Home

Vertrouwenspersoon PCOU

Melden kan binnen PCOU / Willibrord bij iedereen die hiërarchisch hoger staat, bij de externe vertrouwenspersoon / adviseur of uiteindelijk zelfs extern. De vertrouwenspersoon / adviseur De vertrouwenspersoon is de in het kader van deze regeling aangestelde externe adviseur met (begrensde) geheimhoudingsplicht die je als werknemer in vertrouwen kan raadplegen over een vermoeden van een misstand Ik werk vanaf eind 2017 als extern vertrouwenspersoon voor medewerkers van de scholen van de stichtingen PCOU en Willibrord. Je kunt bij benaderen als in een arbeidsconflict bent geraakt met een collega of leidinggevende. Je kunt daarbij denken aan conflicten in de samenwerking naar aanleiding van bijvoorbeeld beoordelingen of re-integratie Wim van Es Ik ben sinds eind 2017 als extern vertrouwenspersoon voor leerlingen (of ouders, verzorgers of voogden van deze leerlingen) verbonden aan de scholen van de stichtingen PCOU en Willibrord. De andere externe vertrouwenspersoon is Anneke Aantjes met wie ik ook regelmatig overleg Ik werk vanaf eind 2017 als extern vertrouwenspersoon voor medewerkers van scholen die onder de stichtingen PCOU en Willibrord vallen. Je kunt mij als vertrouwenspersoon benaderen wanneer je zelf last hebt van ongewenst gedrag door collega's of leidinggevenden. Het gaat om gedrag dat je als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaart

Vertrouwenspersoon Integriteit bij PCOU / Willibrord

 1. Externe vertrouwenspersonen. Stichting PCOU en de Willibrord Stichting kennen externe vertrouwenspersonen. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een meer objectieve deskundige van buiten de organisatie. De externe vertrouwenspersoon kan u begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kunt u de externe vertrouwenspersoon om advies vragen
 2. PCOU Willibrord kent externe vertrouwenspersonen. De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de organisatie. De externe vertrouwenspersoon kan een medewerker, ouder of leerling begeleiden bij het wegnemen van een klacht. Ook kunnen zij de externe vertrouwenspersoon om advies vragen
 3. Externe vertrouwenspersonen PCOU Willibrord heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan de organisatie. De externe vertrouwenspersoon heeft onder meer tot taak, als u een klacht heeft: om na te gaan hoe een oplossing voor uw klacht kan worden bereikt; om u te adviseren en indien noodzakelijk of gewenst te verwijzen
 4. ste twee externe vertrou-wenspersonen. 2. De benoe
 5. Goed onderwijs, dat hebben Stichting PCOU en de Willibrord Stichting voor ogen. Zij verzorgen basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs met aandacht voor veiligheid, respect en gelijkwaardigheid

Daarnaast zijn er externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan de organisatie en kunnen u adviseren, ondersteunen en bijstaan bij het indienen van een klacht. PCOU Willibrord heeft twee externe vertrouwenspersonen. Op de website www.pcouwillibrord.nl kunt u lezen wie de contactpersonen zijn en hoe u ze kunt bereiken PCOU Willibrord heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan de organisatie. De externe vertrouwenspersoon heeft onder meer tot taak, als u een klacht heeft: - om na te gaan hoe een oplossing voor uw klacht kan worden bereikt

Externe vertrouwenspersonen. PCOU Willibrord heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan de organisatie. De externe vertrouwenspersoon heeft onder meer tot taak, als u een klacht heeft:? om na te gaan hoe een oplossing voor uw klacht kan worden bereikt;? om u te adviseren en indien noodzakelijk of gewenst te verwijzen Inmiddels als vertrouwenspersoon werkzaam voor 18 organisaties waaronder William Schrikker Groep en PCOU/Willibrord Utrecht Aanbieder van klachtenfunctionarissen, klachtonderzoekers en klachtencommissies voor medewerkers en voor cliënten 13. De school beschikt over één of meer geschoolde vertrouwenspersonen. Zij vervullen functies naar zowel medewerkers als leerlingen. In de klachtenregeling van Willibrord respectievelijk PCOU zijn de aanstelling en taken van de vertrouwenspersoon beschreven. 14 Externe vertrouwenspersonen PCOU Willibrord heeft twee externe vertrouwenspersonen. Zij zijn niet verbonden aan de organisatie. De externe vertrouwenspersoon heeft onder meer tot taak, als u een klacht heeft: om na te gaan hoe een oplossing voor uw klacht kan worden bereikt

Als collega en vertrouwenspersoon functioneert zij met integriteit en collegialiteit. Een fijne collega! 'Een top collega, ervaren, positief ingesteld en zeer deskundig PCOU zijn de aanstelling en taken van de vertrouwenspersoon beschreven. 14. De school heeft een overzicht van gedragsregels (gedragscode) dat bij iedereen bekend is e Back-up voor onze vertrouwenspersonen: PCOU 030 - 27 23 123. Vertrouwensinspecteur Bij de Onderwijsinspectie zijn vertrouwensinspecteurs aangesteld, die een speciale scholing hebben gevolgd om klachten over seksuele intimidatie en seksueel misbruik adequaat af te handelen Richting. De Krullevaar is een christelijke basisschool en maakt deel uit van de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). Het College van Bestuur van deze stichting en het team van De Krullevaar willen vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs bieden aan alle kinderen op school De contactpersoon bepaalt hoe de klacht behandeld gaat worden. Als er klachten zijn die binnen school niet opgelost kunnen worden, kunt u zich wenden tot een externe vertrouwenspersoon. Informatie hierover kunt u opvragen bij het PCOU of bij de directie van de Da Costaschool. De contactpersoon op school is Marianne de Jongh

Vertrouwenspersoon Conflictbegeleiding bij PCOU

PCOU/Willibrord organisatie. Stichting PCOU bestuurt 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso) in Utrecht. De Willibrord Stichting heeft 11 scholen voor voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen Naam: Monique Somers (a.i.) (Stichting PCOU Willibrord) Telefoonnummer: 030-2723123 / 06-10607911 De voorlichter van de politie gaat via: mediadesk.midden-nederland@politie.nl 088-167 7111 De voorlichter van de gemeente gaat via: afdeling voorlichting Utrecht Telefoonnummer: 14-030 1.5 Samenwerking intern Medezeggenschapsraa 2.3 PCOU: ontmoetingsscholen 7 2.4 Sterke punten van De Boomgaard 7 2.5 Onze specialismen 8 hoofdstuk 3 Het onderwijs 9 3.1 Onderwijs aan het jonge kind ouder9 3.3 Leerstofaanbod 6.2 Het volgen van de ontwikkeling10 3.3.1 Taal is belangrijk 10 3.3.2 Technisch lezen 10 3.3.3 Begrijpend lezen 10 3.3.5 Leesbevordering 10 3.3.5 Rekenen is belangrijk 1

Vertrouwenspersoon Leerlingen (ouders+) bij PCOU

Contactpersoon bij klachten/vertrouwenspersoon bestuur: Drs A.H.M. Drubbel, t.drubbel@planet.nl. GMR: gmr@cleophasschool.nl of GMR lid namens De Beiaard: vacature(zie wie-is-wie pagina) schOUDERS onder De Beiaard: Mail naar schouders@debeiaard-utrecht.nl of via de contactpersonen op de Wie is wie pagina PCOU scholen. 11 scholen voor rk, pc en interconfessioneel (rk/pc) voortgezet onderwijs. Meer dan 11.000 leerlingen Bijna 1.500 medewerkers - bekijk vacature Goed onderwijs, dat hebben Stichting PCOU en de Willibrord Stichting voor ogen

De klachtenregeling is te vinden op de website van Stichting PCOU: www.pcou.nl : De contactpersoon van de school is: Jolanda Verweij. Zij is op dinsdag en donderdag bereikbaar op school of via j.verweij@dekrullevaar.nl. PCOU is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs Stichting PCOU en Willibrord Stichting 2008 - heden 13 jaar. controller Stichting PCO Utrecht 2008 - 2010 2 Tevens adviseur integriteit en vertrouwenspersoon Directeur Accountantsdienst Ministry of Finance 1993 - 2003 10 jaar. Opleiding NIVRA.

Het bevoegd gezag PCOU Willibrord is verantwoordelijk voor alle medewerkers die binnen de school werken. 4.1 Wie is bevoegd om fysiek beperkend te handelen? Alle medewerkers van Rafael en van onze zorgpartner Reinaerde zijn bevoegd om fysiek beperkend te handelen. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt indien nodig de leerling fysiek beperkt door d De Fakkel is een PCOU-ontmoetingsschool waar respect voor elkaar en de omgeving een belangrijke rol speelt. De Fakkel is een school die werkt volgens de principes van Helen Parkhurst: samenwerking, zelfstandigheid en (keuze)vrijheid. De Fakkel gaat, naast het bieden van goed onderwijs, uit van de pijlers 'Kunst - & cultuureducatie' e 2.3 PCOU: ontmoetingsscholen 7 2.4 Sterke punten van De Boomgaard 7 2.5 Onze specialismen 8 hoofdstuk 3 Het onderwijs 9 3.1 Onderwijs aan het jonge kind 9 3.3 Leerstofaanbod 10 3.3.1 Taal is belangrijk 10 3.3.2 Technisch lezen 10 3.3.3 Begrijpend lezen 10 3.3.4 Leesbevordering 10 3.3.5 Rekenen is belangrijk 11 3.3.6 Wereldoriëntatie 1 1 Voorlichtingsbrochure over de wettelijke richtlijnen voor bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (wetswijziging 28 juli Staatsblad 313). Deze brochure gaat over het voorkomen en bestrijden van zedenmisdrijven, zoals ontucht, aanranding en verkrachting, gepleegd door een leraar jegens een minderjarige leerling in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs. PCBO Baarn-Soest. Correspondentie-adres: Postbus 3178 3760 DD Soest. Tel.: 035 - 609 92 33 info@pcbobaarnsoest.n

Grote veranderingen op komst rond de Meerkringscholen voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften! Per 1 maart 2019 wordt de Dr. A. van Voorthuysenschool samengevoegd met de Koningin Emmaschool. Zij gaan samen verder onder de naam De Klimboom Op 31 december 2020 is de looptijd van de CAO VO 2020 verstreken. Sociale partners hebben echter besloten om deze cao niet op te zeggen. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot die datum van toepassing zijn

23 26 De klachtenregeling is te vinden op de website van het PCOU. PCOU is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO): Stichting GCBO Postbus EH Den Haag Tel: (070) Leerlingaantal Het leerlingaantal op 1 oktober 2014 is 84. De verwachting is dat het aantal leerlingen zal groeien 2.3 PCOU: ontmoetingsscholen 7 2.4 Sterke punten van De Boomgaard 7 2.5 Onze specialismen 8 hoofdstuk 3 Het onderwijs 9 3.1 8.9 Interne vertrouwenspersonen 43 8.10 Contactpersonen bij klachten 44 8.11 Gemeente Utrecht 44 8.12 Schoolarts 44 8.13 Buurtteams Utrecht 44. Regeling Incidenten, Klokkenluider en Ongewenste omgangsvormen 1.0, definitief, 8 april 2014 Afdeling C&I Auteur Bart Peters Akkoord directie d.d. 8 april 2014 Inhoud Inhoud 2 1 Inleiding 3 2 Regelin

het College van Bestuur van de Stichting PCOU Willibrord geautoriseerd om de beelden te bekijken of daarvoor toestemming te verlenen. contact komen met de externe vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld. - Indien noodzakelijk te verwijzen naar gespecialiseerde instanties Schoolgids 2020-2021 7 van een hele groep. Als een kind dan niet naar huis kan, omdat er niemand thuis is, regelt de school opvang in een andere groep Bekijk het profiel van Fatima Jaoui op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Fatima heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Fatima en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien 2.3 PCOU: ontmoetingsscholen Op De Boomgaard zitten kinderen van verschillende religieuze achtergrond. Onze school wil daarom een 'ontmoetingsschool' zijn. Vanuit de eigen christelijke identiteit kiezen we in het contact met anderen en andere religies voor een model van dialoog en ontmoeting Veiligheid. Veiligheidsbeleid De Baanbreker. Iedere school in Nederland moet over een veiligheidsplan beschikken. Dit veiligheidsplan is veelomvattend. Hierin is het beleid van de school geformuleerd op het terrein van agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten op het werk. Ook het beleid op de terreinen sociale.

samen met de Stichting PCOU in totaal 26 scholen voor primair onderwijs en elf scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving in stand. Het College van Bestuur van de Willibrord Stichting vormt het bevoegd gezag van de VO-scholen, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur De PCOU heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) dan kunt u naar de directie gaan. Ook is het mogelijk om de vertrouwenspersoon van de school te benaderen. Als deze mogelijkheden niet toereikend zijn, door de aard van de klacht (bijvoorbeeld klachten over seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie,. E-mail opdreef.diana@pcou.nl Website www.opdreefovervecht.nl. Voorscholen Merlijn en Tinkerbel Dianadreef 27, 3561AA te Utrecht. Telefoon Merlijn 06 -520745 34 Telefoon Tinkerbel 06 -543043 83 Directeur Rohan de Groot Aanwezig vier dagen. Wanneer: Wisselende dagen

Vertrouwenspersoon Ongewenst Gedrag bij PCOU / Willibrord

Klachtenregeling - PCOU/Willibror

 1. Klachtenregeling versie 2011.doc. Klachtenregeling Pontes scholengroep, februari 2011. pag.3. Indien de klager tijdens de procedure bij de klachtencommissie de klacht intrekt, deelt de klachtencommissie dit aan de aangeklaagde, het bevoegd gezag en de betrokken locatiedirecteur mee. Artikel 7 Inhoud van de klacht
 2. NUOVO Scholen is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving. De stichting heeft tot doel het verzorgen en bevorderen van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Utrecht en omgeving. Onze scholen zijn verankerd in Utrecht en omgeving. Wij zoeken actief de verbinding met de samenleving
 3. Bekijk het profiel van Willem Zijderveld op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Willem heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Willem en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien
 4. Bhv vacatures. Teamleider, Site Manager, Medewerker Personeelszaken en meer op Indeed.co
 5. Buddy of vertrouwenspersoon: jongeren moeten toegang krijgen tot een buddy of vertrouwenspersoon bij wie zij hun verhaal kunnen doen of die hen kan ondersteunen bij problemen. Het tweede rapport heeft de Nationale ombudsman op Bonaire besproken tijdens twee rondtafelsessies, waarbij hij voornamelijk heeft gesproken met jongeren
 6. De coach is een aanspreekpunt en ook een vertrouwenspersoon. Zo ook bij PCOU, de overkoepelende stichting van STIP VSO, die 31 verschillende scholen bestuurt
 7. Interne vertrouwenspersonen (interne contactpersonen) Aanwezigheidsplicht 100% Kosten. SPOU en PCOU. Doel. Gezamenlijk werken aan het vormgeven van democratisch burgerschap op je school..

PCOU/Willibrord: Stichting PCOU en Willibrord Stichting

 1. De bijeenkomst is bedoeld voor de interne vertrouwenspersonen die door het schoolbestuur zijn aangesteld op de AWBR scholen. Aanwezigheidsplicht 100% Data + tijd 10 maart 14.30 - 17.30 uu
 2. No category Overzicht netwerkpartner
 3. g in het kader van de AVG Vanaf 25 mei 2018 geldt de wet AVG, ook als school hebben wij hier mee te maken
 4. Contact- en vertrouwenspersoon. De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel. Hij of zij zal, als u dat wilt proberen, een probleem eerst binnen de school op te lossen
 5. In 2015 hebben de ouders en de besturen van SPO Utrecht en de PCOU besloten de vso-leerlingen van de Herderschêeschool per 1 augustus 2015 in te schrijven bij de vso-school van de PCOU. Hiervoor.
 6. aschool 2014/15 Schoolgids 2014-2015 • STIP VSO Utrecht • Wilhel

Video: Klachtenregeling - St

P.C. Jenaplanschool Zonnewereld (Vleuten) Scholen op de ..

Officiële titel: Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 2019; Jaarverslag; Jaarverslag van de Nationale ombudsman, de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman over 201 View Elna Lerk's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Elna has 9 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Elna's connections. Het jaarverslag van de vertrouwenspersoon vind je hier ; Masterplan snelfietsroute Utrecht - Amersfoort maart 2017 (PDF, 33.72 MB) Snelfietsroutes eindrapport december 2017 (PDF, 16.38 MB) Rapport Beleving en gedrag nieuwe markering snelfietsroutes september 2018 PCOU Willibrord en KSU:. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Wim van Es - Professional Trainer, Vertrouwenspersoon, KC

3 inhoud 2 1.1 de school 5 1.2 identiteit 6 1.3 missie en visie 7 1.4 samenwerking met de bso als toekomst voor de school.8 1.5 uitgangspunten 8 1.6 activiteiten in de onderbouw (groepen 1 en 2) 14 1.7 activiteiten in de middenbouw (groep 3, 4 en 5) 15 1.8 activiteiten in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8) 15 1.9 engels 16 1.20 creatieve ontwikkeling 17 1.11 burgerschap 1 No category EMMA_Schoolgids 2014-2015.ind