Home

Themarapport depressie

Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten. 9 april 2018. De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage 'Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg' die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft. Depressie is een belangrijk probleem voor de volksgezondheid: per jaar maken ruim 800.000 mensen een depressie door. Depressie staat al jaren in de top vijf van aandoeningen met hoogste ziektelast en hoogste ziektekosten. Psychische aandoeningen zijn een belangrijke oorzaak van langdurig ziekteverzuim Het themarapport, geschreven in opdracht van het ministerie van VWS, geeft een breed overzicht aan kennis over depressie. In het eerste deel wordt er stilgestaan bij de epidemiologie. Hoe vaak komen depressies voor? Wat zijn risicofactoren? Hoe zit het met co-morbiditeit

Trimbos.nl Themarapport depressie: landelijke cijfers en ..

Themarapportage van de Staat van Volksgezondheid en Zorg. Het rapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten op het gebied van depressie. Het rapport brengt ook de verschillende partijen in de keten van depressiezorg in beeld: van gemeenten die preventieve maatregelen kunnen nemen tot en met specialistische geestelijke. 9 juli 2021 - De nieuwe Landelijke Monitor Depressie volgt de effecten van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, dat als doel.. Volg ontwikkelingen rond psychische gezondheid Ontvang ongeveer 1x per twee weken nieuws, nieuwe cijfers en trends en rapporten over psychische gezondheid van het Trimbos-instituut in uw mailbox Thema rapportage depressie. Vanuit NIVEL Zorgregistraties levert NIVEL inzicht in de zorg voor depressieve patienten binnen de huisartsenpraktijk over de periode 2012/2015. Dit gebeurt in het kader van het Themarapport Depressie, olv Het Trimbos instituut. Hoeveel patienten kwamen in de periode 2012-2015 bij de huisarts voor depressieve klachten Meerjarenprogramma Depressiepreventie 14 februari 2017. In het meerjarenprogramma (MJP) wordt via een levensloopbenadering van de hoogrisicogroepen per risicogroep een keten gevormd van signaleren, bespreken, verwijzen/toeleiden en uitvoeren van interventies voor depressiepreventie

Thema rapportage depressie Vanuit NIVEL Zorgregistraties levert NIVEL inzicht in de zorg voor depressieve patienten binnen de huisartsenpraktijk over de periode 2012/2015. Dit gebeurt in het kader van het Themarapport Depressie, olv Het Trimbos instituut 10 april 2018 - De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in d 9 april 2018 - Drie op de tien ondervraagde jongeren (29%) van 16 t/m 34 jaar voelden zich in de afgelopen twee jaar langere tijd depressief of zijn dat nu nog steeds.Ze ervaren dagelijks ernstige neerslachtigheid en verlies van levenslust. Dat blijkt uit een gewogen onderzoek onder het EenVandaag jongerenpanel, waar 3400 jongeren aan meededen In aantallen uitgedrukt hebben per jaar ruim 500.000 Nederlanders tussen de 18-64 jaar een depressie en naar schatting 800.000 Neder-landers als ook kinderen onder de 18 jaar en mensen boven de 64 jaar meegenomen worden. Naar schatting krijgt 1 op de 15 jongeren een depressie In het Themarapport Zicht op Depressie (2018), een publicatie in het kader van de Staat van Volksgezondheid en Zorg,1 is informatie uit (veelal) landelijke databronnen bij elkaar gebracht om een overzicht te bieden van de beschikbare kerncijfers over depressieve stoornis en klachten op het gebied van epidemiologie, preventie en zorg

Dit VTV-Themarapport is een gezamenlijk product van RIVM en Trimbos-instituut, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. RIVM, Postbus 1, 3720 BA Bilthoven, telefoon: 030 - 274 91 11; fax: 030 - 274 29 7 Het Trimbos-instituut is een kenniscentrum dat de kwaliteit van leven wil verbeteren door het delen van kennis over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van tabak, alcohol en drugs. Angst, depressie en suïcidaliteit behoren tot de kernthema's van het instituut. Dit komt tot uiting in onder andere de volgende activiteiten: Kwaliteitsstandaarden Het Trimbos-instituut heeft [ De hashtag #faceofdepression geeft antwoord op de belangrijke vraag: 'Hoe ziet een depressief persoon er eigenlijk uit?' Velen hebben hier namelijk een verkeerd beeld van. De foto's die bij deze hashtag worden gedeeld, laten zien dat mensen met een depressie deze gedachten juist verbergen en 'gewoon' normaal doen. Stephan Bouwma In het VTV-Themarapport 'Gezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen'1 van het RIVM en het Trimbos-instituut, wordt een groot aantal onderzoeken naar het effect van de preventie van depressie, schadelijk alcoholgebruik en angststoornissen op een rij gezet Het themarapport, geschreven in opdracht van het ministerie van VWS, door het Trimbos Instituut, NIVEL en CBS, geeft een breed overzicht aan kennis over depressie

Factsheet Praten helpt, Themarapport suïcide en depressie Praten helpt onderzoek naar suicidale gedachten en taboe op depressie in regio Kennemerland; Vragen en antwoorden Zero Suïcide campagne; Kennemerland vormt samen met Zuidoost-Brabant, Zaanstreek-Waterland, Zeeland, Friesland en Groningen één van de 6 proeftuinen om suïcide aan te. Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten 11/04/2018. De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage 'Zicht op depressie: de aandoening,. Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten 10 april 2018 - De impact van depressie is groot: voor de persoon zelf, voor de naaste omgeving en voor de maatschappij. Dat stellen het Trimbos-instituut en het RIVM in de rapportage 'Zicht op depressie: de aandoening, preventie en zorg' die staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS heeft aangeboden aan de Tweede Kamer

Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten . Prevalentie Depressie Internationaal: •2% (kind) - 8% (adolescent) depressieve stoornis •14-25% depressieve klachten Nederland: •2,8% depressieve stoornis (Verhulst et al., 1997 ; De diagnose depressie werd wel op verschillende manieren gesteld, en dat maakte uit voor de. Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en -afhankelijkheid komen veel voor: een op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast

Depressie is een groot gezondheidsprobleem, er hebben veel mensen last van Ik stuur u hierbij ook het themarapport Zicht op depressie, dat recent is afgerond 1. Kernboodschap van deze brief: depressie blijft een speerpunt. Depressie is een belangrijk thema in Nederland Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe (2020) Depressie in Drenthe (2018) Kwetsbaarheid bij ouderen (2017) Overgewicht en obesitas in Drenthe (2014) Opvoedingsondersteuning in Drenthe. Welke behoefte is er? (2011 themarapport over depressie en begin 2018 over dementie. De Staat VenZ maakt gebruik van monitors, rapportages en websites die cijfers presenteren over Volksgezondheid en Zorg. Het digitale cijferover-zicht verwijst waar nodig en mogelijk door naar deze bronnen, waar meer informatie en duiding te vinden is. Het digitaal cijferoverzicht van de Staa

1 Depressie Dit rapport is gericht op de problemen die zich mentaal voordoen bij veel jongeren maar waar liever de stilte over hangt dan levens redden. Introductie In dit rapport zal een heel belangrijk onderwerp besproken worden, waar door middel van cijfers de ernst van het probleem in het licht wordt gezet Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014, preventie in de zorg. De term depressieve klachten wordt gebruikt voor symptomen beschreven als onderdeel van de diagnose depressie en de term angstklachten wordt gebruikt voor symptomen beschreven als onderdeel van de diagnose angst Depressie is daarnaast één van de duurdere ziekten; vooral de behandeling in algemeen psychiatrische ziekenhuizen en de farmaceutische hulp zijn kostbaar.5. Veel mensen met depressieve klachten gaan niet naar de huisarts en blijven onbehandeld. Van de mensen die wel een hulpverlener bezoeken, worden velen niet volgens de richtlijnen behandeld Themarapport Gezond Gewicht: Verkenning van het thema 2 Beelden bij het Themarapport Gezond Gewicht in Drenthe Gezond gewicht: feiten, cijfers, gepest op school en hebben een groter risico op angst en depressie. De prevalentie van obesitas in Nederland is door de ontwikkeling naar een obesogene samenlevin themarapport 178 Bijlage 2 Projectleiding, begeleidende commissies en klankbordgroep VTV-2014 180 Bijlage 3 Indicatoren voor participatie 182 Bijlage 4 Methodebeschrijving rol van sociaaleconomische status 184 Bijlage 5 Extra tabellen 185 Bijlage 6 Afkortingen 192 Boek MP.indb 6 11-09-13 11:1

Trimbos-instituut | Home

Themarapport Van Reorganiseren naar organiseren bij Defensie 'Van Reorganiseren naar organiseren bij Defensie'. Dat is de titel van het themarapport dat de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht 3 april heeft aangeboden aan minister Ank Bijleveld-Schouten Dit themarapport Preventie volwassenen en ouderen is onderdeel van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) van 2005. (depressie, angst en/of stress) en dit percentage is toegenomen. Vrouwen hebben vaker last van psychische problemen dan mannen. In aansluiting hierop blijken d Themarapport ZICHT OP RISICOGEZINNEN EN HULP De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkings-verband van de Provincie Zeeland, een van de ouders is depressief (geweest), laagopgeleide ouders, slechte woonsituatie. Bij drie tot en met elf risicofactoren spreken we van een gezin met een verhoogd risico, een 'risicogezin' Themarapport Gezondheid, Leefstijl en Zorggebruik in de Arme Wijken . 2017 De nationale gezondheidsenquête Curaçao Themarapport Wijken hebben iets vaker astma, depressie en een beroerte of chronische gevolgen van een beroerteWe zien geen

Het themarapport 'Zicht op depressie: de aandoening

Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten. Werkboek 'starten eigen praktijk' beschikbaar. Contact informatie. Postbus 24063 3502 MB Utrecht 030- 753 92 46. Ook via WhatsApp. De NVGzP is ook uitsluitend voor leden (tijdens kantooruren) bereikbaar via WhatsAp 1 Depressie en angststoornissen, functioneren en hulpverlening in verschillende etnische groepen Dr M.A.S. de Wit (epidemioloog, GG&GD Amsterdam) Drs W. Tuinebreijer (psychiater, GG&GD Amsterdam) Prof dr J Dekker (Hoogleraar klinische psychologie, Vrije Universiteit, GGZ Mentrum) Dr I Komproe (Transcultural Psychosocial Organisation, TPO) Prof dr AJ Beekman (Hoogleraar psychiatrische. Volgens een themarapport van het RIVM (2018) heeft ruim een half miljoen volwassenen (18-64 jaar) jaarlijks depressieve klachten. Ervaringsdeskundige Sacha Verheij is 24 jaar oud en heeft al Bekijk het themarapport 'vallen, Dit kan weer leiden tot andere problemen, zoals depressie en eenzaamheid. Inzetten op het voorkomen van valongevallen is een logische keuze, wel vraagt dit om een integrale aanpak. De GGD kan hierin een adviserende rol spelen Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten. Contact informatie. Postbus 24063 3502 MB Utrecht 030- 753 92 46. Ook via WhatsApp. De NVGzP is ook uitsluitend voor leden (tijdens kantooruren) bereikbaar via WhatsApp Stel je vraag kort o.v.v. je lidmaatschapnumme

Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiate

Sacha Verheij over depressie: 'Het voelt alsof je al dood bent' Volgens een themarapport van het RIVM (2018) heeft ruim een half miljoen volwassenen (18-64 jaar) jaarlijks depressieve klachten. Ervaringsdeskundige Sacha Verheij is 24 jaar oud en heeft al More. Quinten Wassenburg. Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten . Wereldwijd zijn nu meer dan 400.000 mensen aan het coronavirus overleden. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins-universiteit, die zich baseert op cijfers van officiële instanties. De teller staat sinds vanmorgen op 400.013 Het themarapport Op weg naar maatschappelijke kosten-batenanalyse voor preventie en zorg is toegankelijk en informatief. Het is daarmee een zeer nuttige, betekenisvolle bijdrage waar beleidsmakers en andere betrokkenen veel aan zullen hebben bij het denken over de vormgeving van de zorg en het voorbereiden van zorg- en gezondheidsmaatregelen Dit themarapport is onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Ontwerp ter preventie van depressie. Bij andere voorbeelden van preventie in de zorg ontbreekt het bewijs, of zij Meijer et al., 2006. Meijer SA, Smit F, Schoemaker C, Cuijpers P. Gezond verstand: evidence-based preventie van psychische stoornissen. RIVM. In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) rapporteert het RIVM elke vier jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel. 3 De Nationale Gezondheidsenquête Curaçao 2013 Themarapport OUDEREN Dit is een uitgave van: Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) Martinus Academisch Centrum Molenplein z/n, Otrobanda Curaçao (+599 9) november 2013 VIC VIC verricht onderzoek op het gebied van Ziekte & Zorg en Gedrag & Gezondheid ten behoeve van informatievoorziening aan de overheid, zorgverleners en zorginstellingen voor. Zo verschijnt dit najaar een themarapport over depressie en begin 2018 over dementie. De Staat VenZ maakt gebruik van monitors, rapportages en websites die cijfers presenteren over Volksgezondheid en Zorg. Het digitale cijferoverzicht verwijst waar nodig en.

Zicht op depressie - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatri

 1. Themarapport depressie: landelijke cijfers en kennishiaten Lees verder Brabantse universiteiten en GGZ Eindhoven samen in Werkplaats 'Technological and Social Innovation for Mental Health'. Lees verder Wijk-GGD'ers Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2017 Lees verder Minister wil verpleeghuizen korten die veel geld in managers.
 2. De nationale gezondheidsenquête Curaçao 2017 Themarapport Gezondheid, Leefstijl en Zorggebruik in de Arme Wijken Volksgezondheidsinstituut Curaçao (VIC
 3. Depressie. De diagnose depressie (komt overeen met depressieve stoornis) Berg van den M, Post NAM, Hamberg- van Reenen HH, Baan CA, Schoenmaker CG. Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven 2013
 4. Zo verschijnt dit najaar een themarapport over depressie en begin 2018 over dementie. De Staat VenZ maakt gebruik van monitors, rapportages en websites die cijfers presenteren over Volksgezondheid en Zorg. Het digitale cijferoverzicht verwijst waar nodig en mogelijk door naar deze bronnen,.

In een themarapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ([RIVM], 2014) betreffende depressie bij reumapatiënten aangezien verschillende somatische symptomen van depressie overeenkomen met somatische symptomen van reuma, zoals moeheid en slechter slapen Preventie van depressie en alcoholpreventie en patiëntveiligheid. Beleidsmaatregelen die vrij recent door het Ministerie van VWS zijn geïnitieerd Deze maatregelen worden in het RIVM themarapport Letselpreventie (in druk) aangeduid als «zorggerelateerde» maatregelen Download 'ADR-Themarapport wendbaarheid en slagvaardigheid' PDF document | 12 pagina's | 6,5 MB. Rapport | 23-09-202 Dit boek is een themarapport in het kader van de 'Volksgezondheid Toekomst Verkenningen' en is een gezamenlijke vrucht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) en het Trimbos-instituut. Voor de preventie van depressie,.

Trimbos.nl AF1569: Zicht op depressie: de aandoening ..

Wanneer er sprake is van een comorbide depressie dan is het wenselijk dat wordt gestart met een SSRI, aangezien hiermee zowel de depressie als de BDD kan worden behandeld. Voor informatie over de effectiviteit van SSRI's bij de behandeling van depressieve stoornissen, zie richtlijn Depressie (Landerlijke Stuurgroep Mulidisciplinaire Richtlijnontwikkeling, 2005) - Het zijn vooral psychische stoornissen (alcoholafhankelijkheid, angst en depressie), coronaire hartziekten en COPD die gepaard gaan met veel verlies in kwaliteit van leven. - Er bestaan aanzienlijke gezondheidsverschillen in Nederland tussen arm en rijk, stad en platteland, autochtoon en allochtoon In het eerste en het zevende themarapport in de 'Volksgezondheid toekomst verkenning' (VTV)-1997 wordt getracht deze vragen te beantwoorden.1 2 Beide rapporten dienden ter voorbereiding van het samenvattende eindrapport 3 en zijn totstandgekomen in samenwerking met zo'n 150 wetenschappers Zowel een angststoornis als een depressie, die beide veel voorkomen, kunnen samengaan met lichamelijke klachten en zich vaak in eerste instantie manifesteren in lichamelijke klachten. De diagnostiek van angststoornissen en depressie staat beschreven in de NHG-standaarden en de multidisciplinaire richtlijnen Angststoornissen en Depressie

Trimbos.nl Mentale gezondheid en preventi

Berg M van den (red.), Post NAM, Hamberg-van Reenen HH, Baan CA, Schoemaker CG (red.). Preventie in de zorg. Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM Rapport. Dit themarapport gaat in op de onderwerpen gezondheid en leefstijl en is ont-wikkeld door de GGD Zeeland in samenwerking met Scoop. Diverse onderwer-pen zoals overgewicht, ondergewicht, mondgezondheid en behoefte aan op-voedingsondersteuning komen aan bod. Er wordt hierbij een vergelijking ge-maakt tussen de gemeenten in Zeeland het themarapport 'Gezondheid en levensverwachting gewogen'. Wij vatten die samen in dit artikel.3 gezonde levensverwachting Berekeningen van een gezonde levensverwachting wor- reumatoïde artritis en depressie (vrijwel) geheel door de ziektejaren, terwijl beroerte een tussenpositie inneemt Samenvatting Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en -afhankelijkheid komen veel voor: één op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met d

Thema rapportage depressie Nive

 1. g (Volz e.a., 2002)
 2. Dit themarapport Zorg voor sociaal kwetsbaren is onderdeel van de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) van 2005. Naast dit rapport bevat de VMU ook de themarapporten Preventie jeugd en Preventie volwassenen en ouderen. In dit themarapport wordt ingegaan op een aantal aspecten van de sociaal kwetsbare groepen in Utrecht
 3. Uit onderzoek in Rotterdam onder (voormalig) werklozen blijkt dat mensen die geen werk hebben hun gezondheid als slechter ervaren en meer psychische problemen hebben dan mensen die na een periode van werkloosheid weer werk hebben.4 Ook van vluchtelingen die al langer in Nederland wonen, weten we dat de kans op onder andere diabetes, depressies en andere psychische problemen veel groter is als.
 4. In het schooljaar 2018-2019 (voorlopige cijfers) gingen ruim 1,4 miljoen van de 4- tot 12-jarigen naar het basisonderwijs (1.405.500). Daarnaast gingen bijna 35.000 leerlingen naar het speciaal basisonderwijs. Dit is onderwijs voor kinderen en jongeren met een handicap, chronische ziekte of stoornis
 5. Dit is een themarapport in de serie op basis van de 'Enquête Jeugdmonitor Zeeland - Klas 3 Voort-gezet Onderwijs 2011'. Aan de enquête werd deelgenomen door 3.147 Zeeuwse leerlingen uit klas 3 van het voortgezet onderwijs, vooral 14 en 15-jarigen. Alle scholen voor voortgezet onder-wijs in Zeeland, en enkele daarbuiten, hebbe

Meerjarenprogramma Depressiepreventie 14 februari 2017

 1. Auteurs: SA Meijer & F Smit & CG Schoemaker & P CuijpersGezond verstand. Evidence-based preventie van psychische stoornissen Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en afhankelijkheid komen veel voor: één op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast
 2. Achtergrond. Bij SOLK spelen vaak psychosociale stressoren een rol, bijvoorbeeld werkproblemen, stress, een ernstig trauma zoals een ramp of vroege traumatisatie zoals seksueel misbruik op kinderleeftijd. Veel artsen hebben het idee dat dit soort factoren veel vaker aanwezig is bij patiënten met SOLK en somatoforme stoornissen dan bij.
 3. Eindevaluatie beweegprogramma 'Lekker in je Lijf' 7 Figuur 1 Opbouw gemeentepolis Zorg en Zekerheid 1.2. Gemeentepolis De gemeentepolis biedt mensen met een laag inkomen en veel zorgkosten de kans om zich goed aanvullend te verzekeren
 4. 2 S. Kooiker en N. Hoeymans, Burgers en Gezondheid, Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in samenwerking met het Sociaal en Cultureel Planbureau, 2014 . 2 mensen met een ernstige depressie, een verstandelijke beperking, hersenbeschadiging
 5. der vaak aan een slechte psychische gezondheid te hebben dan meisjes (26% versus 40%), maar zeggen vaker een ongezonde leefstijl te hebben en scoren
 6. Request PDF | Preventie van psychische stoornissen: een taak voor gemeenten en het basispakket | De uitgave van Gezond Verstand is prima getimed, mogelijk zelfs wat aan de late kant! Het had er al.
 7. Het effect van informele zorg op gezondheid. In: MM Harbers N Hoeymans (red.) Gezondheid en maatschappelijke participatie. Themarapport Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014 p.111-117. Bilthoven RIV

Drie op de tien jongeren voelen zich depressie

Bijna 60% van de hoger opgeleiden doet vrijwilligerswerk. In 2019 verleende 58,4% van de WO'ers en 55,6% van de HBO'ers vrijwilligerswerk. Hoger opgeleide volwassenen participeerden hiermee vaker in vrijwilligerswerk dan lager opgeleide volwassenen (Arends & Schmeets, 2018).Van de volwassenen die alleen het basisonderwijs hebben afgerond verleende 30,2% vrijwilligerswerk Het themarapport geeft een overzicht van landelijke gegevens en kennishiaten over dementie en dementiezorg en is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport maakt deel uit van de Staat van Volksgezondheid en Zorg , een samenwerking tussen Nivel, RIVM, Trimbos-instituut, Centraal Bureau voor de Statistiek, het Sociaal en Cultureel Planbureau en andere kennisorganisaties Het effect van informele zorg op gezondheid. In: MM Harbers N Hoeymans (red.) Gezondheid en maatschappelijke participatie. Themarapport Volksgezondheid Toekomstverkenning 2014 p.111-117 Themarapport dementie en dementiezorg: Meer ondersteuning nodig voor mantelzorger..

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 1. In dit themarapport belichten we overgewicht en obesitas vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende geografische niveau's. De volgende onderwerpen worden in dit themarapport uitgewerkt, zo veel mogelijk met Drentse gegevens voor de verschillende leeftijdsgroepen en met relevante literatuur. Trend
 2. Waar iedere POH'er in de praktijk dagelijks mee te maken heeft / krijgt.
 3. Dit rapport 'Leren van de buren' beschrijft hoe verschillende landen hun beleid publieke gezondheid vormgeven, om daardoor geinspireerd te worden en ervan te leren. De VTV-2006 'Zorg voor gezondheid' concludeerde dat Nederland niet langer bij de EU-top behoort op gezondheidsgebied. Een flink deel van de Nederlandse ongezondheid is in principe.
 4. Gezondheidsverschillen tussen laag en hoog opgeleiden zijn groot en hardnekkig. Investeren in de gezondheid van de jeugd op lagere opleidingsniveaus is dan ook van groot belang om deze gezondheidsverschillen aan te pakken. Scholen werken steeds vaker op een gestructureerde manier aan gezondheid. Opmerkelijk is dat hier op ROC's nog weinig aan wordt gedaan

Wat verschillende databronnen zeggen over het vóórkomen

Het bereik van preventieve interventies is sterk toegenomen van 13.008 deelnemers in 2006 naar 26.968 deelnemers in 2010 (dit is exclusief de deelnemers aan E-health interventies). Binnen de thema's depressie, angst, mantelzorg en KOPP/KVO is de meeste vooruitgang geboekt. Op dit moment staat preventie onder druk Niveau 2. Het is aannemelijk dat het tonen van de bevindingen van een laparoscopie niet effectief is als behandeling van pijn bij vrouwen met chronisch buikpijn. A2 Onwude, 2004. Niveau 3. Er zijn aanwijzingen dat 'mensendieck-somato-cognitieve therapie' effectief is als behandeling van pijn bij vrouwen met chronisch buikpijn Polder JJ, Takken J, Meerding WJ, et al. Kosten van ziekten in Nederland. De zorgeuro ontrafeld. Themarapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bilthoven: RIVM Rapport 270751005, 2002. National Audit Office. Tackling obesity in England. Report by the Comptroller and Auditor General. Londen: The stationary office, 2001 Depressie, angststoornissen en alcoholmisbruik en afhankelijkheid komen veel voor: één op de vijf mensen in Nederland lijdt aan een van deze stoornissen. Daarmee staan deze psychische stoornissen in de top 10 van ziekten met de grootste ziektelast seksualiteit en eenzaamheid. daarnaast is een themarapport 'vallen' uitgebracht. Dit rapport gaat in op cijfers bij valongevallen van 65 jaar en ouder. Per gemeente zijn factsheets ontwikkeld. - Er zijn panelonderzoeken gehouden naar de houding van het gebruik van alcohol, antibiotica, houtrook en bespreekbaarheid van depressie

Trimbos-instituut - NedKA

 1. Twitter maakt depressie meer bespreekbaar met #
 2. Gezond verstand: evidence-based preventie van psychische
 3. VGCt - Het themarapport, geschreven in opdracht van het
 • Vieze ogen hond schoonmaken.
 • Uit welke delen bestaat een zenuwcel.
 • Greek gods goddesses list.
 • Grote microgolfoven.
 • Maartje Ettema weg bij RTV Noord.
 • Aantal zelfmoorden Las Vegas.
 • IKEA koelkast review.
 • Natriumbicarbonaat ingrediënten.
 • Patagonië op kaart.
 • Butterfly knife kopen.
 • Professor Orthopedie.
 • Priester protestantse kerk.
 • Battersea stadium.
 • PAC ECG.
 • Telefoonnummer blokkeren.
 • Wordpress.org nl.
 • Genlias database Duitsland.
 • Gronden schorsing voorlopige hechtenis.
 • Derivaat betekenis financieel.
 • Oude Testament hoofdletter.
 • Morfea behandeling.
 • Huizensite Canada.
 • Directeur speel en werkhoeve bodegraven.
 • Nespresso reclame acteur.
 • Huizen te koop West Vlaanderen notaris.
 • Rookgedrag in kaart brengen.
 • Dooierzak 8 weken zwanger.
 • IMessage on Desktop.
 • Venum Trainingspak.
 • Laser ontharen Limburg.
 • WhatsApp Web video call.
 • Archiefkast Marktplaats.
 • Office 365 IMAP settings.
 • Centrum orthopedie Kortrijk.
 • Zadkine Alexander.
 • Afsnijding perspectief.
 • Boterkoek recept Smulweb.
 • Plastic Bottle Cutter.
 • Kijlstra Patio Square Ocean.
 • Challah vlechten.
 • Auto verkopen onderhandelen.