar. Uiteraard wil u hen als leerkracht veel groeikansen geven. Krijgen zij een plaats in uw voorbereiding van het nieuwe schooljaar? Op de website Kleutergewijs, een blog over onderzoek en innovatie in het kleuteronderwijs, verschenen volgende tips over deze doelgroep. Met jonge nieuwkomers bedoelen we jonge, meestal anderstalige vreemdelingen die nog niet zo lang in België zijn. Sommigen zijn hier in gezinsverband, anderen alleen. In deze brochure leggen we een focus op de 12- tot 25-jarige nieuwkomers, omdat zij moeilijker een passend vrijetijdsaanbod vinden dan -12-jarigen

* Ontwikkel beleid voor nieuwkomers en zorg voor een goede kennisdeling en interne communicatie in de gemeente. * Behandel iedere nieuwkomer vanuit diens unieke situatie en bied maatwerk. Mensen verschillen in wensen, achtergrond en talenten. * Geef nieuwkomers extra uitleg en aandacht. Het financiële systeem in Nederland is voor hen erg complex (1996) benoemde een aantal problemen die zich voordoen bij het eentalige beleid. Zo is het niet aannemelijk dat anderstalige nieuwkomers de input van de docent zullen begrijpen omdat deze van te hoog niveau is. Daardoor ervaren ze niet alleen talige problemen, maar kunnen ze ook minder goed meekomen met andere schoolvakken anderstalige nieuwkomers. Anderstalige nieuwkomers (voorheen officieel neveninstromers geheten) zijn leerlingen die heel recent uit het buitenland zijn gekomen en in het Nederlandstalige onderwijs terechtkomen. Zij voldoen aan de volgende voorwaarden: ze zijn tussen vijf en achttien jaar oud; ze hebben een andere taal dan het Nederlands als.

1.1.1.2. Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers of OKAN Sinds 1991 wordt in Vlaanderen een onderwijsbeleid gevoerd voor migranten. Een van de pijlers van dit beleid is het onthaalonderwijs ten aanzien van nieuwkomers in het onderwijs. In het schooljaar 1994-1995 werd OKAN officieel opgericht. Ondertussen zijn e Aanvullend advies over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers 1 Situering In 1997 formuleerde de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een evaluatie van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers en een advies over de toekomst van dat beleid1. Het is niet de bedoeling dit werk over te doen. De meeste elementen uit dat advie Omgaan met - Omgaan met anderstalige nieuwkomers op school (Paperback). In België hebben ook kinderen en jongeren die asiel zoeken of geen wettige.. Vlaamse overheid met een beleid ter zake start. Toen werd ook de opvang van anderstalige nieuwkomers opgenomen in het onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). Voor het basisonderwijs werd geopteerd voor een geïntegreerde aanpak, voor het secundair onderwijs niet: de eerste onthaalklassen werden opgericht in het schooljaar 1991-1992 Gecombineerde leer-werktrajecten voor anderstalige werknemers en Uit recent onderzoek is gebleken dat de klassieke weg waarbij nieuwkomers eerst Nederlands leren via NT2, om nadien een job of een vervolgopleiding te zoeken, achterhaald is. Er en ons beleid dat vertrekt vanuit het empowermentidee

Advies over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Nieuwkomers in de klas: lesgeven aan anderstalige kinderen Informatie: Momenteel zijn er twee grote stromen anderstalige leerlingen: expatkinderen en vluchtelingen- of asielzoekerskinderen die al in een opvangschool hebben gezeten en die nu naar een gewone school komen Ondernemer Ibrahim Baaj uit Syrië met zijn mentor/studente Kelly Bantu. Zes studenten Internationaal Ondernemen van de Karel de Grote Hogeschool vormden - in een proefproject waarbij de school samenwerkt met Stad Antwerpen en de VDAB - anderhalve maand lang een duo met anderstalige nieuwkomers die een businessidee hebben of net een zaak zijn gestart die ze verder willen professionaliseren De Turnhoutse onderwijsraad bracht de uitdagingen bij het verwelkomen van anderstalige nieuwkomers in de klas onder de aandacht. Het onderwijs is de geknipte omgeving om integratie te stimuleren, maar mist de gepaste tools. De hogeschool en het bedrijf namen de handschoen op. Het Welkomspel is een eerste antwoord op de vraag

De opvallende gelijkenissen tussen onthaalonderwijs

Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers. In opdracht van het departement Onderwijs en Vorming, werd in september 2014 gestart met de evaluatie van het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) in het basis- en secundair onderwijs lokaal beleid, Ook lokale overheden kunnen deze on-derzoeksresultaten gebruiken als een drijfveer voor loka-le inspanningen om de ongelijkheid weg te werken. Zo lezen we in het jaarrapport van Agodi2 dat 16 pro-cent van de nieuwkomers in het onthaalonderwijs, vorig schooljaar minstens 30 halve dagen niet op school was Anderstalige kinderen die pakweg in april instromen, worden onvermijdelijk geconfronteerd met de test en maken tegelijk geen schijn van kans op slagen. Vele scholen beamen dat de regel in sommige gevallen een welkome stok achter de deur is, anderen benadrukken dat de test onrechtvaardig is voor anderstalige nieuwkomers Dit beleid resulteerde onder andere in de oprichting van OKAN-klassen in het secundair onderwijs. OKAN staat voor Onthaal Klas voor Anderstalige Nieuwkomers en dit initiatief is van start gegaan in het schooljaar 1991-1992 onder de noemer.

Metadata inburgering en integratie - Nieuwkomers

In deze regeling wordt verstaan onder: a. de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van de landbouw en Eerste hulp bij talenonderwijs aan anderstalige nieuwkomersMatti en Mona zijn de hoofdfiguren in een box met multimediale materialen om anderstalige kinderen..

Monitoring 2018 vervolgschoolcoaching —[ 6 ]— SITUERING HET VLAAMSE BELEID I N VERBAND MET HET ONTHAALONDERWIJS: EEN TERUGBLIK Elk jaar komen in België anderstalige nieuwkomers aan, onder hen ook minderjarigen Beleid grensoverschrijdend gedrag Rookverbod in je school Kleuterparticipatie Schoolondersteuning bij Directies en administraties basisonderwijs Onthaalonderwijs anderstalige nieuwkomers KLRSSE Krijg wekelijks de nieuwsbrief Schooldirect Ales wat je moet weten om als directeur, secretariaatsmedewerker, leraar o Met een aanbod van laagdrempelige oefenkansen Nederlands krijgen nieuwkomers de kans om hun Nederlands verder te oefenen. Daarnaast wordt de verbinding gemaakt tussen anderstalige nieuwkomers en Nederlandstalige vrijwilligers. Dit stimuleert ontmoeting en draagt bij tot het opbouwen van een sociaal netwerk in de stad

extra aandacht voor kansengroepen waaronder anderstalige nieuwkomers en etnisch- culturele minderheden, kansen creëren voor alle burgers om hun actieve deelname aan de maatschappij te - lokaal sociaal beleidsplan 2008 - 2013 - instapdiversiteitsbeleidsplan 2006 - verslagen werkgroep Leefbaarheid 2008 - 201 Europees beleid projecten en financiering; Naar een job op niveau voor hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers. Hooggeschoolde anderstalige nieuwkomers scoren slecht op de Vlaamse arbeidsmarkt: slechts 45% van deze doelgroep blijkt een job te hebben 5 jaar na aankomst in België en die is vaak onder hun niveau Jongeren uit de OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN), kunnen in Mechelen de Chill-week volgen. Er worden tijdens de paasvakantie tal van activiteiten aangeboden rond sport of cultuur. Daarnaast worden de jongeren geactiveerd binnen het vrijwilligerswerk, monitorenwerkingen en vakantiejobs

Onderwijsraad over het organiseren van secundaire onthaal onderwijs te laten omvormen tot beleid. Doorstroom van leerlingen uit onthaalscholen moet beter Vlaanderen kent in het secundaire onderwijs sinds 1991, naast de reguliere schoolwerking (ASO, TSO, BSO, KSO), ook onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers De EDINA-toolset! Deze EDINA-website is bedoeld om leerkrachten en scholen met anderstalige nieuwkomers (basis en secundair) te ondersteunen in hun praktijk en beleid. Een succesvolle opvang van deze leerlingen is immers van groot belang voor de rest van hun schoolloopbaan. De giraf wijst je de weg Kunnen anderstalige nieuwkomers zich volledig thuis voelen op onze scholen? Kunnen we verder gaan dan aanpassingen vanuit een hoofdbewonersperspectief, ad-hoc-beslissingen of paniekreacties? Wat vraagt een krachtig beleid? Alleszins volstaat het niet om enkel de deuren te openen, hoe goed dat ook bedoeld mag zijn

Stad Vilvoorde. Integratiebeleidsplan - PDF Gratis downloa

 1. van anderstalige nieuwkomers in het vijfde leerjaar van de lagere school Promotor prof. dr. Peter Van Petegem Masterproef voorgelegd met het oog op het behalen van de graad daarnaast had deze school een zeer duidelijk beleid op vlak van schoolafspraken en klasafspraken
 2. In Limburg zijn er heel wat anderstalige nieuwkomers en ex-OKAN (Onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers)-leerlingen die een opleiding op hoger onderwijsniveau ambiëren. Zij zijn echter niet vertrouwd met ons opleidingssysteem en hebben moeite om mee te kunnen met het academisch Nederlands. Hierdoor is de drempel om in te stappen in een langdurige opleiding op het niveau van het hoger.
 3. gevoerde beleid. In dit dossier worden daarom sporen aangereikt voor het werkveld, voor de onderzoekswe-reld en voor het beleid om van het digitaal Vlaanderen van morgen een inclusieve samenleving te maken. Willen we onze digitale toekomst zinvol vormgeven voor een zo groot mogelijke groep van mensen, da
 4. Advies over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers, 24 januari 2013. De Vlor formuleerde in dit advies vier hefbomen voor een effectiever onthaalonderwijs, die lokaal of op het niveau van de anderstalige nieuwkomer concrete invulling krijgen: een krachtiger toeleidingsbeleid; flexibilisering va
 5. Gelijke onderwijskansen. De Vlor pleit voor een geïntegreerd beleid dat ervoor zorgt dat alle kinderen, jongeren en volwassenen optimale onderwijskansen hebben. Daarbij stelt zich voortdurend de vraag welke groepen geen baat hebben bij een algemene aanpak en hoe die aanpak kan veranderen
 6. Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal Pedagogisch cahier Steeds meer basisscholen onthalen anderstalige nieuwkomers. Onthaalleerkracht, klasleerkracht, zorgcoördinator, directeur het hele schoolteam werkt samen aan optimale ontwikkelingskansen voor deze kinderen

Onderwijs voor nieuwkomers krijgt onvoldoende - De Standaar

Leerkrachten gezocht voor de Zomerschool van Meters en Peters. 'Meters en Peters' organiseert tijdens de zomervakantie opnieuw een zomerschool voor anderstalige nieuwkomers van de lagere school. Wil je je engageren om tussen 1 juli en 9 augustus gedurende minstens 1 week met deze kinderen aan de slag te gaan? School en buurt. Taalrijke omgeving Anderstalige jongeren worden grotendeel opgevangen in het basis- en secundair onderwijs. Onze doelgroep is het secundair onderwijs. Na een jaar OKANonderwijs komen de anderstalige nieuwkomers in het gewone onderwijs terecht. Een vervolgschoolcoach begeleidt hen daarin. Het zijn net deze vervolgschoolcoaches die aan de alarmbel trekken Taalgericht lesgeven aan ex-OKAN-leerlingen. Steeds meer leraren worden geconfronteerd met ex-OKAN-leerlingen in de klas. De slaagkansen van deze leerlingen verhogen is een hele uitdaging. Inzicht in de systematiek van tweedetaalverwerving kan daarbij helpen. Deze cursus wil enerzijds leerkrachten tools aanreiken om in meertalige klassen les te. Half maart telde de rapporteur 1.104 anderstalige nieuwkomers van 2 tot 12 jaar in het bevolkingsregister. Van die groep zijn er 94 erkend als vluchteling (of ze hebben een lopende aanvraagprocedure) Hartencollege Basisonderwijs • Weggevoerdenstraat Weggevoerdenstraat 55, 9400 Ninove. ond. 0444.390.454 054/31 74 95. info.bwe@hartencollege.b

OKAN - Talentenschool Turnhout

Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor

Anderstalige nieuwkomers worden in het secundair onderwijs sneller en meer gefaseerd geïntegreerd in de reguliere klassen 4. Psychosociale ondersteuning wordt structureel voorzien in het onthaaltraject in Nood aan een krachtig en aangepast beleid (op divers

OKAN-leerkracht in het secundair onderwijsICT als leerkacht - Portfolio Sabine WillenDocent ISK | Bisbee Flexonderwijs | Bisbee Flexonderwijs

Bijna helft van anderstalige nieuwkomers in Vlaanderen

 1. Volwassen anderstalige nieuwkomers in het Vlaamse Gewest
 2. Uitgeverij Politei
 3. Migratie - Weebl
 4. Digitaal Netwerkevent stad Leuven: Onthaalbeleid
 5. Project @Level2Work: Inschakeling hoogopgeleide
 6. Hogeschoolstudenten helpen anderstalige nieuwkomers met
 • Logan Lerman instagram.
 • Oorlogsmuseum Houffalize.
 • Spectrum Wuustwezel.
 • Overschrijven kennelnaam.
 • SunnyTent review.
 • Daily training schedule.
 • Rembrandt Wikikids.
 • Postgraduaat UGent.
 • Kledingkast indeling Pinterest.
 • Azijnzuur kopen.
 • Shetland Sheepdog.
 • ING WhatsApp.
 • Paard cariës.
 • Beste brandhout voor houtkachel.
 • Weerstandscoefficient BINAS.
 • Grote Facebook groepen.
 • Instagram app Windows 10.
 • Waarom kappen ze regenwouden.
 • Otoscoop voor thuis.
 • Oude buikspreekpop.
 • Schaduw planten binnen.
 • Lente van Drenthe.
 • Theca Turbo kachel.
 • How can I make my bedroom look nice?.
 • Nioxin Shampoo 1000ml.
 • Halswarmer breien DROPS.
 • Novoferm T100 handleiding.
 • Let It go lyrics passenger.
 • Eriba caravan Marktplaats.
 • Microscopische diff.
 • Drukste stations Nederland.
 • Ambiente tendence frankfurt.
 • Kapselsjaren 70 Kort.
 • Bloedarmoede alcohol.
 • Formule arbeid en vermogen.
 • Ffxiv change color of chocobo.
 • Retraite weekend 2020.
 • Louvre luiken voor raam.
 • Mount ISO Windows 7.
 • All inclusive pretpark Duitsland.
 • Deelnemers Kunstmaand Ameland 2017.